Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg

11. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Steeva Brioisa imunity [2018/2075(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0401)

Vystúpenia

Nicolas Bay, pred hlasovaním (predseda poskytol spresňujúce informácie).


11.2. Žiadosť o zbavenie imunity Sophie Montelovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Sophie Montelovej imunity [2018/2076(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0402)


11.3. Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Georgiosa Kyrtsosa imunity [2018/2041(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0403)


11.4. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)

— Návrhy na zmeny rozpočtových prostriedkov v oddiele III všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2019, pokiaľ ide o Komisiu;

— Návrhy na zmeny rozpočtových prostriedkov v oddieloch I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2019, pokiaľ ide o Parlament, Radu, Súdny dvor, Európsky dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, európskeho ombudsmana, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.

Podľa ustanovení zmlúv je na prijatie pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa rozpočtových prostriedkov potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Európskeho parlamentu.

(Prijaté pozmeňujúce návrhy sa nachádzajú v prílohe Prijaté texty.)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

Vystúpenia pred hlasovaním:

Daniele Viotti (spravodajca) navrhol nasledujúce technické zmeny v súlade s hlasovaním vo výbore BUDG:

Čísla:

Riadok 19 02 01 „Reakcia na krízy a vznikajúce krízy“ (pozmeňujúci návrh 1689): záväzky sa upravia na sumu 269 810 177 EUR;

Riadok 13 08 02 „Program na podporu štrukturálnych reforiem – Operačná technická pomoc presunutá z okruhu 2 (EPFRV)“ (pozmeňujúci návrh 1658): záväzky sa upravia na sumu 48 653 000 EUR, platby sa upravia na sumu 25 888 246 EUR;

Riadok 32 02 10 „Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)“ (pozmeňujúci návrh 1816): platby sa upravia na sumu 18 807 975 EUR;

Riadok 33 04 77 06 „Pilotný projekt – Obmedzenie dvojakej kvality výrobkov a posilnenie spotrebiteľských organizácií v Európskej únii“ (pozmeňujúci návrh 1753): záväzky sa upravia na sumu 1 260 000 EUR.

Pripomienky:

Riadok 21 02 07 03 „Ľudský rozvoj“: pozmeňujúci návrh 1700 sa opraví, aby pripomienky zodpovedali výsledku hlasovania vo výbore BUDG.

Riadok 15 02 77 23 Prípravná akcia – „Monitorovanie a koučing mladých ľudí, ktorým hrozí radikalizácia, prostredníctvom športu“ (pozmeňujúci návrh 1666) sa presunie z okruhu 1a) do okruhu 3.

Po hlasovaní vystúpili:

Karoline Edtstadler (predsedníčka Rady) vzala na vedomie rozdiely medzi pozíciou Parlamentu a pozíciou Rady a vyjadrila súhlas so zvolaním Zmierovacieho výboru v súlade s článkom 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Paul Rübig (spravodajca) k hlasovaniu.


11.5. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0404)


11.6. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0405)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0405)

Absolutórium bolo zamietnutné (pozri článok 5 ods. 2 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


11.7. Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0406)

Absolutórium bolo zamietnutné (pozri článok 5 ods. 2 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).

Vystúpenia:

Predseda navrhol zmenu odseku 4 návrhu uznesenia tak, aby bolo v súlade s hlasovaním o rozhodnutí o udelení absolutória. Parlament tento návrh schválil.


11.8. Podpora štrukturálnych reforiem v členských štátoch ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Zamietnutý


11.9. Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0407)

Vystúpenia:

Branislav Škripek (spravodajca), pred hlasovaním.


11.10. Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0408)


11.11. Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0409)


11.12. Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0410)

Vystúpila Frédérique Ries (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


11.13. Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0411)


11.14. Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0412)


11.15. Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

VYHLÁSENIE PARLAMENTU a RADY

Schválené (P8_TA(2018)0413)


11.16. Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0414)


11.17. Námietka podľa článku 106: Obnovenie povolenia pre geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0490/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0415)


11.18. Námietka podľa článku 106: Povolenie pre geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0491/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0416)

(Rokovanie bolo pred vysvetleniami hlasovania na chvíľu prerušené.)

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia