Indeks 
Zapisnik
PDF 286kWORD 81k
Srijeda, 24. listopada 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 3.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika) (odobrenje)
 4.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 5.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 6.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 7.Podnošenje dokumenata
 8.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 17. i 18. listopada 2018. (rasprava)
 9.Izjave Predsjedništva
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Glasovanje
  11.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.2.Zahtjev za ukidanje imuniteta Sophie Montel (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.3.Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.4.Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2019. godinu - svi dijelovi (glasovanje)
  11.5.Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi (glasovanje)
  11.6.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.7.Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)
  11.8.Potpora strukturnim reformama u državama članicama ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.9.Pokretanje automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Irskoj* (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.10.Pokretanje automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Irskoj* (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.11.Pokretanje automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj* (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.12.Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš ***I (glasovanje)
  11.13.Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava u području graničnih kontrola ***I (glasovanje)
  11.14.Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima ***I (glasovanje)
  11.15.Upotreba Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom ***I (glasovanje)
  11.16.Usklađivanje struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića * (glasovanje)
  11.17.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Obnavljanje odobrenja za proizvode od genetski modificiranog kukuruza NK603 × MON 810 (glasovanje)
  11.18.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Odobrenje za genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (glasovanje)
 12.Nastavak dnevne sjednice
 13.Obrazloženja glasovanja
 14.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 15.Nastavak dnevne sjednice
 16.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 17.Evaluacija Ugovora iz Lisabona (tematska rasprava)
 18.Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2017. godinu (rasprava)
 19.Uvoz kulturnih dobara ***I (rasprava)
 20.Odobravanje primjene i nadzor nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini ***I - Veterinarsko-medicinski proizvodi ***I - Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba hrane za životinje s dodanim lijekovima ***I (rasprava)
 21.Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila ***I (rasprava)
 22.Sastav izaslanstava
 23.Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu ***I (rasprava)
 24.Promicanje uzajamnog automatskog priznavanja diploma (rasprava)
 25.Ozbiljne manjkavosti u provedbi europske Uredbe Reach i korištenje neispitanih kemikalija u EU-u (rasprava)
 26.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 27.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:10 h.


2. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Ispravak P8_TA(2018)0180(COR01) bio je najavljen na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 2 zapisnika od 23.10.2018.).

Budući da klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju glasovanje o ispravku (članak 231. stavak 4. Poslovnika), ispravak se smatra prihvaćenim.


3. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika) (odobrenje)

Predsjednik je izjavio da je primio zahtjev za glasovanje Kluba zastupnika Verts/ALE-a i zastupnika koji dosežu barem srednji prag o odluci Odbora AGRI o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Izvjestitelj: Paolo De Castro (A8-0309/2018), najavljeno u zapisniku od ponedjeljka, 22. listopada 2018. (točka 9 zapisnika od 22.10.2018.).

Glasovanje će se održati sutra, u skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.

Predsjednik je izjavio da nije primio zahtjev zastupnika ili kluba/klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag o drugim odlukama o stupanju u međuinstitucijske pregovore najavljenima u zapisniku od ponedjeljka, 22. listopada 2018. (točka 9 zapisnika od 22.10.2018.).

Odbori TRAN, IMCO, INTA i LIBE stoga mogu stupiti u pregovore nakon isteka roka navedenoga u članku 69.c stavku 2. Poslovnika.


4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 10. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju popisa pokazatelja za izvješće o primjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 16. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: REGI

- Prilog delegiranoj uredbi Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021. (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru za razdoblje 2019.–2021. (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021. (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. listopada 2018.

upućeno nadležnom odboru: PECH


5. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga XV. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011 u pogledu certificiranja zdravlja pri uvozu u Uniju u vezi s transmisivnim spongiformnim encefalopatijama (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - rok: 17. siječnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tvari N-(2-metilcikloheksil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamid (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - rok: 13. prosinca 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - rok: 19. siječnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za linuron u ili na određenim proizvodima (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - rok: 18. prosinca 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za iprodion u ili na određenim proizvodima (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - rok: 17. prosinca 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - rok: 11. siječnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - rok: 5. siječnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog računovodstvenog standarda 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - rok: 19. siječnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - rok: 16. prosinca 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klorantraniliprol, klomazon, ciklaniliprol, fenazakin, fenpikoksamid, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat, ulje od luka, tiakloprid i valifenalat u ili na određenim proizvodima (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - rok: 18. prosinca 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn poslužitelja i proizvoda za pohranu podataka u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - rok: 17. siječnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


6. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava DEC 20/2018 – dio III. – Komisija.

U skladu s člankom 31. stavkom 6. Financijske uredbe Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – dio III. – Komisija.

U skladu s člankom 31. stavkom 4. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – dio III. – Komisija.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava INF 3/2018 – Odbor regija.


7. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava DEC 28/2018 - dio III. - Komisija (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava INFO 01/2018 - dio III. - Komisija (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu (2018/2075(IMM)) - JURI - izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Sophie Montel (2018/2076(IMM)) - JURI - izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu (2018/2041(IMM)) - JURI - izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 17. i 18. listopada 2018. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 17. i 18. listopada 2018. (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Predsjednik je podsjetio na prioritete Parlamenta, koje je predstavio Europskom vijeću.

Govorili su: Françoise Grossetête u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Udo Bullmann, koji se osvrnuo na govor Syeda Kamalla, Syed Kamall, kako bi se ispričao Udi Bullmannu, koji se ponovno osvrnuo na riječi Syeda Kamalla (predsjednik je napomenuo da se Syed Kamall ispričao), Marek Jurek o govoru Ude Bullmanna (predsjednik je ponovio svoje stajalište), Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriele Zimmer u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nigel Farage u ime Kluba zastupnika EFDD-a (predsjednik je podsjetio da govornici trebaju poštovati tuđa stajališta i vrijednosti), Nicolas Bay u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer i Ana Gomes.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Govorili su: Frans Timmermans i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.

°
° ° °

Govorili su: Philippe Lamberts, o određenim komentarima koje je predsjednik iznio u medijima (predsjednik je obrazložio svoje komentare), i Tania González Peñas.


9. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je podsjetio da su dobitnici Nobelove nagrade za mir Denis Mukwege i Nadia Murad, ujedno i dobitnici Nagrade Saharov za 2014., tj. 2016. godinu.

Predsjednik je pozvao pakistanske vlasti da osiguraju pravičan postupak za Asiju Bibi, pripadnicu kršćanske manjine osuđene zbog bogohuljenja, kojoj prijeti smrt vješanjem.

Uoči sutrašnjeg glasovanja o rezoluciji o stanju u Venezueli, predsjednik je u ime Parlamenta izrazio indigniranost zbog smrti u pritvoru pripadnika oporbe Fernanda Albána. Pozvao je venezuelsku vladu da poštuje ljudska prava i oslobodi sve političke zatvorenike, kao što je slučaj Lorenta Saleha, dobitnika Nagrade Saharov za 2017., izrazujući pritom žaljenje zbog toga što se Leopoldo López i dalje nalazi u kućnom pritvoru.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta radi glasovanja).


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:08 h.


11. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


11.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Steeveu Brioisu [2018/2075(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0401)

Govorili su:

Nicolas Bay, prije glasovanja (Predsjednik je iznio pojašnjenja).


11.2. Zahtjev za ukidanje imuniteta Sophie Montel (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Sophie Montel [2018/2076(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0402)


11.3. Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu [2018/2041(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0403)


11.4. Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2019. godinu - svi dijelovi (glasovanje)

— nacrti amandmana za odobrena sredstva za dio III. općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., koji se odnosi na Komisiju;

— nacrti amandmana za odobrena sredstva za dijelove I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. i X. općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., koji se odnose na Europski parlament, Vijeće, Sud Europske unije, Europski revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europski ombudsman, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europsku službu za vanjsko djelovanje.

Prema odredbama iz Ugovora, za nacrte amandmana, kako bi bili usvojeni, treba glasovati većina zastupnika u Europskom parlamentu.

(Usvojeni nacrti amandmana nalaze se u prilogu "Usvojeni tekstovi".)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

Govor prije glasovanja:

Daniele Viotti (izvjestitelj) predložio je sljedeće tehničke izmjene, u skladu s glasovanjem u Odboru BUDG:

Brojke:

Linija 19 02 01 «Odgovor na krizu i krizu u nastajanju» (amandman 1689) : obveze će biti prilagođene na 269 810 177 EUR;

Linija 13 08 02 «Program potpore strukturnim reformama (SRSP) — Operativna tehnička pomoć prenesena iz naslova2. (EPFRR)» (amandman 1658): obveze i plaćanja bit će prilagođena na 48 653 000 EUR, tj. 25 888 246 EUR;

Linija 32 02 10 «Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)» (amandman 1816) : plaćanja će biti prilagođena na 18 807 975 EUR;

Linija 33 04 77 06 «Pilot-projekt — Ograničavanje dvojne kvalitete i jačanje organizacija potrošača u EU-u» (amandman 1753): obveze će biti prilagođene na 1 260 000 EUR.

Komentari:

Linija 21 02 07 03 «Ljudski razvoj»: amandman 1700 bit će ispravljen kako bi komentari odgovarali rezultatu glasovanja u Odboru BUDG.

Naposljetku, linija 15 02 77 23 «Pripremno djelovanje — Korištenje sporta za praćenje i savjetovanje mladih u opasnosti od radikalizacije» (amandman 1666) premješten je iz naslova 1.a u naslov 3.

Govori nakon glasovanja::

Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) primila je na znanje razlike između stajališta Parlamenta i Vijeća te je odobrila sazivanje Odbora za mirenje, u skladu s člankom 314., stavkom 4., podstavkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Paul Rübig (izvjestitelj) o glasovanju.


11.5. Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi (glasovanje)

Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. – svi dijelovi [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Daniele Viotti i Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0404)


11.6. Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0405)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0405)

Razrješnica je odbijena (vidi prilog IV. članak 5. stavak 2. točku (b) Poslovnika).


11.7. Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016. [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0406)

Razrješnica je odbijena (vidi prilog IV. članak 5. stavak 2. točku (b) Poslovnika).

Govorili su:

Predsjednik je predložio izmjenu u stavku 4. Prijedloga rezolucije radi usklađivanja s glasovanjem o odluci o davanju razrješnice. Parlament je izrazio odobrenje.


11.8. Potpora strukturnim reformama u državama članicama ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelji: Lambert van Nistelrooij i Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odbijeno


11.9. Pokretanje automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Irskoj* (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Irskoj [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0407)

Govorili su:

Branislav Škripek (izvjestitelj), prije glasovanja.


11.10. Pokretanje automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Irskoj* (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Irskoj [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0408)


11.11. Pokretanje automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj* (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0409)


11.12. Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0410)

Govorila je Frédérique Ries (izvjestiteljica), nakon glasovanja, te zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


11.13. Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava u području graničnih kontrola ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola te o izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0411)


11.14. Uspostava, rad i upotreba Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006, Odluke Vijeća 2007/533/PUP i Odluke Komisije 2010/261/EU [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0412)


11.15. Upotreba Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

IZJAVA PARLAMENTA I VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2018)0413)


11.16. Usklađivanje struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 92/83/EEZ o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0414)


11.17. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Obnavljanje odobrenja za proizvode od genetski modificiranog kukuruza NK603 × MON 810 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0490/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0415)


11.18. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Odobrenje za genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0491/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0416)

(Sjednica je nakratko prekinuta prije obrazloženja glasovanja).


12. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:41 h.


13. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Daniele Viotti i Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson i Juan Fernando López Aguilar;

Izvješće: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica i Jadwiga Wiśniewska;

Izvješće: Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Obrazloženje glasovanja nastavit će se na sutrašnjoj dnevnoj sjednici, u četvrtak 25. listopada 2018.


14. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 14:30 h.)


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

15. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:01 h.


16. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


17. Evaluacija Ugovora iz Lisabona (tematska rasprava)

Evaluacija Ugovora iz Lisabona (2018/2888(RSP))

Govorio je Marco Zanni kako bi otvorio raspravu koju je predložio Klub zastupnika ENF-a.

Govorili su: Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Danuta Maria Hübner u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Corbett u ime Kluba zastupnika S&D-a, Richard Sulík u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Klaus Buchner u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jiří Payne u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Patrick Le Hyaric u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Auke Zijlstra u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo i Péter Niedermüller.

Govorio je Frans Timmermans.

Rasprava je zaključena.


18. Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2017. godinu (rasprava)

Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2017. godinu (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (predsjednik Revizorskog suda) održao je predstavljanje.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su: Tomáš Zdechovský u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Martina Dlabajová u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Bart Staes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Luke Ming Flanagan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mario Borghezio u ime Kluba zastupnika ENF-a, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch i Brian Hayes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias i Ivana Maletić.

Govorili su: Günther Oettinger i Klaus-Heiner Lehne.

Rasprava je zaključena.


19. Uvoz kulturnih dobara ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelji: Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton predstavili su izvješće.

Govorio je Santiago Fisas Ayxelà (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT).

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Jarosław Wałęsa u ime Kluba zastupnika PPE-a, Arndt Kohn u ime Kluba zastupnika S&D-a, David Campbell Bannerman u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Marietje Schaake u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Eleonora Forenza u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tiziana Beghin u ime Kluba zastupnika EFDD-a, France Jamet u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil i Sergio Gaetano Cofferati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná i David Coburn.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.1 zapisnika od 25.10.2018..


20. Odobravanje primjene i nadzor nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini ***I - Veterinarsko-medicinski proizvodi ***I - Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba hrane za životinje s dodanim lijekovima ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o veterinarsko-medicinskim proizvodima [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi hrane za životinje s dodanim lijekovima i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête i Clara Aguilera predstavili su izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su Stanislav Polčák (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Elsi Katainen (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Norbert Lins (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Daniel Buda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Karin Kadenbach u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bolesław G. Piecha u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gesine Meissner u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martin Häusling u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Merja Kyllönen u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jacques Colombier u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos i Paolo De Castro.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cristian-Silviu Buşoi i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête i Clara Aguilera

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.4 zapisnika od 25.10.2018., točka 13.5 zapisnika od 25.10.2018. i točka 13.6 zapisnika od 25.10.2018..


21. Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy predstavila je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Georges Bach u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Kosma Złotowski u ime Kluba zastupnika ECR-a.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorili su: Dominique Riquet u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Michael Cramer u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Merja Kyllönen u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jill Seymour u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer u ime Kluba zastupnika ENF-a, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann i Innocenzo Leontini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini i Notis Marias.

Govorili su: Violeta Bulc i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.7 zapisnika od 25.10.2018..


22. Sastav izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika Verts/ALE-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Andske zajednice: Tilly Metz umjesto Indreka Taranda

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


23. Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EU o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb predstavio je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Andor Deli (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Henna Virkkunen u ime Kluba zastupnika PPE-a, Seb Dance u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan Huitema u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Karima Delli u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kateřina Konečná u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi i Paloma López Bermejo.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorio je Carlos Zorrinho.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Govorili su: Violeta Bulc i Andrzej Grzyb.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.8 zapisnika od 25.10.2018..


24. Promicanje uzajamnog automatskog priznavanja diploma (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000084/2018) koje je Komisiji postavila Petra Kammerevert: Promicanje uzajamnog automatskog priznavanja diploma (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert obrazložila je pitanje.

Phil Hogan (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Michaela Šojdrová u ime Kluba zastupnika PPE-a, Luigi Morgano u ime Kluba zastupnika S&D-a, María Teresa Giménez Barbat u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Nikolaos Chountis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dominique Bilde u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Georgios Epitideios.

Govorio je Phil Hogan.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Petra Kammerevert, u ime Odbora CULT, o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja diploma (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.21 zapisnika od 25.10.2018..


25. Ozbiljne manjkavosti u provedbi europske Uredbe Reach i korištenje neispitanih kemikalija u EU-u (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Ozbiljne manjkavosti u provedbi europske Uredbe Reach i korištenje neispitanih kemikalija u EU-u (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Phil Hogan (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: José Inácio Faria u ime Kluba zastupnika PPE-a, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Eickhout u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Younous Omarjee u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Martin Häusling.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Stanislav Polčák.

Govorili su: Phil Hogan i Karoline Edtstadler.

Rasprava je zaključena.


26. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 629.223/OJJE).


27. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:14 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Posljednje ažuriranje: 9. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti