Показалец 
Протокол
PDF 318kWORD 86k
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 3.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 7.Внесени документи
 8.Заключения от заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври 2018 г. (разискване)
 9.Изявления на председателството
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Време за гласуване
  11.1.Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.2.Искане за снемане на имунитета на Софи Монтел (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.3.Искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.4.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (гласуване)
  11.5.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (гласуване)
  11.6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.7.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)
  11.8.Подкрепа за структурните реформи в държавите членки ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.9.Решение за изпълнение за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.10.Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Ирландия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.11.Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Хърватия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.12.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (гласуване)
  11.13.Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки ***I (гласуване)
  11.14.Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I (гласуване)
  11.15.Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (гласуване)
  11.16.Хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки * (гласуване)
  11.17.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на разрешителното за генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (гласуване)
  11.18.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешително за генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (гласуване)
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Обяснения на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Оценка на Договора от Лисабон (разискване по актуални въпроси)
 18.Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата за 2017 г. (разискване)
 19.Внос на движими културни ценности ***I (разискване)
 20.Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба ***I - Ветеринарномедицински продукти ***I - Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета ***I (разискване)
 21.Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ***I (разискване)
 22.Състав на делегациите
 23.Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (разискване)
 24.Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите (разискване)
 25.Сериозна липса на изпълнение на Регламента на ЕС Reach и използване в ЕС на химикали, върху които не са извършени тестове (разискване)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.10 ч.


2. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P8_TA(2018)0180(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 2 от протокола от 23.10.2018 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг (член 231, параграф 4 от Правилника за дейността), тя се счита за приета.


3. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят съобщи, че е получил искане за гласуване от групата Verts/ALE и от членове на ЕП, достигащи поне средния праг, във връзка с решението на комисията AGRI да започне междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Докладчик: Paolo De Castro (A8-0309/2018), обявено в протокола от понеделник, 22 октомври 2018 г. (точка 9 от протокола от 22.10.2018 г).

Гласуването ще бъде проведено утре, в съответствие с член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Председателят съобщи, че не е получавал искане от членове на ЕП или от една или повече политически групи, достигащи поне средния праг, във връзка с други решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 22 октомври 2018 г. (точка 9 от протокола от 22.10.2018 г).

Следователно комисиите TRAN, IMCO, INTA и LIBE можаха да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявките за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на списък с показатели във връзка с доклада относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 16 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: REGI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/86 на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на някои дънни видове в Средиземно море (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води за периода 2019 – 2021г. (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за уточняване на подробностите относно изпълнението на задължението за разтоварване при определени видове дънен риболов в Северно море за периода 2019 – 2021 г. (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води за периода 2019 – 2021г. (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 октомври 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH


5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IX към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета и приложение XV към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията във връзка с ветеринарното сертифициране при внос в Съюза, що се отнася до трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - срок: 17 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на веществото N-(2-метилциклохексил)-2,3,4,5,6-пентафлуоробензамид (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - срок: 13 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - срок: 19 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за линурон във или върху определени продукти (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - срок: 18 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ипродион във или върху определени продукти (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - срок: 17 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - срок: 11 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - срок: 5 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - срок: 19 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - срок: 16 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III, ІV и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорантранилипрол, кломазон, цикланилипрол, феназахин, фенпикоксамид, флуоксастробин, ламбда-цихалотрин, мепикват, лучено масло, тиаклоприд и валифеналат във или върху определени продукти (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - срок: 18 декември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране на сървъри и продукти за съхранение на данни съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - срок: 17 януари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


6. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити DEC 20/2018 – Раздел III – Комисия.

В съответствие с 'член 31, параграф 6 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансферите на бюджетни кредити DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 31, параграф 4 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да не повдига възражения относно трансфера на бюджетни кредити INF 3/2018 – Комитет на регионите.


7. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 28/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INFO 01/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (2018/2075(IMM)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Софи Монтел (2018/2076(IMM)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2041(IMM)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Заключения от заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври 2018 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври 2018 г. (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Председателят припомня приоритетите на Парламента, представени пред Европейския съвет.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Udo Bullmann, след изказването на Syed Kamall, Syed Kamall, за да се извини на Udo Bullmann, който отново се върна на изказването на Syed Kamall (председателят отбелязва, че Syed Kamall се е извинил), Marek Jurek относно изказването на Udo Bullmann (председателят припомня своята позиция), Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD (председателят припомня, че ораторите трябва да зачитат позициите и ценностите на другите), Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Андрей Ковачев, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer и Ana Gomes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се: Frans Timmermans и Donald Tusk.

Разискването приключи.

°
° ° °

Изказаха се: Philippe Lamberts относно някои изказвания на председателя, цитирани в пресата (председателят поясни тези изказвания), и Tania González Peñas.


9. Изявления на председателството

Председателят припомня, че Нобеловата награда за мир беше присъдена на Денис Муквеге и Надя Мурад, съответно носители на наградата „Сахаров“ за 2014 и 2016 г.

Председателят призовава пакистанските органи да гарантират справедлив съдебен процес за Асия Биби, жена от християнското малцинство, която беше осъдена за богохулство и която рискува да бъде екзекутирана чрез обесване.

С оглед на утрешното гласуване на резолюция относно положението във Венесуела, Председателят изразява възмущението на Парламента от смъртта на задържания опозиционер Фернандо Албан. Той призовава венесуелското правителство да зачита правата на човека и да освободи всички политически затворници, както в случая с Лорен Салех, носител на наградата „Сахаров“ за 2017 г., и изразява съжаление за това, че Леополдо Лопес все още е в домашен арест.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.08 ч.


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа [2018/2075(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0401)

Изказавания
Nicolas Bay, преди гладуването (председателят направи уточнения).


11.2. Искане за снемане на имунитета на Софи Монтел (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Софи Монтел [2018/2076(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0402)


11.3. Искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос [2018/2041(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0403)


11.4. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (гласуване)

Проекти за изменения във връзка с бюджетните кредити по раздел III от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година по отношение на Комисията;

— Проекти за изменения във връзка с бюджетните кредити по раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година по отношение на Европейския парламент, Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност.

Съгласно разпоредбите на договорите, за приемането на проектите за изменения е необходимо мнозинство от всички членове на Парламента.

(Приетите проекти за изменения фигурират в приложението в раздела „Приети текстове“.)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

Изказвания преди гласуването:

Daniele Viotti (докладчик) предлага следните технически промени, в съответствие с гласуването в комисията BUDG :

Цифри :

Бюджетен ред 19 02 01 „Отговор при кризи и при възникващи кризи“ (изменение 1689) : бюджетните кредити за поети задължения ще бъдат коригирани на 269 810 177 EUR;

Бюджетен ред 13 08 02 „Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР) – Оперативна техническа помощ, прехвърлена от функция 2 (ЕЗФРСР)“ (изменение 1658): бюджетните кредити за поети задължения и за плащания ще бъдат коригирани съответно на 48 653 000 EUR и 25 888 246 EUR;

Бюджетен ред 32 02 10 „Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)“ (изменение 1816) : бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани на 18 807 975 EUR;

Бюджетен ред 33 04 77 06 „Пилотен проект – Ограничаване на разликите в качеството и укрепване на органзациите на потребителите в ЕС“ (изменение 1753) : бюджетните кредити за поети задължения ще бъдат коригирани на 1 260 000 EUR.

Забележки:

Бюджетен ред 21 02 07 03 „Човешко развитие“ : изменение 1700 ще бъде коригирано, за да могат забележките да отговарят на резултата от гласуването в комисията BUDG.

И накрая, бюджетен ред 15 02 77 23 „Пилотен проект — Мониторинг и напътствия чрез спорт на млади хора, изложени на риск от радикализация“ (изменение 1666) се премества от функция 1a) във функция 3.

Изказвания след гласуването:

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) отбелязва разлики между позицията на Парламента и тази на Съвета и се съгласява за свикването на помирителен комитет съгласно член 314, параграф 4, алинея в) от ДФЕС.

Paul Rübig (докладчик) относно гласуването.


11.5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (гласуване)

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Daniele Viotti и Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0404)


11.6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0405)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0405)

Освобождаването от отговорност е отхвърлено (вж. приложение IV, член 5, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността).


11.7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0406)

Освобождаването от отговорност е отхвърлено (вж. приложение IV, член 5, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността).

Изказвания

Председателят предлага промяна на параграф 4 от предложението за резолюция, с цел приспособяването му за гласуване на решението за освобождаване от отговорност. Парламентът дава съгласието си.


11.8. Подкрепа за структурните реформи в държавите членки ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Lambert van Nistelrooij и Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се


11.9. Решение за изпълнение за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0407)

Изказвания

Branislav Škripek (докладчик), преди гласуването.


11.10. Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Ирландия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Ирландия [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0408)


11.11. Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Хърватия* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Хърватия [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0409)


11.12. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0410)

Изказа се Frédérique Ries (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


11.13. Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕС) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0411)


11.14. Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение на Регламент (ЕС) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006, Решение 2007/533/ПВР на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията. [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0412)


11.15. Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТА и НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0413)


11.16. Хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0414)


11.17. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на разрешителното за генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0490/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0415)


11.18. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешително за генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0491/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0416)

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на обясненията на вот.)


12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.41 ч.


13. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Daniele Viotti и Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson и Juan Fernando López Aguilar;

Доклад Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Илхан Кючюк, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Момчил Неков, Dubravka Šuica и Jadwiga Wiśniewska;

Доклад Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Обясненията на вота ще продължат по време на сесията през следващия ден четвъртък, 25 октомври 2018 г.


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.30 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

15. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.01 ч.


16. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


17. Оценка на Договора от Лисабон (разискване по актуални въпроси)

Оценка на Договора от Лисабон (2018/2888(RSP))

Изказа се Marco Zanni, за да направи въведение към разискването, предложено от групата ENF.

Изказаха се: Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE, Richard Corbett, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Jiří Payne, от името на групата EFDD, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo и Péter Niedermüller.

Изказа се Frans Timmermans.

Разискването приключи.


18. Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата за 2017 г. (разискване)

Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата за 2017 г. (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (председател на Европейската сметна палата) направи представянето.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Георги Пирински, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch и Brian Hayes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias и Ivana Maletić.

Изказаха се: Günther Oettinger и Klaus-Heiner Lehne.

Разискването приключи.


19. Внос на движими културни ценности ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Комисия по международна търговия - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчици: Alessia Maria Mosca и Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca и Daniel Dalton представиха доклада.

Изказа се Santiago Fisas Ayxelà (докладчик по становището на комисията CULT).

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, Arndt Kohn, от името на групата S&D, David Campbell Bannerman, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, France Jamet, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná и David Coburn.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca и Daniel Dalton.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 25.10.2018 г.


20. Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба ***I - Ветеринарномедицински продукти ***I - Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête и Clara Aguilera представиха докладите.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Stanislav Polčák (докладчик по становището на комисията AGRI), Elsi Katainen (докладчик по становището на комисията AGRI), Norbert Lins (докладчик по становището на комисията ENVI), Daniel Buda, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Jacques Colombier, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos и Paolo De Castro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête и Clara Aguilera

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.4 от протокола от 25.10.2018 г, точка 13.5 от протокола от 25.10.2018 г и точка 13.6 от протокола от 25.10.2018 г.


21. Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Georges Bach, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, и Kosma Złotowski, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се: Dominique Riquet, от името на групата ALDE, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Jill Seymour, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann и Innocenzo Leontini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini и Notis Marias.

Изказаха се: Violeta Bulc и Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.7 от протокола от 25.10.2018 г.


22. Състав на делегациите

Председателят получи от групата Verts/ALE следното искане за назначаване:

Делегация за връзки със страните от Андската общност: Tilly Metz на мястото на Indrek Tarand

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


23. Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕС за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Andor Deli (докладчик по становището на комисията TRAN), Henna Virkkunen, от името на групата PPE, Seb Dance, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi и Paloma López Bermejo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказа се Carlos Zorrinho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Violeta Bulc и Andrzej Grzyb.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.8 от протокола от 25.10.2018 г.


24. Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000084/2018) зададен от Petra Kammerevert към Комисията: Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert разви въпроса.

Phil Hogan (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Luigi Morgano, от името на групата S&D, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Момчил Неков, José Inácio Faria и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказа се Phil Hogan.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, относно насърчаването на автоматично взаимно признаване на дипломи (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.21 от протокола от 25.10.2018 г.


25. Сериозна липса на изпълнение на Регламента на ЕС Reach и използване в ЕС на химикали, върху които не са извършени тестове (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Сериозна липса на изпълнение на Регламента на ЕС Reach и използване в ЕС на химикали, върху които не са извършени тестове (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Phil Hogan (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: José Inácio Faria, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, и Martin Häusling.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Phil Hogan и Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 629.223/OJJE).


27. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.14 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност