Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg

11. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Steeve Briois’ immunitet [2018/2075(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0401)

Indlæg

Nicolas Bay, inden afstemningen (formanden præciserer).


11.2. Anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet [2018/2076(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0402)


11.3. Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet [2018/2041(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0403)


11.4. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner (afstemning)

— Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion III i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, hvad angår Kommissionen;

— Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X i det almindelige budget for regnskabsåret 2019, hvad angår Europa-Parlamentet, Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

I henhold til traktatbestemmelserne bør ændringsforslagene opnå stemmer fra flertallet af Europa-Parlamentets medlemmer for at blive vedtaget.

(De vedtagne ændringsforslag fremgår af bilaget til »Vedtagne tekster«.)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Indlæg inden afstemningen:

Daniele Viotti (ordfører) havde foreslået følgende tekniske ændringer, i overensstemmelse med afstemningen i BUDG :

Tal :

Post 19 02 01 « Indsats over for eksisterende eller begyndende krisesituationer » (ændringsforslag 1689) : forpligtelserne justeres til EUR 269 810 177;

Post 13 08 02 « Støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP) - operationel teknisk bistand overført fra U2 (ELFUL) » (ændringsforslag 1658): forpligtelserne og betalingerne justeres til EUR 48 653 000 og EUR 25 888 246, henholdsvis;

Post 32 02 10 « Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) » (ændringsforslag 1816) : betalingerne justeres til EUR 18 807 975 ;

Post 33 04 77 06 « Pilotprojekt - Begrænsning af to forskellige kvalitet og styrkelse af forbrugerorganisationerne i EU » (ændringsforslag 1753) : forpligtelserne justeres til EUR 1 260 000.

Anmærkninger:

Post 21 02 07 03 « Menneskelig udvikling » : Ændringsforslag 1700 korrigeres,således at bemærkningerne bringes i overensstemmelse med resultatet af afstemningen i BUDG.

Endelig post 15 02 77 23 « Forberedende foranstaltning - Overvågning og vejledning gennem sport for unge i risiko for radikalisering» (ændringsforslag 1666) flyttes fra udgiftsområde 1a) til udgiftsområde 3.

Indlæg efter afstemningen:

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) havde bemærket forskellene mellem Parlamentets og Rådets holdning og havde erklæret sig enig i indkaldelsen af forligsudvalget, jf. artikel 314, stk. 4, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Paul Rübig (ordfører) om afstemningen.


11.5. Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Daniele Viotti og Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0404)


11.6. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0405)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0405)

Der nægtedes decharge (jf. bilag IV, artikel 5, stk. 2, litra b, i forretningsordenen).


11.7. Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0406)

Der nægtedes decharge (jf. bilag IV, artikel 5, stk. 2, litra b, i forretningsordenen).

Indlæg

Formanden foreslog en ændring til punkt 4 i forslaget til beslutning med henblik på at bringe det i overensstemmelse med afgørelsen om decharge. Parlamentet godkendte dette forslag.


11.8. Støtte til strukturreformer i medlemsstaterne ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Lambert van Nistelrooij og Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet


11.9. Iværksættelse af automatiseret udveksling af fingeraftryksdata i Irland* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Irlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0407)

Indlæg

Branislav Škripek (ordfører), inden afstem ingen.


11.10. Iværksættelse af elektronisk udveksling af DNA-oplysninger i Irland* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Irland af DNA-oplysninger [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0408)


11.11. Iværksættelse af automatiseret udveksling af fingeraftryksdata i Kroatien* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0409)


11.12. Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0410)

Indlæg af Frédérique Ries (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


11.13. Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0411)


11.14. Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0412)


11.15. Brug af Schengeninformationssystemet til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

ERKLÆRING FRA PARLAMENTET OG RÅDET

Godkendt (P8_TA(2018)0413)


11.16. Harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0414)


11.17. Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 106: Fornyelse af tilladelse til genetisk modificeret majs NK603 × MON 810 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0490/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0415)


11.18. Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0491/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0416)

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af stemmeforklaringerne.)

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik