Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

11.1. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Steeve Briois (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois [2018/2075(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0401)

Παρεμβάσεις

Ο Nicolas Bay, πριν από την ψηφοφορία (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου