Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - Strasbourg

11. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Steeve Briois' puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Steeve Briois' puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2075(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0401)

Sõnavõtud

Nicolas Bay enne hääletust (president täpsustas).


11.2. Sophie Monteli puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Sophie Monteli puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2076(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0402)


11.3. Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2041(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0403)


11.4. Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)

— Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve III jao assigneeringute kohta (komisjon);

— Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X jao assigneeringute kohta, mis puudutavad Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Kohut, Kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, Regioonide Komiteed, Euroopa Ombudsmani, Euroopa Andmekaitseinspektorit ja Euroopa välisteenistust.

Aluslepingute kohaselt on muudatusettepanekute projektide vastuvõtmiseks vajalik Euroopa Parlamendi koosseisu liikmete häälteenamus.

(Vastuvõetud muudatusettepanekute projektid on toodud lisas “Vastuvõetud tekstid”.)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

Sõnavõtud enne hääletust:

Daniele Viotti (raportöör) tegi BUDG-komisjonis toimunud hääletuse kohaselt ettepaneku järgmiste tehniliste muudatuste kohta:

Arvandmed:

Artikkel 19 02 01 „Kriisidele ja tekkivatele kriisiolukordadele reageerimine“ (muudatusettepanek 1689): kulukohustusi kohandatakse 269 810 177 euroni;

Artikkel 13 08 02 „Struktuurireformi tugiprogramm — Tegevuse tehniline abi, alamrubriigist 2 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond) ülekantavad summad“ (muudatusettepanek 1658): kulukohustusi ja makseid kohandatakse vastavalt 48 653 000 ja 25 888 246 euroni;

Artikkel 32 02 10 „Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)“ (muudatusettepanek 1816): makseid kohandatakse 18 807 975 euroni;

Artikkel 33 04 77 06 „Katseprojekt - Kahetise kvaliteedi piiramine ja tarbijaorganisatsioonide tugevdamine ELis“ (muudatusettepanek 1753): kulukohustusi kohandatakse 1 260 000 euroni.

Märkused:

Artikkel 21 02 07 03 „Inimareng“: muudatusettepanekut 1700 korrigeeriti, et märkused vastaksid eelarvekomisjoni hääletuse tulemustele.

Artikkel 15 02 77 23 „Ettevalmistav meede - Radikaliseerumise ohus olevate noorte jälgimine ja juhendamine spordi kaudu“ (muudatusettepanek 1666) viidi rubriigist 1a üle rubriiki 3.

Sõnavõtud pärast hääletust:

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) võttis teadmiseks erinevused parlamendi ja nõukogu seisukohtades ning oli nõus lepituskomitee kokkukutsumisega kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktiga c.

Paul Rübig (raportöör) hääletuse kohta.


11.5. Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Daniele Viotti ja Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0404)


11.6. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0405)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0405)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmisest keelduti (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 2 punkti b).


11.7. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)

Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

OTSUSE ETTEPANEK

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0406)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmisest keelduti (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 2 punkti b).

Sõnavõtud

Juhataja tegi ettepaneku muuta resolutsiooni ettepaneku punkti 4, et see vastaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletusele. Parlament nõustus sellega.


11.8. Liikmesriikide struktuurireformide toetamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöörid: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


11.9. Sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Iirimaal* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Iirimaal [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0407)

Sõnavõtud

Branislav Škripek (raportöör) enne hääletust.


11.10. DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Iirimaal* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Iirimaal [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0408)


11.11. Sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Horvaatias* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0409)


11.12. Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0410)

Pärast hääletust võttis sõna Frédérique Ries (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


11.13. Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine piirikontrolli valdkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0411)


11.14. Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1986/2006, nõukogu otsus 2007/533/JSK ja komisjoni otsus 2010/261/EL [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0412)


11.15. Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

EUROOPA PARLAMENDI ja NÕUKOGU AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0413)


11.16. Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamine * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0414)


11.17. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisi NK603 × MON 810 loa pikendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0490/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0415)


11.18. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud maisile MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0491/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0416)

(Istung katkestati mõneks minutiks, et oodata ära hääletuse selgitused.)

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika