Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 287kWORD 81k
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 7.Vastaanotetut asiakirjat
 8.Eurooppa-neuvoston päätelmät 17. ja 18. lokakuuta 2018 pidetystä kokouksesta (keskustelu)
 9.Puhemiehen julkilausumat
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Äänestykset
  11.1.Steeve Brioisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.2.Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.3.Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.4.Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (äänestys)
  11.5.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (äänestys)
  11.6.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.7.Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (äänestys)
  11.8.Jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävä tuki ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.9.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.10.DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.11.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian kanssa* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.12.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (äänestys)
  11.13.Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö rajatarkastuksissa ***I (äänestys)
  11.14.Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä ***I (äänestys)
  11.15.Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa ***I (äänestys)
  11.16.Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistaminen * (äänestys)
  11.17.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 luvan uusiminen (äänestys)
  11.18.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 hyväksyminen (äänestys)
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 17.Lissabonin sopimuksen arviointi (ajankohtainen keskustelu)
 18.Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuksen esittely (keskustelu)
 19.Kulttuuriesineiden tuonti ***I (keskustelu)
 20.Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat luvat ja valvonta ***I - Eläinlääkkeet ***I - Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (keskustelu)
 21.Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä ***I (keskustelu)
 22.Valtuuskuntien kokoonpano
 23.Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (keskustelu)
 24.Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen (keskustelu)
 25.Unionin REACH-asetuksen täytäntöönpanon vakava laiminlyönti ja testaamattomien kemikaalien käyttö EU:ssa (keskustelu)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.


2. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta P8_TA(2018)0180(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 2).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


3. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa Verts/ALE-ryhmältä ja keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavalta määrältä jäseniä pyynnön äänestää AGRI-valiokunnan päätöksestä aloittaa neuvottelut ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa koskevan mietinnön pohjalta (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Esittelijä: Paolo De Castro (A8-0309/2018), päätöksestä ilmoitettiin maanantaina 22. lokakuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 22.10.2018, kohta 9).

Äänestys toimitetaan huomenna 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimielinten välisiä neuvotteluja koskevasta päätöksestä, josta ilmoitettiin maanantaina 22. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 22.10.2018, kohta 9).

TRAN-, IMCO-, INTA- ja LIBE-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojaa koskevien hakemusten, vastaväitemenettelyn, käyttörajoitusten, tuote-eritelmien muutosten, suojan peruutuksen sekä merkintöjen ja esillepanon osalta (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. lokakuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 soveltamisesta laadittavaa kertomusta varten määritellystä indikaattorien luettelosta (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. lokakuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI

- Komission delegoitu asetus tiettyjä pohjakalojen kalastuksia Välimerellä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/86 muuttamisesta (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus tiettyjä pohjakalalajien kalastuksia luoteisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta kaudelle 2019–2021 (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastusta Pohjanmerellä kaudella 2019–2021 koskevan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtien erittelemisestä (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus tiettyjä pohjakalalajien kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta kaudelle 2019–2021 (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. lokakuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH


5. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IX ja komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteen XV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita koskevista terveystodistuksista unioniin tuonnissa (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - määräaika: 17. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta aineen N-(2-metyylisykloheksyyli)-2,3,4,5,6-pentafluorobentsamidi osalta (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - määräaika: 13. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - määräaika: 19. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse linuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - määräaika: 18. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse iprodionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - määräaika: 17. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 28 osalta (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - määräaika: 11. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - määräaika: 5. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 19 osalta (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - määräaika: 19. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta ja oikaisemisesta (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - määräaika: 16. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III, IV ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klorantraniiliproolin, klomatsonin, syklaniiliprolin, fenatsakiinin, fenpikoksamidin, fluoksastrobiinin, lambda-syhalotriinin, mepikvatin, sipuliöljyn, tiaklopridin ja valifenalaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - määräaika: 18. joulukuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus palvelinten ja tiedontallennustuotteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla sekä komission asetuksen (EU) N:o 617/2013 muuttamisesta (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - määräaika: 17. tammikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


6. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 20/2018 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018 ja DEC 27/2018 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 4 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä määrärahasiirrot DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018 ja DEC 27/2018 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta määrärahasiirtoa INF 3/2018 – Alueiden komitea.


7. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Määrärahasiirtoesitys DEC 28/2018 - Pääluokka III – Komissio (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INFO 01/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö Steeve Briois’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2075(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Mietintö Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2076(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Mietintö Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2041(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Eurooppa-neuvoston päätelmät 17. ja 18. lokakuuta 2018 pidetystä kokouksesta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston päätelmät 17. ja 18. lokakuuta 2018 pidetystä kokouksesta (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puhemies palautti mieliin parlamentin prioriteetit sellaisina kuin hän on esittänyt ne Eurooppa-neuvostolle.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann Syed Kamallin esittämistä huomautuksista, Syed Kamall esittääkseen anteeksipyynnön Udo Bullmannille, joka palasi Syed Kamallin puheenvuoroon (puhemies totesi, että Syed Kamall on esittänyt anteeksipyynnön), Marek Jurek Udo Bullmannin puheenvuorosta (puhemies palautti mieliin kantansa asiaan), Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta (puhemies muistutti, että puhujien on kunnioitettava toisten kantoja ja arvoja), Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer ja Ana Gomes.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

°
° ° °

Puheenvuorot: Philippe Lamberts lehdistössä esitetyistä puhemiehen joistakin lausunnoista (puhemies selvensi lausuntojaan), ja Tania González Peñas.


9. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies palautti mieliin, että Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin Denis Mukwegelle ja Nadia Muradille, jotka olivat Saharov-palkinnon saajia vuosina 2014 ja 2016.

Puhemies vetosi Pakistanin viranomaisiin, jotta kristittyyn vähemmistöön kuuluva Asia Bibi, joka on tuomittu jumalanpilkasta kuolemaan hirttämällä, saisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.

Venezuelan tilanteesta annettavaa päätöslauselmaa koskevaan huomiseen äänestykseen liittyen puhemies ilmaisi parlamentin tyrmistyksen sen johdosta, että opposition edustaja Fernando Albán on kuollut vankeudessa. Hän vetosi Venezuelan hallitukseen, jotta se kunnioittaisi ihmisoikeuksia ja vapauttaisi kaikki poliittiset vangit, kuten vuoden 2017 Saharov-palkinnon saajan Lorent Salehin tapauksessa on toimittu, ja pahoitteli, että Leopoldo López on yhä kotiarestissa.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies David Maria SASSOLI

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.08.


11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


11.1. Steeve Brioisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Steeve Brioisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2075(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0401)

Puheenvuorot:

Nicolas Bay, ennen äänestystä (puhemies täsmensi asiaa).


11.2. Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2076(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0402)


11.3. Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2041(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0403)


11.4. Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (äänestys)

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019, pääluokka III – komissio;

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019, pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X – Euroopan parlamentti, neuvosto, unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan ulkosuhdehallinto.

Perussopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnosten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö.

(Hyväksytyt tarkistusluonnokset ovat Hyväksyttyjen tekstien liitteenä.)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

Puheenvuorot ennen äänestystä:

Daniele Viotti (esittelijä) ehdotti seuraavia teknisiä mukautuksia BUDG-valiokunnan äänestyksen perusteella:

Määrät:

Budjettikohta 19 02 01 «Vallitsevien ja puhkeamaisillaan olevien kriisien hallinta» (tarkistus 1689): sitoumukset mukautetaan 269 810 177 euroon.

Budjettikohta 13 08 02 «Rakenneuudistusten tukiohjelma (SRSP) – Otsakkeesta 2 (maaseuturahasto) siirretty operatiivinen tekninen apu» (tarkistus 1658): siotumukset mukautetaan 48 653 000 euroon ja maksut 25 888 246 euroon.

Budjettikohta 32 02 10 «Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto» (tarkistus 1816): maksut mukautetaan 18 807 975 euroon.

Budjettikohta 33 04 77 06 «Pilottihanke – Laatuerojen vähentäminen ja kuluttajajärjestöjen vahvistaminen EU:ssa» (tarkistus 1753): sitoumukset mukautetaan 1 260 000 euroon.

Selvitysosa:

Budjettikohta 21 02 07 03 «Inhimillinen kehitys» : tarkistusta 1700 korjataan, jotta selvitysosa vastaa BUDG-valiokunnan äänestyksen tulosta.

Budjettikohta 15 02 77 23 «Valmistelutoimi – Radikalisoitumisvaarassa olevien nuorten seuranta ja valmentaminen urheilun avulla» (tarkistus 1666) siirretään otsakkeesta 1 a otsakkeeseen 3.

Puheenvuorot äänestysten jälkeen:

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) totesi panneensa merkille erot parlamentin ja neuvoston kannan välillä ja antoi hyväksyntänsä sovittelukomitean kokoon kutsumiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Paul Rübig (esittelijä) äänestyksestä.


11.5. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (äänestys)

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Daniele Viotti ja Paul Rübig (A8-0313/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0404)


11.6. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marco Valli (A8-0300/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0405)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0405)

Vastuuvapaus evättiin (ks. työjärjestyksen liite IV, 5 artiklan 2 kohdan b alakohta).


11.7. Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0299/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0406)

Vastuuvapaus evättiin (ks. työjärjestyksen liite IV, 5 artiklan 2 kohdan b alakohta).

Puheenvuoro:

Puhemies ehdotti muutosta päätöslauselmaesityksen 4 kohtaan, jotta se vastaisi vastuuvapauspäätöstä. Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.


11.8. Jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävä tuki ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijät: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hylättiin


11.9. Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0407)

Puheenvuoro:

Branislav Škripek (esittelijä) ennen äänestystä.


11.10. DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0408)


11.11. Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian kanssa* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0409)


11.12. Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0410)

Frédérique Ries (esittelijä) käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


11.13. Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö rajatarkastuksissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0411)


11.14. Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0412)


11.15. Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

PARLAMENTIN ja NEUVOSTON JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0413)


11.16. Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistaminen * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 92/83/ETY muuttamisesta [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0414)


11.17. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 luvan uusiminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0490/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0415)


11.18. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 hyväksyminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0491/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0416)

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestysselityksiä odotettaessa.)


12. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.41.


13. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Daniele Viotti ja Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson ja Juan Fernando López Aguilar

Mietintö Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica ja Jadwiga Wiśniewska

Mietintö Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Äänestysselitysten antamista jatketaan huomisessa istunnossa torstaina 25. lokakuuta 2018.


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.30.)


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

15. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.01.


16. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


17. Lissabonin sopimuksen arviointi (ajankohtainen keskustelu)

Lissabonin sopimuksen arviointi (2018/2888(RSP))

Marco Zanni käytti puheenvuoron alustaakseen ENF-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta, Richard Corbett S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Payne EFDD-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo ja Péter Niedermüller.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuksen esittely (keskustelu)

Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuksen esittely (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (tilintarkastustuomioistuimen presidentti) esitteli asian.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch ja Brian Hayes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Klaus-Heiner Lehne.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Kulttuuriesineiden tuonti ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijät: Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton esittelivät mietinnön.

Santiago Fisas Ayxelà (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jarosław Wałęsa PPE-ryhmän puolesta, Arndt Kohn S&D-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil ja Sergio Gaetano Cofferati.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná ja David Coburn.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.1.


20. Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat luvat ja valvonta ***I - Eläinlääkkeet ***I - Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête ja Clara Aguilera esittelivät mietinnöt.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elsi Katainen (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Norbert Lins (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniel Buda PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos ja Paolo De Castro.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Cristian-Silviu Buşoi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête ja Clara Aguilera

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.4, istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.5 ja istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.6.


21. Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Georges Bach PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta ja Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Dominique Riquet ALDE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jill Seymour EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann ja Innocenzo Leontini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.7.


22. Valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut Verts/ALE-ryhmältä seuraavan nimityksiä koskevan pyynnön:

suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta: Indrek Tarandin tilalle Tilly Metz

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


23. Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andor Deli (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Henna Virkkunen PPE-ryhmän puolesta, Seb Dance S&D-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi ja Paloma López Bermejo.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Carlos Zorrinho käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Andrzej Grzyb.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.8.


24. Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000084/2018) – Petra Kammerevert komissiolle: Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert esitteli kysymyksen.

Phil Hogan (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Luigi Morgano S&D-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Phil Hogan käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Petra Kammerevert CULT-valiokunnan puolesta tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.21.


25. Unionin REACH-asetuksen täytäntöönpanon vakava laiminlyönti ja testaamattomien kemikaalien käyttö EU:ssa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Unionin REACH-asetuksen täytäntöönpanon vakava laiminlyönti ja testaamattomien kemikaalien käyttö EU:ssa (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Phil Hogan (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Martin Häusling.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Karoline Edtstadler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 629.223/OJJE).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.14.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö