Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0158(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0308/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0308/2018

Συζήτηση :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/03/2019 - 9.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

19. Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Συνεισηγητές: Alessia Maria Mosca και Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Οι Alessia Maria Mosca και Daniel Dalton παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Santiago Fisas Ayxelà (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT).

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Arndt Kohn, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná και David Coburn.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca και Daniel Dalton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου