Seznam 
Zápis
PDF 286kWORD 82k
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 7.Předložení dokumentů
 8.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2018 (rozprava)
 9.Prohlášení předsednictví
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Hlasování
  11.1.Žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.2.Žádost, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.3.Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.4.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)
  11.5.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)
  11.6.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.7.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  11.8.Podpora strukturálních reforem v členských státech ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.9.Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Irsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.10.Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Irsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.11.Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Chorvatsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.12.Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (hlasování)
  11.13.Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti hraničních kontrol ***I (hlasování)
  11.14.Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech ***I (hlasování)
  11.15.Využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (hlasování)
  11.16.Harmonizace struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů * (hlasování)
  11.17.Obnovení povolení geneticky modifikované kukuřice NK603 × MON 810 (hlasování)
  11.18.Povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hlasování)
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Hodnocení Lisabonské smlouvy (rozprava na aktuální téma)
 18.Představení výroční zprávy Účetního dvora – 2017 (rozprava)
 19.Dovoz kulturních statků ***I (rozprava)
 20.Registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi ***I – Veterinární léčivé přípravky ***I – Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ***I (rozprava)
 21.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I (rozprava)
 22.Členství v delegacích
 23.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (rozprava)
 24.Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů (rozprava)
 25.Závažné nedostatky v provádění nařízení EU REACH a používání netestovaných chemických látek v EU (rozprava)
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:10.


2. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Na včerejším plenárním zasedání byla oznámena oprava P8_TA(2018)0180(COR01) (bod 2 zápisu ze dne 23.10.2018).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali (čl. 231 odst. 4 jednacího řádu), aby se o ní hlasovalo.


3. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)

Předseda oznámil, že od skupiny Verts/ALE a poslanců dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty obdržel žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru AGRI zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Zpravodaj: Paolo De Castro (A8-0309/2018), které bylo oznámeno v zápise ze zasedání konaného v pondělí 22. října 2018 (bod 9 zápisu ze dne 22.10.2018).

Hlasování se bude konat zítra v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu.

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se dalších rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise ze zasedání konaného v pondělí 22. října 2018 (bod 9 zápisu ze dne 22.10.2018).

Výbory TRAN, IMCO, INTA a LIBE taky mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 10. října 2018

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 17. října 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví seznam ukazatelů pro účely zprávy o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 16. října 2018

předáno příslušnému výboru: REGI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2018

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2018

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se na období 2019–2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2018

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2018

předáno příslušnému výboru: PECH


5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a příloha XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o veterinární osvědčení při dovozu do Unie týkající se přenosných spongiformních encefalopatií (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - lhůta: 17. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o látku N-(2-methylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - lhůta: 13. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - lhůta: 19. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro linuron v některých produktech a na jejich povrchu (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - lhůta: 18. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro iprodion v některých produktech a na jejich povrchu (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - lhůta: 17. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - lhůta: 11. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - lhůta: 5. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - lhůta: 19. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - lhůta: 16. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol, klomazon, fenpikoxamid, cyklaniliprol, fenazachin, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepikvat, cibulový olej, thiakloprid a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - lhůta: 18. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign serverů a datových úložišť podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - lhůta: 17. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI


6. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 20/2018 – oddíl III – Komise.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 31 odst. 6 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 31 odst. 4 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky proti převodu prostředků INF 3/2018 – Výbor regionů.


7. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh na převod prostředků DEC 28/2018 - oddíl III - Komise (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INFO 01/2018 - oddíl III - Komise (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

- Zpráva o žádosti, aby byl Steeve Briois zbaven imunity (2018/2075(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Zpráva o žádosti, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity (2018/2076(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Zpráva o žádosti, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity (2018/2041(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2018 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2018 (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Předseda připomněl priority Parlamentu, s nimiž seznámil Evropskou radu.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Udo Bullmann v návaznosti na vystoupení, které učinil Syed Kamall, Syed Kamall, aby se Udovi Bullmannovi omluvil, posledně jmenovaný opět k vystoupení, které učinil Syed Kamall (předseda připomněl, že se Syed Kamall omluvil), Marek Jurek k vystoupení, které učinil Udo Bullmann (předseda připomněl svůj postoj), Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD (předseda připomněl, že řečníci musí respektovat postoje a hodnoty ostatních), Nicolas Bay za skupinu ENF, a Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer a Ana Gomes.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Frans Timmermans a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

°
° ° °

Vystoupili: Philippe Lamberts k některým výrokům předsedy, jak se objevily v tisku (předseda objasnil své výroky), a Tania González Peñas.


9. Prohlášení předsednictví

Předseda připomněl, že Nobelova cena míru byla udělena Denisi Mukwegeovi a Nádiji Murádové, laureátům Sacharovovy ceny za rok 2014, resp. 2016.

Předseda vyzval pákistánské orgány ke spravedlivému procesu s Asiou Bíbíovou, křesťankou odsouzenou za rouhání, které hrozí trest smrti oběšením.

Předseda s ohledem na zítřejší hlasování o usnesení o situaci ve Venezuele vyjádřil rozhořčení Parlamentu nad smrtí opozičního politika Fernanda Albána, který zemřel během vazby. Vyzval venezuelskou vládu, aby dodržovala lidská práva a propustila na svobodu všechny politické vězně, jak se tomu již stalo v případě laureáta Sacharovovy ceny za rok 2017 Lorenta Saleha. Zároveň vyjádřil politování nad tím, že Leopoldo López je stále zadržován v domácím vězení.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
místopředseda

10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:08.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Steeve Briois zbaven imunity [2018/2075(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0401)

Vystoupení

Nicolas Bay před hlasováním (předsedající poskytl upřesnění).


11.2. Žádost, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity [2018/2076(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0402)


11.3. Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity [2018/2041(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0403)


11.4. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)

— Předlohy změn u prostředků v oddíle III – Komise návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019;

— Předlohy změn u prostředků v oddílech I – Evropský parlament, II – Rada, IV – Soudní dvůr, V – Účetní dvůr, VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, VII – Výbor regionů, VIII – Evropský veřejný ochránce práv, IX – Evropský inspektor ochrany údajů a X – Evropská služba pro vnější činnost návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019.

Podle ustanovení Smluv musí být návrhy změn přijaty většinou hlasů všech poslanců Evropského parlamentu.

(Přijaté předlohy změn jsou uvedeny v příloze k přijatým textům.)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

vystoupení před hlasováním:

Daniele Viotti (zpravodaj) předložil tyto technické změny v souladu s hlasováním výboru BUDG:

Částky:

Položka 19 02 01 „ Reakce na krize a vznikající krize“ (PN 1689): závazky budou upraveny na EUR 269 810 177 EUR;

Položka 13 08 02 „ Program na podporu strukturálních reforem – Provozně-technická pomoc převedená z okruhu 2 (EZFRV)“ (PN 1658): závazky a platby budou upraveny na 48 653 000 EUR, resp. 25 888 246 EUR;

Položka 32 02 10 „ Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)“ (PN 1816): platby budou upraveny na 18 807 975 EUR;

Položka 33 04 77 06 „ Pilotní projekt – Omezení dvojí kvality a posílení spotřebitelských organizací v EU“ (PN 1753): závazky budou upraveny na 1 260 000 EUR.

Poznámky:

Položka 21 02 07 03 „ Lidský rozvoj“: PN 1700 bude opraven tak, aby poznámky odpovídaly výsledku hlasování ve výboru BUDG.

A konečně položka 15 02 77 23 „Přípravná akce – Monitorování a odborné vedení mladých lidí, u nichž existuje riziko radikalizace, prostřednictvím sportu“ (PN 1666) je přesunuta z okruhu 1a do okruhu 3.

Vystoupení po hlasování:

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) vzala na vědomí rozdíly mezi postojem Parlamentu a Rady a souhlasila se svoláním dohodovacího výboru v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie.

Paul Rübig (zpravodaj) k hlasování.


11.5. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly (hlasování)

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – všechny oddíly [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0313/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0404)


11.6. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marco Valli (A8-0300/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0405)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0405)

Udělení absolutoria je odmítnuto (viz příloha IV čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).


11.7. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0299/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0406)

Udělení absolutoria je odmítnuto (viz příloha IV čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).

Vystoupení

Předsedající navrhl změnit bod 4 návrhu usnesení tak, aby odpovídal hlasování o rozhodnutí o udělení absolutoria. Parlament vyslovil souhlas.


11.8. Podpora strukturálních reforem v členských státech ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajové: Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

zamítnut


11.9. Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Irsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Irsku [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0407)

Vystoupení

Branislav Škripek (zpravodaj) před hlasováním.


11.10. Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Irsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Irsku [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0408)


11.11. Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Chorvatsku* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Chorvatsku [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0409)


11.12. Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0410)

Po hlasování vystoupila Frédérique Ries (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


11.13. Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti hraničních kontrol ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0411)


11.14. Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0412)


11.15. Využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

PROHLÁŠENÍ PARLAMENTU a RADY

schválen (P8_TA(2018)0413)


11.16. Harmonizace struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0414)


11.17. Obnovení povolení geneticky modifikované kukuřice NK603 × MON 810 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0490/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0415)


11.18. Povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0491/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0416)

(Denní zasedání bylo před vysvětlením hlasování na chvíli přerušeno.)


12. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:41.


13. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Daniele Viotti a Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson a Juan Fernando López Aguilar;

zpráva Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica a Jadwiga Wiśniewska;

zpráva Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Vysvětlení hlasování budou pokračovat během denního zasedání zítra, ve čtvrtek 25. října 2018.


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:30.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

15. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:01.


16. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


17. Hodnocení Lisabonské smlouvy (rozprava na aktuální téma)

Hodnocení Lisabonské smlouvy (2018/2888(RSP))

Vystoupil Marco Zanni, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina ENF.

Vystoupili: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Danuta Maria Hübner za skupinu PPE, Richard Corbett za skupinu S&D, Richard Sulík za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Jiří Payne za skupinu EFDD, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo a Péter Niedermüller.

Vystoupil Frans Timmermans.

Rozprava skončila.


18. Představení výroční zprávy Účetního dvora – 2017 (rozprava)

Představení výroční zprávy Účetního dvora – 2017 (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (předseda Účetního dvora) uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, a Bart Staes za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch a Brian Hayes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias a Ivana Maletić.

Vystoupili: Günther Oettinger a Klaus-Heiner Lehne.

Rozprava skončila.


19. Dovoz kulturních statků ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajové: Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton uvedli zprávu.

Vystoupil Santiago Fisas Ayxelà (zpravodaj výboru CULT).

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Jarosław Wałęsa za skupinu PPE, Arndt Kohn za skupinu S&D, David Campbell Bannerman za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, France Jamet za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil a Sergio Gaetano Cofferati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná a David Coburn.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.1 zápisu ze dne 25.10.2018.


20. Registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi ***I – Veterinární léčivé přípravky ***I – Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête a Clara Aguilera uvedli zprávy.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Stanislav Polčák (zpravodaj výboru AGRI), Elsi Katainen (zpravodajka výboru AGRI), Norbert Lins (zpravodaj výboru ENVI), Daniel Buda za skupinu PPE, Karin Kadenbach za skupinu S&D, Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Jacques Colombier za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos a Paolo De Castro.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête a Clara Aguilera.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.4 zápisu ze dne 25.10.2018, bod 13.5 zápisu ze dne 25.10.2018 a bod 13.6 zápisu ze dne 25.10.2018.


21. Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy uvedla zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Georges Bach za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, a Kosma Złotowski za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupili: Dominique Riquet za skupinu ALDE, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Jill Seymour za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann a Innocenzo Leontini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini a Notis Marias.

Vystoupily: Violeta Bulc a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.7 zápisu ze dne 25.10.2018.


22. Členství v delegacích

Předseda obdržel od skupiny Verts/ALE následující žádost o jmenování:

delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství: Tilly Metz, kterou je nahrazen Indrek Tarand

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


23. Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Andor Deli (zpravodaj výboru TRAN), Henna Virkkunen za skupinu PPE, Seb Dance za skupinu S&D, Jan Huitema za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi a Paloma López Bermejo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupil Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Violeta Bulc a Andrzej Grzyb.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.8 zápisu ze dne 25.10.2018.


24. Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000084/2018), kterou pokládá Petra Kammerevert Komisi: Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert rozvinula otázku.

Phil Hogan (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Luigi Morgano za skupinu S&D, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Dominique Bilde za skupinu ENF, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupil Phil Hogan.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Petra Kammerevert za výbor CULT o podpoře automatického vzájemného uznávání diplomů (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.21 zápisu ze dne 25.10.2018.


25. Závažné nedostatky v provádění nařízení EU REACH a používání netestovaných chemických látek v EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Závažné nedostatky v provádění nařízení EU REACH a používání netestovaných chemických látek v EU (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Phil Hogan (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: José Inácio Faria za skupinu PPE, Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, a Martin Häusling.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Phil Hogan a Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.


26. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 629.223/OJJE).


27. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:14.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí