Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg

18. Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava)
CRE

Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (predseda Dvora audítorov) uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch a Brian Hayes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias a Ivana Maletić.

V rozprave vystúpili: Günther Oettinger a Klaus-Heiner Lehne.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia