Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2838(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000084/2018 (B8-0415/2018)

Συζήτηση :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

24. Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000084/2018) που κατέθεσε η Petra Kammerevert προς την Επιτροπή: Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (B8-0415/2018)

Η Petra Kammerevert αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Phil Hogan (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luigi Morgano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, σχετικά με την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου