Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 24 października 2018 r. - Strasburg

11. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


11.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve'a Brioisa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve'a Brioisa [2018/2075(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0401)

Wystąpienia

Nicolas Bay, przed głosowaniem (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


11.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Sophie Montel (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o uchylenie immunitetu Sophie Montel [2018/2076(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0402)


11.3. Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa [2018/2041(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0403)


11.4. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (głosowanie)

— Projekty poprawek dotyczących środków w sekcji III budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 w odniesieniu do Komisji;

— Projekty poprawek dotyczących środków w sekcjach I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych lub Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Zgodnie z postanowieniami traktatów projekty poprawek są przyjmowane większością głosów posłów do Parlamentu Europejskiego.

(Przyjęte projekty poprawek znajdują się w załączniku do „Tekstów przyjętych”)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

Wystąpienia przed głosowaniem:

Daniele Viotti (sprawozdawca) zaproponował następujące zmiany techniczne, zgodnie z głosowaniem w komisji BUDG :

Liczby:

Linia 19 02 01 Reagowanie w sytuacjach kryzysu lub początku kryzysu” (poprawka 1689): środki na zobowiązania zostają ustalone na poziomie 269 810 177 EUR;

Linia 13 08 02 „Program wspierania reform strukturalnych (SRSP) Operacyjna pomoc techniczna przesunięta z H2 (EFRROW)” (poprawka 1658): środki na zobowiązania i środki na płatności zostają ustalone na poziomie odpowiednio 48 653 000 EUR i 25 888 246 EUR;

Linia 32 02 10 „Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)” (poprawka 1816): środki na płatności zostają ustalone na poziomie 18 807 975 EUR;

Linia 33 04 77 06 „Projekt pilotażowy – Ograniczenie podwójnej jakości i wzmocnienie organizacji konsumenckich w UE” (poprawka 1753): środki na zobowiązania zostają ustalone na poziomie 1 260 000 EUR.

Uwagi:

Linia 21 02 07 03 „Rozwój społeczny”, poprawka 1700 zostanie skorygowana, żeby uwzględnić uwagi zgodnie z wynikiem głosowania w komisji BUDG.

Ponadto linia 15 02 77 23 „Działanie przygotowawcze - Sport jako metoda monitoringu i coachingu młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw (poprawka 1666) została przeniesiona z działu 1a) do działu 3.

Wystąpienia po głosowaniu:

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) odnotowała różnice między stanowiskiem Parlamentu i stanowiskiem Rady i wyraziła zgodę na zwołanie komitetu pojednawczego zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Paul Rübig (sprawozdawca) na temat głosowania.


11.5. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (głosowanie)

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Daniele Viotti i Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0404)


11.6. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0405)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0405)

Absolutorium nie udzielono (patrz załącznik IV art. 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu).


11.7. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0406)

Absolutorium nie udzielono (patrz załącznik IV art. 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu).

Wystąpienia

Przewodniczący zaproponował zmianę w ust. 4 projektu rezolucji w celu uzgodnienia z wynikiem głosowania w sprawie decyzji o udzieleniu absolutorium. Parlament wyraził zgodę.


11.8. Wsparcie dla reform strukturalnych w państwach członkowskich ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Współsprawozdawcy: Lambert van Nistelrooij i Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Odrzucono


11.9. Decyzja wykonawcza w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0407)

Wystąpienia

Branislav Škripek (sprawozdawca), przed głosowaniem.


11.10. Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0408)


11.11. Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0409)


11.12. Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0410)

Głos zabrała Frédérique Ries (sprawozdawczyni), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


11.13. Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie systemu informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie kontroli granicznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0411)


11.14. Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0412)


11.15. Użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

OŚWIADCZENIE PARLAMENTU i RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0413)


11.16. Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0414)


11.17. Odnowienie zezwolenia na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę NK603 × MON 810 (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0490/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0415)


11.18. Zezwolenie na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0491/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0416)

(Posiedzenie zostało chwilowo zawieszone w oczekiwaniu na wyjaśnienia dotyczące głosowania.)

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności