Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0114(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0202/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0202/2018

Συζήτηση :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0423

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

21. Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Η Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Georges Bach, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jill Seymour, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann και Innocenzo Leontini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου