Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 7.Predloženie dokumentov
 8.Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. októbra 2018 (rozprava)
 9.Vyhlásenia predsedníctva
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Hlasovanie
  11.1.Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.2.Žiadosť o zbavenie imunity Sophie Montelovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.3.Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.4.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)
  11.5.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)
  11.6.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.7.Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  11.8.Podpora štrukturálnych reforiem v členských štátoch ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.9.Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.10.Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.11.Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.12.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (hlasovanie)
  11.13.Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I (hlasovanie)
  11.14.Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I (hlasovanie)
  11.15.Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)
  11.16.Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje * (hlasovanie)
  11.17.Námietka podľa článku 106: Obnovenie povolenia pre geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (hlasovanie)
  11.18.Námietka podľa článku 106: Povolenie pre geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hlasovanie)
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava)
 18.Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava)
 19.Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (rozprava)
 20.Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi ***I – Veterinárne lieky ***I – Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív ***I (rozprava)
 21.Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I (rozprava)
 22.Zloženie delegácií
 23.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (rozprava)
 24.Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov (rozprava)
 25.Závažné nedostatky pri vykonávaní nariadenia EÚ REACH a používanie netestovaných chemikálií v EÚ (rozprava)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (185 kb)
09/08/2019 13:40
  Prezenčná listina (62 kb)
19/02/2019 08:24
 
Zápisnica (82 kb)
09/08/2019 13:40
  Prezenčná listina (11 kb)
19/02/2019 08:24
  Výsledky hlasovaní (67 kb)
31/12/2018 19:06
  Hlasovania podľa mien (233 kb)
27/12/2018 18:06
 
Zápisnica (294 kb)
09/08/2019 13:40
  Prezenčná listina (70 kb)
19/02/2019 08:24
  Výsledky hlasovaní (1345 kb)
31/12/2018 19:06
  Hlasovania podľa mien (3870 kb)
27/12/2018 18:06
Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia