Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg

8. Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. októbra 2018 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. októbra 2018 (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Predseda pripomenul priority Parlamentu v znení, v ktorom ich predložil Európskej rade.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Udo Bullmann v nadväznosti na vyhlásenia, s ktorými vystúpil Syed Kamall, Syed Kamall, aby sa ospravedlnil Udovi Bullmannovi, ktorý sa ešte vyjadril k vystúpeniu Syeda Kamalla (predseda upozornil, že Syed Kamall sa už ospravedlnil), Marek Jurek k vystúpeniu Uda Bullmanna (predseda pripomenul jeho pozíciu), Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD (predseda upozornil, že rečníci musia rešpektovať stanoviská a hodnoty druhých), Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer a Ana Gomes.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts k niektorým vyjadreniam predsedu, ako ich zverejnila tlač (predseda objasnil svoje slová), a Tania González Peñas.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia