Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0256(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0035/2016

Rozpravy :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 25/10/2018 - 13.4

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg

20. Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi ***I – Veterinárne lieky ***I – Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o veterinárnych liekoch [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív, ktorým sa zrušuje smernica Rady 90/167/EHS [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête a Clara Aguilera uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Elsi Katainen (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Norbert Lins (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Daniel Buda v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos a Paolo De Castro.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête a Clara Aguilera.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.4 zápisnice zo dňa 25.10.2018, bod 13.5 zápisnice zo dňa 25.10.2018 a bod 13.6 zápisnice zo dňa 25.10.2018.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia