Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

11.4. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (гласуване)
CRE

Проекти за изменения във връзка с бюджетните кредити по раздел III от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година по отношение на Комисията;

— Проекти за изменения във връзка с бюджетните кредити по раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година по отношение на Европейския парламент, Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност.

Съгласно разпоредбите на договорите, за приемането на проектите за изменения е необходимо мнозинство от всички членове на Парламента.

(Приетите проекти за изменения фигурират в приложението в раздела „Приети текстове“.)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

Изказвания преди гласуването:

Daniele Viotti (докладчик) предлага следните технически промени, в съответствие с гласуването в комисията BUDG :

Цифри :

Бюджетен ред 19 02 01 „Отговор при кризи и при възникващи кризи“ (изменение 1689) : бюджетните кредити за поети задължения ще бъдат коригирани на 269 810 177 EUR;

Бюджетен ред 13 08 02 „Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР) – Оперативна техническа помощ, прехвърлена от функция 2 (ЕЗФРСР)“ (изменение 1658): бюджетните кредити за поети задължения и за плащания ще бъдат коригирани съответно на 48 653 000 EUR и 25 888 246 EUR;

Бюджетен ред 32 02 10 „Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)“ (изменение 1816) : бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани на 18 807 975 EUR;

Бюджетен ред 33 04 77 06 „Пилотен проект – Ограничаване на разликите в качеството и укрепване на органзациите на потребителите в ЕС“ (изменение 1753) : бюджетните кредити за поети задължения ще бъдат коригирани на 1 260 000 EUR.

Забележки:

Бюджетен ред 21 02 07 03 „Човешко развитие“ : изменение 1700 ще бъде коригирано, за да могат забележките да отговарят на резултата от гласуването в комисията BUDG.

И накрая, бюджетен ред 15 02 77 23 „Пилотен проект — Мониторинг и напътствия чрез спорт на млади хора, изложени на риск от радикализация“ (изменение 1666) се премества от функция 1a) във функция 3.

Изказвания след гласуването:

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) отбелязва разлики между позицията на Парламента и тази на Съвета и се съгласява за свикването на помирителен комитет съгласно член 314, параграф 4, алинея в) от ДФЕС.

Paul Rübig (докладчик) относно гласуването.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност