Indeks 
Protokol
PDF 289kWORD 81k
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 3.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 7.Modtagne dokumenter
 8.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17. og 18. oktober 2018 (forhandling)
 9.Erklæringer fra formanden
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Afstemningstid
  11.1.Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.2.Anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.3.Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.4.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner (afstemning)
  11.5.Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner (afstemning)
  11.6.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.7.Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)
  11.8.Støtte til strukturreformer i medlemsstaterne ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.9.Iværksættelse af automatiseret udveksling af fingeraftryksdata i Irland* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.10.Iværksættelse af elektronisk udveksling af DNA-oplysninger i Irland* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.11.Iværksættelse af automatiseret udveksling af fingeraftryksdata i Kroatien* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.12.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (afstemning)
  11.13.Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet ***I (afstemning)
  11.14.Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I (afstemning)
  11.15.Brug af Schengeninformationssystemet til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (afstemning)
  11.16.Harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer * (afstemning)
  11.17.Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 106: Fornyelse af tilladelse til genetisk modificeret majs NK603 × MON 810 (afstemning)
  11.18.Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (afstemning)
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 17.Evaluering af Lissabontraktaten (debat om et aktuelt spørgsmål)
 18.Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2017 (forhandling)
 19.Import af kulturgenstande ***I (forhandling)
 20.Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I - Veterinærlægemidler ***I - Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler ***I (forhandling)
 21.Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ***I (forhandling)
 22.Delegationernes sammensætning
 23.Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (forhandling)
 24.Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (forhandling)
 25.Alvorlige mangler i gennemførelsen af EU's REACH-forordning og anvendelse af ikke-testede kemikalier i EU (forhandling)
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.10.


2. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse (P8_TA(2018)0180(COR01)) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 2 i protokollen af 23.10.2018).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.


3. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse)

Formanden meddelte, at han havde modtaget en anmodning fra Verts/ALE-Gruppen samt fra et antal medlemmer, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, om afstemning om AGRI's afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Ordfører: Paolo De Castro (A8-0309/2018), som meddelt i protokollen for mandag den 22. oktober 2018 (punkt 9 i protokollen af 22.10.2018).

Afstemningen ville finde sted den følgende dag, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2.

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen for mandag den 22. oktober 2018 (punkt 9 i protokollen af 22.10.2018).

TRAN, IMCO, INTA og LIBE kunne således indlede forhandlingerne efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. oktober 2018

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, restriktioner for anvendelsen, ændringer af produktspecifikationer, annullering af beskyttelsen og mærkning og præsentation (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. oktober 2018

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af listen over de indikatorer, der skal anvendes i rapporten om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. oktober 2018

henvist til kor. udv. REGI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/86 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeri efter visse demersale arter i Middelhavet (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. oktober 2018

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeriet efter visse demersale arter i de nordvestlige farvande for perioden 2019-2021 (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. oktober 2018

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale arter i Nordsøen for perioden 2019-2021 (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. oktober 2018

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeriet efter visse demersale arter i de sydvestlige farvande for perioden 2019-2021 (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. oktober 2018

henvist til kor. udv. PECH


5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og bilag XV til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår udstedelse af sundhedscertifikater ved import til Unionen vedrørende transmissible spongiforme encephalopatier (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - frist: 17. januar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår stoffet N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - frist: 13. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - frist: 19. januar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af linuron i eller på visse produkter (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - frist: 18. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af iprodion i eller på visse produkter (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - frist: 17. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 28 (EØS-relevant tekst) (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - frist: 11. januar 2019)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - frist: 5. januar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - frist: 19. januar 2019)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - frist: 16. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III, IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorantraniliprol, clomazon, cyclaniliprol, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, løgolie, thiacloprid og valifenalat i eller på visse produkter (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - frist: 18. december 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - frist: 17. januar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI


6. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 20/2018 – Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 31, stk 6, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 31, stk. 4, i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om at godkende bevillingsoverførsel DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 3/2018 – Regionsudvalget.


7. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 28/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INFO 01/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene:

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Steeve Briois’ immunitet (2018/2075(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet (2018/2076(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (2018/2041(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17. og 18. oktober 2018 (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17. og 18. oktober 2018 (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Formanden mindede om Parlamentets prioriteter, sådan som han havde forelagt dem for Det Europæiske Råd.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Udo Bullmann efter indlægget af Syed Kamall, Syed Kamall for at undskylde over for Udo Bullmann, der vendte tilbage til Syed Kamalls indlæg (formanden bemærkede, at Syed Kamall havde undskyldt), Marek Jurek om indlægget af Udo Bullmann (formanden mindede om sin holdning), Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen (formanden mindede om, at talerne skal respektere de andres holdninger og værdier), Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Sotirios Zarianopoulos, løsgænger.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer og Ana Gomes.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere: Frans Timmermans og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

°
° ° °

Talere: Philippe Lamberts om visse af formandens udtalelser, sådan som de var blevet gengivet i pressen (formanden præciserede sine udtalelser), og Tania González Peñas.


9. Erklæringer fra formanden

Formanden mindede om, at Nobels fredspris var blevet tildelt Denis Mukwege og Nadia Murad, som modtog Sakharovprisen i 2014 et 2016 henholdsvis.

Formanden appellerede til de pakistanske myndigheder om at sikre en retfærdig rettergang for Asia Bibi, en kvinde fra det kristne mindretal, som var dømt for blasfemi og risikerede at blive henrettet ved hængning.

Med henblik på afstemningen den følgende dag om situationen i Venezuela gav formanden udtryk for Parlamentets harme over, at medlemmet af oppositionen Fernando Albáns var død, mens han var tilbageholdt. Han appellerede til den venezuelanske regering om at respektere menneskerettighederne og løslade alle de politiske fanger, som det allerede var tilfældet med Lorent Saleh, modtager af Sakharovprisen i 2017, idet han beklagede, at Leopoldo López fortsat sad i husarrest.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.08.


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Steeve Briois’ immunitet [2018/2075(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0401)

Indlæg

Nicolas Bay, inden afstemningen (formanden præciserer).


11.2. Anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet [2018/2076(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0402)


11.3. Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet [2018/2041(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0403)


11.4. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner (afstemning)

— Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion III i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, hvad angår Kommissionen;

— Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X i det almindelige budget for regnskabsåret 2019, hvad angår Europa-Parlamentet, Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

I henhold til traktatbestemmelserne bør ændringsforslagene opnå stemmer fra flertallet af Europa-Parlamentets medlemmer for at blive vedtaget.

(De vedtagne ændringsforslag fremgår af bilaget til »Vedtagne tekster«.)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Indlæg inden afstemningen:

Daniele Viotti (ordfører) havde foreslået følgende tekniske ændringer, i overensstemmelse med afstemningen i BUDG :

Tal :

Post 19 02 01 « Indsats over for eksisterende eller begyndende krisesituationer » (ændringsforslag 1689) : forpligtelserne justeres til EUR 269 810 177;

Post 13 08 02 « Støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP) - operationel teknisk bistand overført fra U2 (ELFUL) » (ændringsforslag 1658): forpligtelserne og betalingerne justeres til EUR 48 653 000 og EUR 25 888 246, henholdsvis;

Post 32 02 10 « Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) » (ændringsforslag 1816) : betalingerne justeres til EUR 18 807 975 ;

Post 33 04 77 06 « Pilotprojekt - Begrænsning af to forskellige kvalitet og styrkelse af forbrugerorganisationerne i EU » (ændringsforslag 1753) : forpligtelserne justeres til EUR 1 260 000.

Anmærkninger:

Post 21 02 07 03 « Menneskelig udvikling » : Ændringsforslag 1700 korrigeres,således at bemærkningerne bringes i overensstemmelse med resultatet af afstemningen i BUDG.

Endelig post 15 02 77 23 « Forberedende foranstaltning - Overvågning og vejledning gennem sport for unge i risiko for radikalisering» (ændringsforslag 1666) flyttes fra udgiftsområde 1a) til udgiftsområde 3.

Indlæg efter afstemningen:

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) havde bemærket forskellene mellem Parlamentets og Rådets holdning og havde erklæret sig enig i indkaldelsen af forligsudvalget, jf. artikel 314, stk. 4, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Paul Rübig (ordfører) om afstemningen.


11.5. Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Daniele Viotti og Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0404)


11.6. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0405)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0405)

Der nægtedes decharge (jf. bilag IV, artikel 5, stk. 2, litra b, i forretningsordenen).


11.7. Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)

Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0406)

Der nægtedes decharge (jf. bilag IV, artikel 5, stk. 2, litra b, i forretningsordenen).

Indlæg

Formanden foreslog en ændring til punkt 4 i forslaget til beslutning med henblik på at bringe det i overensstemmelse med afgørelsen om decharge. Parlamentet godkendte dette forslag.


11.8. Støtte til strukturreformer i medlemsstaterne ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Lambert van Nistelrooij og Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet


11.9. Iværksættelse af automatiseret udveksling af fingeraftryksdata i Irland* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Irlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0407)

Indlæg

Branislav Škripek (ordfører), inden afstem ingen.


11.10. Iværksættelse af elektronisk udveksling af DNA-oplysninger i Irland* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Irland af DNA-oplysninger [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0408)


11.11. Iværksættelse af automatiseret udveksling af fingeraftryksdata i Kroatien* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0409)


11.12. Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0410)

Indlæg af Frédérique Ries (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


11.13. Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0411)


11.14. Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0412)


11.15. Brug af Schengeninformationssystemet til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

ERKLÆRING FRA PARLAMENTET OG RÅDET

Godkendt (P8_TA(2018)0413)


11.16. Harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0414)


11.17. Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 106: Fornyelse af tilladelse til genetisk modificeret majs NK603 × MON 810 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0490/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0415)


11.18. Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 106: Tilladelse til genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0491/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0416)

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af stemmeforklaringerne.)


12. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.41.


13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Daniele Viotti og Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson og Juan Fernando López Aguilar;

Betænkning: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica og Jadwiga Wiśniewska;

Betænkning: Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Stemmeforklaringerne ville fortsætte på den følgende dags møde torsdag den 25. oktober 2018.


14. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.30.)


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

15. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.01.


16. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


17. Evaluering af Lissabontraktaten (debat om et aktuelt spørgsmål)

Evaluering af Lissabontraktaten (2018/2888(RSP))

Indlæg af Marco Zanni for at indlede debatten, som var foreslået af ENF-Gruppen.

Talere: Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: Danuta Maria Hübner for PPE-Gruppen, Richard Corbett for S&D-Gruppen, Richard Sulík for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Payne for EFDD-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo og Péter Niedermüller.

Taler: Frans Timmermans.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2017 (forhandling)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2017 (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (formand for Revisionsretten) foretog forelæggelsen.

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch og Brian Hayes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias og Ivana Maletić.

Talere: Günther Oettinger og Klaus-Heiner Lehne.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Import af kulturgenstande ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Udvalget om International Handel - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordførere: Alessia Maria Mosca og Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca og Daniel Dalton forelagde betænkningen

Taler: Santiago Fisas Ayxelà (ordfører for udtalelse fra CULT).

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Jarosław Wałęsa for PPE-Gruppen, Arndt Kohn for S&D-Gruppen, David Campbell Bannerman for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná og David Coburn.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca og Daniel Dalton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.1 i protokollen af 25.10.2018.


20. Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I - Veterinærlægemidler ***I - Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête og Clara Aguilera forelagde betænkningerne.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Stanislav Polčák (ordfører for udtalelse fra AGRI), Elsi Katainen (ordfører for udtalelse fra AGRI), Norbert Lins (ordfører for udtalelse fra ENVI), Daniel Buda for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos og Paolo De Castro.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête og Clara Aguilera

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.4 i protokollen af 25.10.2018, punkt 13.5 i protokollen af 25.10.2018 og punkt 13.6 i protokollen af 25.10.2018.


21. Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Georges Bach for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, og Kosma Złotowski for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere: Dominique Riquet for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Jill Seymour for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann og Innocenzo Leontini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini og Notis Marias.

Talere: Violeta Bulc og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.7 i protokollen af 25.10.2018.


22. Delegationernes sammensætning

Formanden havde fra Verts/ALE-Gruppen modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab: Tilly Metz i stedet for Indrek Tarand

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


23. Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Andor Deli (ordfører for udtalelse fra TRAN), Henna Virkkunen for PPE-Gruppen, Seb Dance for S&D-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi og Paloma López Bermejo.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Taler: Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias og Georgios Epitideios.

Talere: Violeta Bulc og Andrzej Grzyb.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.8 i protokollen af 25.10.2018.


24. Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000084/2018) af Petra Kammerevert til Kommissionen: Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert begrundede spørgsmålet.

Phil Hogan (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Luigi Morgano for S&D-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Georgios Epitideios.

Taler: Phil Hogan.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Petra Kammerevert, for CULT, om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.21 i protokollen af 25.10.2018.


25. Alvorlige mangler i gennemførelsen af EU's REACH-forordning og anvendelse af ikke-testede kemikalier i EU (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Alvorlige mangler i gennemførelsen af EU's REACH-forordning og anvendelse af ikke-testede kemikalier i EU (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Phil Hogan (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: José Inácio Faria for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, og Martin Häusling.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Stanislav Polčák.

Talere: Phil Hogan og Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


26. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 629.223/OJJE).


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.14.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik