Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 282kWORD 81k
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (heakskiitmine)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 7.Esitatud dokumendid
 8.Euroopa Ülemkogu 17.–18. oktoobri 2018. aasta kohtumise järeldused (arutelu)
 9.Presidentuuri avaldused
 10.Istungi jätkamine
 11.Hääletused
  
11.1.Steeve Briois' puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.2.Sophie Monteli puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.3.Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.4.Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)
  
11.5.Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
  
11.6.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.7.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)
  
11.8.Liikmesriikide struktuurireformide toetamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.9.Sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Iirimaal* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.10.DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Iirimaal* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.11.Sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Horvaatias* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.12.Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I (hääletus)
  
11.13.Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine piirikontrolli valdkonnas ***I (hääletus)
  
11.14.Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ***I (hääletus)
  
11.15.Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (hääletus)
  
11.16.Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamine * (hääletus)
  
11.17.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisi NK603 × MON 810 loa pikendamine (hääletus)
  
11.18.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud maisile MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hääletus)
 12.Istungi jätkamine
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungi jätkamine
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Lissaboni lepingu hindamine (temaatiline arutelu)
 18.Euroopa Kontrollikoja 2017. aasta aruande tutvustus (arutelu)
 19.Kultuuriväärtuste import ***I (arutelu)
 20.Inim- ja veterinaarravimitele lubade andmine ja järelevalve ***I - Veterinaarravimid ***I - Ravimsööda tootmine, turulelaskmine ja kasutamine ***I (arutelu)
 21.Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest ***I (arutelu)
 22.Delegatsioonide koosseis
 23.Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I (arutelu)
 24.Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine (arutelu)
 25.Tõsised lüngad Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACH rakendamises ning testimata kemikaalide kasutamine ELis (arutelu)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.10.


2. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus (P8_TA(2018)0180(COR01)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (23.10.2018 protokollipunkt 2).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


3. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (heakskiitmine)

President teatas, et ta oli saanud fraktsioonilt Verts/ALE ja parlamendiliikmetelt, kes vastasid vähemalt keskmisele lävendile, taotluse panna hääletusele AGRI-komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Raportöör: Paolo De Castro (A8-0309/2018), teatavaks tehtud esmaspäeva, 22. oktoobri 2018. aasta protokollis (22.10.2018 protokollipunkt 9).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 toimub hääletus samal päeval.

President andis teada, et ta ei olnud saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsiooni(de)lt hääletustaotlust ühegi teise institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamist käsitleva otsuse kohta, millest oli teada antud esmaspäeva, 22. oktoobri 2018. aasta protokollis (22.10.2018 protokollipunkt 9).

TRAN-, IMCO-, INTA- ja LIBE-komisjon võisid seega kodukorra artikli 69c lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi alustada.


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 10. oktoobrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 veinisektori kaitstud päritolunimetuste, geograafiliste tähise ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotluste, vastuväite esitamise menetluse, kasutuspiirangute, tootespetsifikaatide muutmise, tühistamise ning märgistamise ja esitlusviisi osas (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. oktoobrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 (Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta) kohaldamise aruandes kasutatavate näitajate loetelu (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. oktoobrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/86, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate põhjalähedaste liikide püügiga Vahemeres (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. oktoobrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul loodepiirkonna vetes aastatel 2019–2021 (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. oktoobrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täpsustatakse Põhjamerel teatavate põhjalähedaste liikide püügi suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikus 2019–2021 (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. oktoobrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes aastatel 2019–2021 (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. oktoobrist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH


5. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 IX lisa ja komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 XV lisa liitu importimisel transmissiivsete spongiformsete entsefalopaatiate kohta esitatavate terviseohutuse tõendite osas (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - tähtaeg: 17. jaanuar 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa aine N-(2-metüültsükloheksüül)-2,3,4,5,6-pentafluorobensamiidi osas (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - tähtaeg: 13. detsember 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - tähtaeg: 19. jaanuar 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses linuroonijääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - tähtaeg: 18. detsember 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja V lisa seoses iprodioonijääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - tähtaeg: 17. detsember 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - tähtaeg: 11. jaanuar 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - tähtaeg: 5. jaanuar 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - tähtaeg: 19. jaanuar 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - tähtaeg: 16. detsember 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III, IV ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kloorantraniliprooli, klomasooni, tsüklaniliprooli, fenasakviini, fenpikoksamiidi, fluoksastrobiini, λ-tsühalotriini, mepikvaadi, sibulaõli, tiaklopriidi ja valifenalaadi jääkide piirnormidega (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - tähtaeg: 18. detsember 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse serverite ja andmesalvestustoodete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ja muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - tähtaeg: 17. jaanuar 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


6. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas eelarvepädevat institutsiooni vastavalt kodukorra artikli 27 lõikele 4, et heaks on kiidetud assigneeringute ümberpaigutamine DEC 20/2018 – III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas eelarvepädevat institutsiooni vastavalt kodukorra artikli 31 lõikele 6, et heaks on kiidetud assigneeringute ümberpaigutamised DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – III jagu – Komisjon.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt kodukorra artikli 31 lõikele 4 kiita heaks assigneeringute ümberpaigutamised DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – III jagu – Komisjon.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt kodukorra artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele INF 3/2018 – Regioonide Komitee.


7. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 28/2018 - III jagu - Komisjon (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INFO 01/2018 - III jagu - Komisjon (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

- Raport Steeve Briois’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2075(IMM)) – JURI-komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Raport Sophie Monteli puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2076(IMM)) – JURI-komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Raport Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2041(IMM)) – JURI-komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Euroopa Ülemkogu 17.–18. oktoobri 2018. aasta kohtumise järeldused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 17.–18. oktoobri 2018. aasta kohtumise järeldused (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

President tuletas meelde parlamendi prioriteete, mille ta esitas Euroopa Ülemkogul.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Udo Bullmann Syed Kamalli seisukoha kohta, Syed Kamall, kes vabandas Udo Bullmanni ees, kes pöördus Syed Kamalli sõnavõtu juurde tagasi (president märkis, et Syed Kamall oli juba vabandanud), Marek Jurek Udo Bullmanni sõnavõtu kohta (president kordas oma seisukohta), Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel (president tuletas meelde, et sõnavõtjad peavad teiste seisukohti ja väärtusi austama), Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer ja Ana Gomes.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

°
° ° °

Sõna võtsid Philippe Lamberts presidendi teatavate seisukohtade kohta, millest meedias oli teada antud (president selgitas oma seisukohti), ja Tania González Peñas.


9. Presidentuuri avaldused

President tuletas meelde, et Nobeli rahupreemia omistati Denis Mukwegele ja Nadia Muradile, kes said vastavalt 2014. ja 2016. aastal Sahharovi auhinna.

President saatis Pakistani ametivõimudele palve, et Asia Bibi üle, kes kuulub kristlastest vähemuse hulka, kes on mõistetud süüdi jumalateotuses ja keda ähvardab hukkamine poomise teel, mõistetaks õiglaselt kohut.

Arvestades, et järgmisel päeval hääletatakse Venezuelat käsitleva resolutsiooni üle, väljendas president parlamendi sügavat pahameelt asjaolu pärast, et opositsioonitegelane Fernando Albáni suri kinnipidamiskohas. Ta kutsus Venezuela valitsust üles järgima inimõigusi ja vabastama kõik poliitilised vangid, nii nagu seda juba tehti Sahharovi auhinna 2017. aasta laureaadi Lorent Saleh puhul, mõistes samas hukka asjaolu, et Leopoldo López on ikka veel koduarestis.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.08.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Steeve Briois' puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Steeve Briois' puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2075(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0401)

Sõnavõtud

Nicolas Bay enne hääletust (president täpsustas).


11.2. Sophie Monteli puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Sophie Monteli puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2076(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0402)


11.3. Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2041(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0403)


11.4. Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)

— Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve III jao assigneeringute kohta (komisjon);

— Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X jao assigneeringute kohta, mis puudutavad Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Kohut, Kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, Regioonide Komiteed, Euroopa Ombudsmani, Euroopa Andmekaitseinspektorit ja Euroopa välisteenistust.

Aluslepingute kohaselt on muudatusettepanekute projektide vastuvõtmiseks vajalik Euroopa Parlamendi koosseisu liikmete häälteenamus.

(Vastuvõetud muudatusettepanekute projektid on toodud lisas “Vastuvõetud tekstid”.)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

Sõnavõtud enne hääletust:

Daniele Viotti (raportöör) tegi BUDG-komisjonis toimunud hääletuse kohaselt ettepaneku järgmiste tehniliste muudatuste kohta:

Arvandmed:

Artikkel 19 02 01 „Kriisidele ja tekkivatele kriisiolukordadele reageerimine“ (muudatusettepanek 1689): kulukohustusi kohandatakse 269 810 177 euroni;

Artikkel 13 08 02 „Struktuurireformi tugiprogramm — Tegevuse tehniline abi, alamrubriigist 2 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond) ülekantavad summad“ (muudatusettepanek 1658): kulukohustusi ja makseid kohandatakse vastavalt 48 653 000 ja 25 888 246 euroni;

Artikkel 32 02 10 „Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)“ (muudatusettepanek 1816): makseid kohandatakse 18 807 975 euroni;

Artikkel 33 04 77 06 „Katseprojekt - Kahetise kvaliteedi piiramine ja tarbijaorganisatsioonide tugevdamine ELis“ (muudatusettepanek 1753): kulukohustusi kohandatakse 1 260 000 euroni.

Märkused:

Artikkel 21 02 07 03 „Inimareng“: muudatusettepanekut 1700 korrigeeriti, et märkused vastaksid eelarvekomisjoni hääletuse tulemustele.

Artikkel 15 02 77 23 „Ettevalmistav meede - Radikaliseerumise ohus olevate noorte jälgimine ja juhendamine spordi kaudu“ (muudatusettepanek 1666) viidi rubriigist 1a üle rubriiki 3.

Sõnavõtud pärast hääletust:

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) võttis teadmiseks erinevused parlamendi ja nõukogu seisukohtades ning oli nõus lepituskomitee kokkukutsumisega kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktiga c.

Paul Rübig (raportöör) hääletuse kohta.


11.5. Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Daniele Viotti ja Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0404)


11.6. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0405)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0405)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmisest keelduti (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 2 punkti b).


11.7. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)

Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

OTSUSE ETTEPANEK

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0406)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmisest keelduti (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 2 punkti b).

Sõnavõtud

Juhataja tegi ettepaneku muuta resolutsiooni ettepaneku punkti 4, et see vastaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletusele. Parlament nõustus sellega.


11.8. Liikmesriikide struktuurireformide toetamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöörid: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


11.9. Sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Iirimaal* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Iirimaal [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0407)

Sõnavõtud

Branislav Škripek (raportöör) enne hääletust.


11.10. DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Iirimaal* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Iirimaal [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0408)


11.11. Sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Horvaatias* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0409)


11.12. Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0410)

Pärast hääletust võttis sõna Frédérique Ries (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


11.13. Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine piirikontrolli valdkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0411)


11.14. Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1986/2006, nõukogu otsus 2007/533/JSK ja komisjoni otsus 2010/261/EL [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0412)


11.15. Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

EUROOPA PARLAMENDI ja NÕUKOGU AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0413)


11.16. Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamine * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0414)


11.17. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisi NK603 × MON 810 loa pikendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0490/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0415)


11.18. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud maisile MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0491/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0416)

(Istung katkestati mõneks minutiks, et oodata ära hääletuse selgitused.)


12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 13.41.


13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Daniele Viotti ja Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson ja Juan Fernando López Aguilar;

Raport: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica ja Jadwiga Wiśniewska;

Raport: Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Hääletuste selgitustega jätkatakse homsel istungil neljapäev 25. oktoober 2018.


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 14.30.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

15. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.01.


16. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


17. Lissaboni lepingu hindamine (temaatiline arutelu)

Lissaboni lepingu hindamine (2018/2888(RSP))

Sõna võttis Marco Zanni, et juhatada sisse fraktsiooni ENF pakutud arutelu.

Sõna võtsid Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner fraktsiooni PPE nimel, Richard Corbett fraktsiooni S&D nimel, Richard Sulík fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jiří Payne fraktsiooni EFDD nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo ja Péter Niedermüller.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.


18. Euroopa Kontrollikoja 2017. aasta aruande tutvustus (arutelu)

Euroopa Kontrollikoja 2017. aasta aruande tutvustus (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (kontrollikoja president) esines ettekandega.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch ja Brian Hayes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Klaus-Heiner Lehne.

Arutelu lõpetati.


19. Kultuuriväärtuste import ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöörid: Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton tutvustasid raportit.

Sõna võttis Santiago Fisas Ayxelà (CULT-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jarosław Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, Arndt Kohn fraktsiooni S&D nimel, David Campbell Bannerman fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná ja David Coburn.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.1.


20. Inim- ja veterinaarravimitele lubade andmine ja järelevalve ***I - Veterinaarravimid ***I - Ravimsööda tootmine, turulelaskmine ja kasutamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veterinaarravimite kohta [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ravimsööda tootmise, turulelaskmise ja kasutamise ning nõukogu direktiivi 90/167/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête ja Clara Aguilera tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Stanislav Polčák (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Elsi Katainen (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Norbert Lins (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Daniel Buda fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos ja Paolo De Castro.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête ja Clara Aguilera

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.425.10.2018 protokollipunkt 13.5 ja 25.10.2018 protokollipunkt 13.6.


21. Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Georges Bach fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, ja Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Dominique Riquet fraktsiooni ALDE nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jill Seymour fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann ja Innocenzo Leontini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini ja Notis Marias.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.7.


22. Delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni Verts/ALE taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

Delegatsioon Andide Ühendusega suhtlemiseks: Tilly Metz (Indrek Tarandi asemel)

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


23. Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Andor Deli (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Henna Virkkunen fraktsiooni PPE nimel, Seb Dance fraktsiooni S&D nimel, Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi ja Paloma López Bermejo.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võttis Carlos Zorrinho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Andrzej Grzyb.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.8.


24. Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000084/2018), mille esitas Petra Kammerevert komisjonile: Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert esitas küsimuse.

Phil Hogan (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Luigi Morgano fraktsiooni S&D nimel, María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Phil Hogan.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Petra Kammerevert CULT komisjoni nimel diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamise kohta (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.21.


25. Tõsised lüngad Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACH rakendamises ning testimata kemikaalide kasutamine ELis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Tõsised lüngad Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACH rakendamises ning testimata kemikaalide kasutamine ELis (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Phil Hogan (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid José Inácio Faria fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Martin Häusling.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Phil Hogan ja Karoline Edtstadler.

Arutelu lõpetati.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 629.223/OJJE).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.14.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika