Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

13. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Daniele Viotti och Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson och Juan Fernando López Aguilar;

Betänkande Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica och Jadwiga Wiśniewska;

Betänkande Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Röstförklaringar: fortsättning vid sammanträdet följande dag, dvs. torsdagen den 25 oktober 2018.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy