Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

11. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа [2018/2075(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0401)

Изказавания
Nicolas Bay, преди гладуването (председателят направи уточнения).


11.2. Искане за снемане на имунитета на Софи Монтел (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Софи Монтел [2018/2076(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0402)


11.3. Искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос [2018/2041(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0403)


11.4. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (гласуване)

Проекти за изменения във връзка с бюджетните кредити по раздел III от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година по отношение на Комисията;

— Проекти за изменения във връзка с бюджетните кредити по раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година по отношение на Европейския парламент, Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност.

Съгласно разпоредбите на договорите, за приемането на проектите за изменения е необходимо мнозинство от всички членове на Парламента.

(Приетите проекти за изменения фигурират в приложението в раздела „Приети текстове“.)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

Изказвания преди гласуването:

Daniele Viotti (докладчик) предлага следните технически промени, в съответствие с гласуването в комисията BUDG :

Цифри :

Бюджетен ред 19 02 01 „Отговор при кризи и при възникващи кризи“ (изменение 1689) : бюджетните кредити за поети задължения ще бъдат коригирани на 269 810 177 EUR;

Бюджетен ред 13 08 02 „Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР) – Оперативна техническа помощ, прехвърлена от функция 2 (ЕЗФРСР)“ (изменение 1658): бюджетните кредити за поети задължения и за плащания ще бъдат коригирани съответно на 48 653 000 EUR и 25 888 246 EUR;

Бюджетен ред 32 02 10 „Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)“ (изменение 1816) : бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани на 18 807 975 EUR;

Бюджетен ред 33 04 77 06 „Пилотен проект – Ограничаване на разликите в качеството и укрепване на органзациите на потребителите в ЕС“ (изменение 1753) : бюджетните кредити за поети задължения ще бъдат коригирани на 1 260 000 EUR.

Забележки:

Бюджетен ред 21 02 07 03 „Човешко развитие“ : изменение 1700 ще бъде коригирано, за да могат забележките да отговарят на резултата от гласуването в комисията BUDG.

И накрая, бюджетен ред 15 02 77 23 „Пилотен проект — Мониторинг и напътствия чрез спорт на млади хора, изложени на риск от радикализация“ (изменение 1666) се премества от функция 1a) във функция 3.

Изказвания след гласуването:

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) отбелязва разлики между позицията на Парламента и тази на Съвета и се съгласява за свикването на помирителен комитет съгласно член 314, параграф 4, алинея в) от ДФЕС.

Paul Rübig (докладчик) относно гласуването.


11.5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (гласуване)

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Daniele Viotti и Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0404)


11.6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0405)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0405)

Освобождаването от отговорност е отхвърлено (вж. приложение IV, член 5, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността).


11.7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0406)

Освобождаването от отговорност е отхвърлено (вж. приложение IV, член 5, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността).

Изказвания

Председателят предлага промяна на параграф 4 от предложението за резолюция, с цел приспособяването му за гласуване на решението за освобождаване от отговорност. Парламентът дава съгласието си.


11.8. Подкрепа за структурните реформи в държавите членки ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Lambert van Nistelrooij и Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се


11.9. Решение за изпълнение за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0407)

Изказвания

Branislav Škripek (докладчик), преди гласуването.


11.10. Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Ирландия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Ирландия [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0408)


11.11. Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Хърватия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Хърватия [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0409)


11.12. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0410)

Изказа се Frédérique Ries (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


11.13. Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕС) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0411)


11.14. Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение на Регламент (ЕС) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006, Решение 2007/533/ПВР на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията. [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0412)


11.15. Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТА и НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0413)


11.16. Хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0414)


11.17. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на разрешителното за генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0490/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0415)


11.18. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешително за генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0491/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0416)

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на обясненията на вот.)

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност