Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0256(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0035/2016

Разисквания :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Гласувания :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Обяснение на вота
PV 25/10/2018 - 13.4

Приети текстове :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург

20. Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба ***I - Ветеринарномедицински продукти ***I - Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête и Clara Aguilera представиха докладите.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Stanislav Polčák (докладчик по становището на комисията AGRI), Elsi Katainen (докладчик по становището на комисията AGRI), Norbert Lins (докладчик по становището на комисията ENVI), Daniel Buda, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Jacques Colombier, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos и Paolo De Castro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête и Clara Aguilera

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.4 от протокола от 25.10.2018 г, точка 13.5 от протокола от 25.10.2018 г и точка 13.6 от протокола от 25.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност