Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - Strasbourg

11.4. Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)
CRE

— Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve III jao assigneeringute kohta (komisjon);

— Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X jao assigneeringute kohta, mis puudutavad Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Kohut, Kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, Regioonide Komiteed, Euroopa Ombudsmani, Euroopa Andmekaitseinspektorit ja Euroopa välisteenistust.

Aluslepingute kohaselt on muudatusettepanekute projektide vastuvõtmiseks vajalik Euroopa Parlamendi koosseisu liikmete häälteenamus.

(Vastuvõetud muudatusettepanekute projektid on toodud lisas “Vastuvõetud tekstid”.)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

Sõnavõtud enne hääletust:

Daniele Viotti (raportöör) tegi BUDG-komisjonis toimunud hääletuse kohaselt ettepaneku järgmiste tehniliste muudatuste kohta:

Arvandmed:

Artikkel 19 02 01 „Kriisidele ja tekkivatele kriisiolukordadele reageerimine“ (muudatusettepanek 1689): kulukohustusi kohandatakse 269 810 177 euroni;

Artikkel 13 08 02 „Struktuurireformi tugiprogramm — Tegevuse tehniline abi, alamrubriigist 2 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond) ülekantavad summad“ (muudatusettepanek 1658): kulukohustusi ja makseid kohandatakse vastavalt 48 653 000 ja 25 888 246 euroni;

Artikkel 32 02 10 „Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)“ (muudatusettepanek 1816): makseid kohandatakse 18 807 975 euroni;

Artikkel 33 04 77 06 „Katseprojekt - Kahetise kvaliteedi piiramine ja tarbijaorganisatsioonide tugevdamine ELis“ (muudatusettepanek 1753): kulukohustusi kohandatakse 1 260 000 euroni.

Märkused:

Artikkel 21 02 07 03 „Inimareng“: muudatusettepanekut 1700 korrigeeriti, et märkused vastaksid eelarvekomisjoni hääletuse tulemustele.

Artikkel 15 02 77 23 „Ettevalmistav meede - Radikaliseerumise ohus olevate noorte jälgimine ja juhendamine spordi kaudu“ (muudatusettepanek 1666) viidi rubriigist 1a üle rubriiki 3.

Sõnavõtud pärast hääletust:

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) võttis teadmiseks erinevused parlamendi ja nõukogu seisukohtades ning oli nõus lepituskomitee kokkukutsumisega kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktiga c.

Paul Rübig (raportöör) hääletuse kohta.

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika