Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk

11. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Steeve Briois zbaven imunity [2018/2075(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0401)

Vystoupení

Nicolas Bay před hlasováním (předsedající poskytl upřesnění).


11.2. Žádost, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity [2018/2076(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0402)


11.3. Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity [2018/2041(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0403)


11.4. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)

— Předlohy změn u prostředků v oddíle III – Komise návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019;

— Předlohy změn u prostředků v oddílech I – Evropský parlament, II – Rada, IV – Soudní dvůr, V – Účetní dvůr, VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, VII – Výbor regionů, VIII – Evropský veřejný ochránce práv, IX – Evropský inspektor ochrany údajů a X – Evropská služba pro vnější činnost návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019.

Podle ustanovení Smluv musí být návrhy změn přijaty většinou hlasů všech poslanců Evropského parlamentu.

(Přijaté předlohy změn jsou uvedeny v příloze k přijatým textům.)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

vystoupení před hlasováním:

Daniele Viotti (zpravodaj) předložil tyto technické změny v souladu s hlasováním výboru BUDG:

Částky:

Položka 19 02 01 „ Reakce na krize a vznikající krize“ (PN 1689): závazky budou upraveny na EUR 269 810 177 EUR;

Položka 13 08 02 „ Program na podporu strukturálních reforem – Provozně-technická pomoc převedená z okruhu 2 (EZFRV)“ (PN 1658): závazky a platby budou upraveny na 48 653 000 EUR, resp. 25 888 246 EUR;

Položka 32 02 10 „ Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)“ (PN 1816): platby budou upraveny na 18 807 975 EUR;

Položka 33 04 77 06 „ Pilotní projekt – Omezení dvojí kvality a posílení spotřebitelských organizací v EU“ (PN 1753): závazky budou upraveny na 1 260 000 EUR.

Poznámky:

Položka 21 02 07 03 „ Lidský rozvoj“: PN 1700 bude opraven tak, aby poznámky odpovídaly výsledku hlasování ve výboru BUDG.

A konečně položka 15 02 77 23 „Přípravná akce – Monitorování a odborné vedení mladých lidí, u nichž existuje riziko radikalizace, prostřednictvím sportu“ (PN 1666) je přesunuta z okruhu 1a do okruhu 3.

Vystoupení po hlasování:

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) vzala na vědomí rozdíly mezi postojem Parlamentu a Rady a souhlasila se svoláním dohodovacího výboru v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie.

Paul Rübig (zpravodaj) k hlasování.


11.5. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – všechny oddíly [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0313/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0404)


11.6. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marco Valli (A8-0300/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0405)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0405)

Udělení absolutoria je odmítnuto (viz příloha IV čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).


11.7. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0299/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0406)

Udělení absolutoria je odmítnuto (viz příloha IV čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).

Vystoupení

Předsedající navrhl změnit bod 4 návrhu usnesení tak, aby odpovídal hlasování o rozhodnutí o udělení absolutoria. Parlament vyslovil souhlas.


11.8. Podpora strukturálních reforem v členských státech ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajové: Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

zamítnut


11.9. Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Irsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Irsku [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0407)

Vystoupení

Branislav Škripek (zpravodaj) před hlasováním.


11.10. Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Irsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Irsku [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0408)


11.11. Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Chorvatsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Chorvatsku [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0409)


11.12. Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0410)

Po hlasování vystoupila Frédérique Ries (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


11.13. Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti hraničních kontrol ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0411)


11.14. Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0412)


11.15. Využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

PROHLÁŠENÍ PARLAMENTU a RADY

schválen (P8_TA(2018)0413)


11.16. Harmonizace struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0414)


11.17. Obnovení povolení geneticky modifikované kukuřice NK603 × MON 810 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0490/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0415)


11.18. Povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0491/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0416)

(Denní zasedání bylo před vysvětlením hlasování na chvíli přerušeno.)

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí