Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

17. Оценка на Договора от Лисабон (разискване по актуални въпроси)
CRE

Оценка на Договора от Лисабон (2018/2888(RSP))

Изказа се Marco Zanni, за да направи въведение към разискването, предложено от групата ENF.

Изказаха се: Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE, Richard Corbett, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Jiří Payne, от името на групата EFDD, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo и Péter Niedermüller.

Изказа се Frans Timmermans.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност