Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

8. Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2018 (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2018 (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talmannen påminde om parlamentets prioriteringar, som han hade lagt fram för Europeiska rådet.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Udo Bullmann till följd av Syed Kamall uttalanden, Syed Kamall som bad Udo Bullmann om ursäkt, varpå Udo Bullmann åter yttrade sig om Syed Kamalls inlägg (talmannen påpekade att Syed Kamall bett om ursäkt), Marek Jurek som yttrade sig om Udo Bullmanns inlägg (talmannen upprepade sin ståndpunkt), Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen (talmannen påminde om att talarna ska respektera de andras åsikter och värderingar), Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Sotirios Zarianopoulos, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer och Ana Gomes.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Frans Timmermans och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

°
° ° °

Talare: Philippe Lamberts yttrade sig om vissa uttalanden som talmannen skulle ha gjort enligt pressen (talmannen klargjorde sina uttalanden), och Tania González Peñas.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy