Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 318kWORD 89k
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 6.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 7.Κατάθεση εγγράφων
 8.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2018 (συζήτηση)
 9.Δηλώσεις της Προεδρίας
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Steeve Briois (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Sophie Montel (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.3.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.4.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 – όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  
11.5.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  
11.6.Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.7.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)
  
11.8.Στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.9.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Ιρλανδία* (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.10.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ιρλανδία* (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.11.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Κροατία* (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.12.Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ***I (ψηφοφορία)
  
11.13.Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων ***I (ψηφοφορία)
  
11.14.Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)
  
11.15.Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)
  
11.16.Eναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά * (ψηφοφορία)
  
11.17.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ανανέωση της άδειας για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × MON 810 (ψηφοφορία)
  
11.18.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Άδεια για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (ψηφοφορία)
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 17.Αξιολόγηση της Συνθήκης της Λισαβόνας (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 18.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2017 (συζήτηση)
 19.Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I (συζήτηση)
 20.Χορήγηση άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I - Κτηνιατρικά φάρμακα ***I - Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών ***I (συζήτηση)
 21.Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I (συζήτηση)
 22.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 23.Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I (συζήτηση)
 24.Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (συζήτηση)
 25.Σοβαρή έλλειψη εφαρμογής του κανονισμού Reach της ΕΕ και η χρήση μη δοκιμασμένων χημικών ουσιών στην ΕΕ (συζήτηση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.10.


2. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P8_TA(2018)0180(COR01) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια χθες (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2018).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο (άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


3. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε αίτημα ψηφοφορίας από την Ομάδα Verts/ALE και από αριθμό βουλευτών που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο όσον αφορά την απόφαση της επιτροπής AGRI να ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Εισηγητής: Paolo De Castro (A8-0309/2018), όπως αναφέρεται στα συνοπτικά πρακτικά της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2018).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε από πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο κανένα αίτημα σχετικά με τις υπόλοιπες αποφάσεις έναρξης διοργανικων διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στα συνοπτικά πρακτικά της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2018).

Συνεπώς, οι επιτροπές TRAN, IMCO, INTA και LIBE ήταν επομένως σε θέση να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


4. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 10 Οκτωβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τους περιορισμούς στη χρήση, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της προστασίας, καθώς και την επισήμανση και την παρουσίαση (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Οκτωβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατάρτιση του καταλόγου δεικτών για την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Οκτωβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: REGI

- ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/86 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο Θάλασσα (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Οκτωβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Βορειοδυτικά Ύδατα για την περίοδο 2019-2021 (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Οκτωβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα για την περίοδο 2019-2021 (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Οκτωβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα για την περίοδο 2019-2021 (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Οκτωβρίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: PECH


5. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής σχετικά με την υγειονομική πιστοποίηση κατά την εισαγωγή στην Ένωση όσον αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - προθεσμία: 17 Ιανουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ουσία N-(2-μεθυλοκυκλοεξυλο)-2,3,4,5,6-πενταφθοροβενζαμίδιο (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - προθεσμία: 13 Δεκεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - προθεσμία: 19 Ιανουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας linuron (λινουρόνη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - προθεσμία: 18 Δεκεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας iprodione (ιπροδιόνη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - προθεσμία: 17 Δεκεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - προθεσμία: 11 Ιανουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - προθεσμία: 5 Ιανουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - προθεσμία: 19 Ιανουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - προθεσμία: 16 Δεκεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, κρομμυέλαιο, thiacloprid και valifenalate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - προθεσμία: 18 Δεκεμβρίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για εξυπηρετητές και προϊόντα αποθήκευσης δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 617/2013 της Επιτροπής (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - προθεσμία: 17 Ιανουαρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


6. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 20/2018 – Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων INF 3/2018 – Επιτροπή των Περιφερειών.


7. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 28/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INFO 01/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Εκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois (2018/2075(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Εκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Sophie Montel (2018/2076(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Εκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου (2018/2041(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2018 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2018 (2018/2772(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, τις οποίες παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Udo Bullmann κατόπιν της δήλωσης του Syed Kamall, Syed Kamall για να απολογηθεί στον Udo Bullmann, ο οποίος αναφέρεται εκ νέου στην παρέμβαση του Syed Kamall (ο Πρόεδρος υπογραμμίζει ότι ο Syed Kamall ζήτησε συγγνώμη), Marek Jurek σχετικά με την παρέμβαση του Udo Bullmann (ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει τη θέση του), Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι ομιλητές πρέπει να σέβονται τις θέσεις και τις αξίες των υπολοίπων), Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Ελευθέριος Συναδινός, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Κώστας Μαυρίδης, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Λευτέρης Χριστοφόρου, Seb Dance, Luděk Niedermayer και Ana Gomes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν Philippe Lamberts Σχετικά με ορισμένες δηλώσεις του Προέδρου όπως αναφέρθηκαν στον Τύπο (ο Πρόεδρος αποσαφηνίζει τις δηλώσεις του), και Tania González Peñas.


9. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στον Denis Mukwege και τη Nadia Murad, νικητές του Βραβείου Ζαχάρωφ το 2014 και το 2016 αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος απευθύνει έκκληση στις πακιστανικές αρχές για δίκαιη δίκη της Asia Bibi, μέλους της χριστιανικής μειονότητας που κατηγορήθηκε για βλασφημία και αντιμετωπίζει κίνδυνο εκτέλεσης δι’ απαγχονισμού.

Εν όψει της αυριανής ψηφοφορίας επί ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, ο Πρόεδρος εκφράζει την οργή του Κοινοβουλίου σχετικά με τον θάνατο του αντιπολιτευόμενου Fernando Albán κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατουμένους, όπως στην περίπτωση του Lorent Saleh, νικητή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2017, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Leopoldo López παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

10. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.08.


11. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


11.1. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Steeve Briois (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois [2018/2075(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0401)

Παρεμβάσεις

Ο Nicolas Bay, πριν από την ψηφοφορία (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).


11.2. Αίτηση άρσης της ασυλίας της Sophie Montel (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Sophie Montel [2018/2076(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0402)


11.3. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου [2018/2041(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0403)


11.4. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 – όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)

— Σχέδια τροπολογιών επί των πιστώσεων του Τμήματος III του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 όσον αφορά την Επιτροπή·

— Σχέδια τροπολογιών επί των πιστώσεων των Τμημάτων I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX και X του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών, τα σχέδια τροπολογιών, προκειμένου να εγκριθούν, πρέπει να ψηφισθούν από την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Τα σχέδια τροπολογιών που εγκρίθηκαν παρατίθενται στο Παράρτημα στα «Κείμενα που Εγκρίθηκαν».)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

Παρεμβάσεις πριν την ψηφοφορία:

Ο Daniele Viotti (εισηγητής) προτείνει τις ακόλουθες τεχνικές τροποποιήσεις σύμφωνα με την ψηφοφορία στην επιτροπή BUDG:

Ποσά:

Γραμμή 19 02 01 «Αντιμετώπιση κρίσεων και διαφαινόμενων κρίσεων» (τροπολογία 1689) : οι δεσμεύσεις θα προσαρμοστούν σε 269 810 177 EUR·

Γραμμή 13 08 02 «Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) - Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια που μεταφέρεται από τον τομέα Η2 (ΕΤΠΑ)» (τροπολογία 1658): οι δεσμεύσεις και πληρωμές θα προσαρμοστούν σε 48 653 000 EUR και 25 888 246 EUR, αντίστοιχα·

Γραμμή 32 02 10 «Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)» (τροπολογία 1816) : οι πληρωμές θα προσαρμοστούν σε 18 807 975 EUR·

Γραμμή 33 04 77 06 «Δοκιμαστικό σχέδιο - Περιορισμός της διπλής ποιότητας και ενίσχυσης των οργανώσεων των καταναλωτών στην ΕΕ» (τροπολογία 1753) : οι δεσμεύσεις θα προσαρμοστούν σε 1 260 000 EUR.

Παρατηρήσεις:

Γραμμή 21 02 07 03 «Ανθρώπινη ανάπτυξη» : η τροπολογία 1700 θα διορθωθεί προκειμένου οι παρατηρήσεις να αντιστοιχούν στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην επιτροπής BUDG.

Τέλος, η γραμμή 15 02 77 23 «Προπαρασκευαστική ενέργεια - Παρακολούθηση και καθοδήγηση, μέσω του αθλητισμού, των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης» (τροπολογία 1666) μεταφέρεται από τον τομέα 1α) στον τομέα 3.

Παρεμβάσεις μετά την ψηφοφορία:

Η Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) λαμβάνει υπό σημείωση τις διαφορές ανάμεσα στη θέση του Κοινοβουλίου και αυτή του Συμβουλίου και συμφωνεί με τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Paul Rübig (εισηγητής) σχετικά με την ψηφοφορία.


11.5. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 - όλα τα τμήματα [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Daniele Viotti και Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0404)


11.6. Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0405)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0405)

Η απαλλαγή απορρίπτεται (βλ. παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β του Κανονισμού).


11.7. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0406)

Η απαλλαγή απορρίπτεται (βλ. παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β του Κανονισμού).

Παρεμβάσεις

Ο Πρόεδρος προτείνει τροποποίηση της παραγράφου 4 της πρότασης ψηφίσματος προκειμένου να συμμορφωθεί με την ψηφοφορία για την απόφαση σχετικά με την απαλλαγή. Το Σώμα συμφωνεί.


11.8. Στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Lambert van Nistelrooij και Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται


11.9. Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Ιρλανδία* (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Ιρλανδία [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0407)

Παρεμβάσεις

Ο Branislav Škripek (εισηγητής), πριν την ψηφοφορία.


11.10. Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ιρλανδία* (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ιρλανδία [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0408)


11.11. Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Κροατία* (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Κροατία [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0409)


11.12. Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0410)

Παρεμβαίνει η Frédérique Ries (εισηγήτρια), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


11.13. Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0411)


11.14. Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006, της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0412)


11.15. Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0413)


11.16. Eναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0414)


11.17. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ανανέωση της άδειας για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × MON 810 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0490/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0415)


11.18. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Άδεια για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0491/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0416)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή των αιτιολογήσεων ψήφου.)


12. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.41.


13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Daniele Viotti και Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Μιλτιάδης Κύρκος, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Μαρία Σπυράκη, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson και Juan Fernando López Aguilar·

Έκθεση Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Μαρία Σπυράκη, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica και Jadwiga Wiśniewska·

Έκθεση Bart Staes - A8-0299/2018
Μαρία Σπυράκη.

Οι αιτιολογήσεις ψήφου θα συνεχιστούν κατά την αυριανή συνεδρίαση Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018.


14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.30.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

15. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.01.


16. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


17. Αξιολόγηση της Συνθήκης της Λισαβόνας (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)

Αξιολόγηση της Συνθήκης της Λισαβόνας (2018/2888(RSP))

Παρεμβαίνει o Marco Zanni o οποία ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Corbett, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Payne, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo και Péter Niedermüller.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2017 (συζήτηση)

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2017 (2018/2760(RSP))

Ο Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch και Brian Hayes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Νότης Μαριάς και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Klaus-Heiner Lehne.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Συνεισηγητές: Alessia Maria Mosca και Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Οι Alessia Maria Mosca και Daniel Dalton παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Santiago Fisas Ayxelà (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT).

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Arndt Kohn, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná και David Coburn.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca και Daniel Dalton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.


20. Χορήγηση άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I - Κτηνιατρικά φάρμακα ***I - Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Οι Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête και Clara Aguilera παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Elsi Katainen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Norbert Lins (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos και Paolo De Castro.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Cristian-Silviu Buşoi και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête και Clara Aguilera

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018, σημείο 13.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018 και σημείο 13.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.


21. Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Η Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Georges Bach, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jill Seymour, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann και Innocenzo Leontini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.


22. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα Verts/ALE το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων: η Tilly Metz αντί του Indrek Tarand

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


23. Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΕ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Ο Andrzej Grzyb παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andor Deli (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Henna Virkkunen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Seb Dance, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi και Paloma López Bermejo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Andrzej Grzyb.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.


24. Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000084/2018) που κατέθεσε η Petra Kammerevert προς την Επιτροπή: Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (B8-0415/2018)

Η Petra Kammerevert αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Phil Hogan (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luigi Morgano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, σχετικά με την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.


25. Σοβαρή έλλειψη εφαρμογής του κανονισμού Reach της ΕΕ και η χρήση μη δοκιμασμένων χημικών ουσιών στην ΕΕ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σοβαρή έλλειψη εφαρμογής του κανονισμού Reach της ΕΕ και η χρήση μη δοκιμασμένων χημικών ουσιών στην ΕΕ (2018/2887(RSP))

Οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Martin Häusling.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Karoline Edtstadler.

Η συζήτηση περατώνεται.


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 629.223/OJJE).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.14.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου