Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 3.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 7.Внесени документи
 8.Заключения от заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври 2018 г. (разискване)
 9.Изявления на председателството
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Време за гласуване
  11.1.Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.2.Искане за снемане на имунитета на Софи Монтел (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.3.Искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.4.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (гласуване)
  11.5.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (гласуване)
  11.6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.7.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)
  11.8.Подкрепа за структурните реформи в държавите членки ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.9.Решение за изпълнение за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.10.Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Ирландия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.11.Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Хърватия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.12.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (гласуване)
  11.13.Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки ***I (гласуване)
  11.14.Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I (гласуване)
  11.15.Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (гласуване)
  11.16.Хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки * (гласуване)
  11.17.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на разрешителното за генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (гласуване)
  11.18.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешително за генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (гласуване)
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Обяснения на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Оценка на Договора от Лисабон (разискване по актуални въпроси)
 18.Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата за 2017 г. (разискване)
 19.Внос на движими културни ценности ***I (разискване)
 20.Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба ***I - Ветеринарномедицински продукти ***I - Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета ***I (разискване)
 21.Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ***I (разискване)
 22.Състав на делегациите
 23.Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (разискване)
 24.Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите (разискване)
 25.Сериозна липса на изпълнение на Регламента на ЕС Reach и използване в ЕС на химикали, върху които не са извършени тестове (разискване)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (216 kb) Списък на присъствалите (62 kb) Резултати от различните гласувания (348 kb) Поименни гласувания (4375 kb) 
 
Протокол (86 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Резултати от различните гласувания (71 kb) Поименни гласувания (248 kb) 
 
Протокол (318 kb) Списък на присъствалите (78 kb) Резултати от различните гласувания (1374 kb) Поименни гласувания (3982 kb) 
Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност