Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 6.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 7.Κατάθεση εγγράφων
 8.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2018 (συζήτηση)
 9.Δηλώσεις της Προεδρίας
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Steeve Briois (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Sophie Montel (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.3.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.4.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 – όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  
11.5.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  
11.6.Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.7.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)
  
11.8.Στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.9.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Ιρλανδία* (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.10.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ιρλανδία* (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.11.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Κροατία* (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.12.Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ***I (ψηφοφορία)
  
11.13.Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων ***I (ψηφοφορία)
  
11.14.Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)
  
11.15.Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)
  
11.16.Eναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά * (ψηφοφορία)
  
11.17.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ανανέωση της άδειας για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × MON 810 (ψηφοφορία)
  
11.18.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Άδεια για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (ψηφοφορία)
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 17.Αξιολόγηση της Συνθήκης της Λισαβόνας (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 18.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2017 (συζήτηση)
 19.Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I (συζήτηση)
 20.Χορήγηση άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I - Κτηνιατρικά φάρμακα ***I - Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών ***I (συζήτηση)
 21.Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I (συζήτηση)
 22.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 23.Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I (συζήτηση)
 24.Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (συζήτηση)
 25.Σοβαρή έλλειψη εφαρμογής του κανονισμού Reach της ΕΕ και η χρήση μη δοκιμασμένων χημικών ουσιών στην ΕΕ (συζήτηση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (218 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (347 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4375 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (89 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (71 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (235 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (318 kb) Κατάσταση παρόντων (78 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1379 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3796 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου