Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0256(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0035/2016

Debatter :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Omröstningar :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Röstförklaringar
PV 25/10/2018 - 13.4

Antagna texter :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

20. Godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel ***I - Veterinärmedicinska läkemedel ***I - Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête och Clara Aguilera redogjorde för betänkandena.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Stanislav Polčák (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Elsi Katainen (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Norbert Lins (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Daniel Buda för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos och Paolo De Castro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête och Clara Aguilera

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.4 i protokollet av den 25.10.2018, punkt 13.5 i protokollet av den 25.10.2018 och punkt 13.6 i protokollet av den 25.10.2018.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy