Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg

11.4. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner (afstemning)
CRE

— Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion III i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, hvad angår Kommissionen;

— Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X i det almindelige budget for regnskabsåret 2019, hvad angår Europa-Parlamentet, Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

I henhold til traktatbestemmelserne bør ændringsforslagene opnå stemmer fra flertallet af Europa-Parlamentets medlemmer for at blive vedtaget.

(De vedtagne ændringsforslag fremgår af bilaget til »Vedtagne tekster«.)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Indlæg inden afstemningen:

Daniele Viotti (ordfører) havde foreslået følgende tekniske ændringer, i overensstemmelse med afstemningen i BUDG :

Tal :

Post 19 02 01 « Indsats over for eksisterende eller begyndende krisesituationer » (ændringsforslag 1689) : forpligtelserne justeres til EUR 269 810 177;

Post 13 08 02 « Støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP) - operationel teknisk bistand overført fra U2 (ELFUL) » (ændringsforslag 1658): forpligtelserne og betalingerne justeres til EUR 48 653 000 og EUR 25 888 246, henholdsvis;

Post 32 02 10 « Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) » (ændringsforslag 1816) : betalingerne justeres til EUR 18 807 975 ;

Post 33 04 77 06 « Pilotprojekt - Begrænsning af to forskellige kvalitet og styrkelse af forbrugerorganisationerne i EU » (ændringsforslag 1753) : forpligtelserne justeres til EUR 1 260 000.

Anmærkninger:

Post 21 02 07 03 « Menneskelig udvikling » : Ændringsforslag 1700 korrigeres,således at bemærkningerne bringes i overensstemmelse med resultatet af afstemningen i BUDG.

Endelig post 15 02 77 23 « Forberedende foranstaltning - Overvågning og vejledning gennem sport for unge i risiko for radikalisering» (ændringsforslag 1666) flyttes fra udgiftsområde 1a) til udgiftsområde 3.

Indlæg efter afstemningen:

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) havde bemærket forskellene mellem Parlamentets og Rådets holdning og havde erklæret sig enig i indkaldelsen af forligsudvalget, jf. artikel 314, stk. 4, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Paul Rübig (ordfører) om afstemningen.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik