Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg

8. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018 (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018 (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

De Voorzitter wijst op de prioriteiten van het Parlement die hij heeft voorgesteld aan de Europese Raad.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Udo Bullmann naar aanleiding van verklaringen van Syed Kamall, Syed Kamall om zijn excuses aan te bieden aan Udo Bullmann, die terugkomt op de woorden van Syed Kamall (de Voorzitter merkt op dat Syed Kamall zijn excuses heeft aangeboden), Marek Jurek over de woorden van Udo Bullmann (de Voorzitter herhaalt zijn standpunt), Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie (de Voorzitter wijst erop dat de sprekers de standpunten en waarden van andere sprekers moeten eerbiedigen), Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer en Ana Gomes.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts over bepaalde verklaringen van de Voorzitter die in de pers zijn verschenen (de Voorzitter licht zijn verklaringen toe), en Tania González Peñas.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid