Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0256(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0035/2016

Debatai :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Balsavimas :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 25/10/2018 - 13.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d. - Strasbūras

20. Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra ***I - Veterinariniai vaistai ***I - Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veterinarinių vaistų [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vaistinių pašarų gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 90/167/EEB [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête ir Clara Aguilera pristatė pranešimus.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo Stanislav Polčák (AGRI komiteto nuomonės referentas), Elsi Katainen (AGRI komiteto nuomonės referentė), Norbert Lins (ENVI komiteto nuomonės referentas), Daniel Buda PPE frakcijos vardu, Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu, Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos ir Paolo De Castro.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian-Silviu Buşoi ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête ir Clara Aguilera

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.4 punktas, 2018 10 25 protokolo 13.5 punktas ir 2018 10 25 protokolo 13.6 punktas

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika