Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg

11.4. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 – alle afdelingen (stemming)
CRE

— Ontwerpamendementen op de kredieten van afdeling III van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 betreffende de Commissie;

— Ontwerpamendementen op de kredieten van de afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Europese Ombudsman, de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese Dienst voor extern optreden.

Volgens de Verdragen is voor aanneming van de ontwerpamendementen de meerderheid van de leden van het Europees Parlement vereist.

(De aangenomen ontwerpamendementen zijn opgenomen in de bijlage bij de "Aangenomen teksten".)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

Voorafgaand aan de stemming werd het woord gevoerd door:

Daniele Viotti (rapporteur), die de volgende technische wijzigingen voorstelt, overeenkomstig de stemming in de commissie BUDG :

Cijfers:

Lijn 19 02 01 “Respons op crises en opkomende crises” (amendement 1689) : de vastleggingen worden aangepast ten bedrage van 269 810 177 EUR;

Lijn 13 08 02 “Steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) — Operationele technische bijstand overgeschreven van rubriek 2 (ELFPO)” (amendement 1658): de vastleggingen en de betalingen worden aangepast ten bedrage van respectievelijk 48 653 000 EUR en 25 888 246 EUR;

Lijn 32 02 10 “Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)” (amendement 1816) : de betalingen worden aangepast ten bedrage van 18 807 975 EUR;

Lijn 33 04 77 06 “Proefproject – Vermindering van kwaliteitsverschillen en versterking van consumentenorganisaties in de EU” (amendement 1753) : de vastleggingen worden aangepast ten bedrage van 1 260 000 EUR.

Toelichtingen:

Lijn 21 02 07 03 “Menselijke ontwikkeling”: in amendement 1700 worden correcties aangebracht om de toelichting in overeenstemming te brengen met de stemming in de commissie BUDG.

Tot slot, lijn 15 02 77 23 “Voorbereidende actie - Toezicht op en coaching van jongeren die het risico lopen te radicaliseren, via sport” (amendement 1666) wordt verplaatst van rubriek 1a) naar rubriek 3.

Na de stemming werd het woord gevoerd door:

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad), die wijst op de verschillen in het standpunt van het Parlement en dat van de Raad en die haar goedkeuring hecht aan de bijeenroeping van het bemiddelingscomité overeenkomstig artikel 314, lid 4, alinea c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Paul Rübig (rapporteur) over de stemming.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid