Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0256(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0035/2016

Debatten :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Stemmingen :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Stemverklaringen
PV 25/10/2018 - 13.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Notulen
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg

20. Het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ***I - Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I - De vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders ***I (debat)
CRE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (eerste lezing) [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête en Clara Aguilera geven toelichting bij de verslagen..

Het woord wordt gevoerd doorVioleta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Elsi Katainen (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Norbert Lins (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Daniel Buda, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos en Paolo De Castro.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête en Clara Aguilera.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.4 van de notulen van 25.10.2018, punt 13.5 van de notulen van 25.10.2018 en punt 13.6 van de notulen van 25.10.2018.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid