Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0336(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0316/2018

Predkladané texty :

A8-0316/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0407

Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg

11.8. Podpora štrukturálnych reforiem v členských štátoch ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Zamietnutý

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia