Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0256(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0035/2016

Συζήτηση :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 25/10/2018 - 13.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

20. Χορήγηση άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I - Κτηνιατρικά φάρμακα ***I - Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Οι Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête και Clara Aguilera παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Elsi Katainen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Norbert Lins (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos και Paolo De Castro.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Cristian-Silviu Buşoi και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête και Clara Aguilera

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018, σημείο 13.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018 και σημείο 13.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου