Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

25. Allvarliga brister i genomförandet av Reach-förordningen och användningen av icke testade kemikalier i EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Allvarliga brister i genomförandet av Reach-förordningen och användningen av icke testade kemikalier i EU (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Phil Hogan (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, och Martin Häusling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Phil Hogan och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy