Rodyklė 
Protokolas
PDF 291kWORD 82k
Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 3.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 6.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 7.Gauti dokumentai
 8.2018 m. spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
 9.Pirmininko pareiškimai
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Prašymas atšaukti Steeve'o Briois (Steeve Briois) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.2.Prašymas atšaukti Sophie Montel imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.3.Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.4.2019 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai (balsavimas)
  11.5.Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)
  11.6.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.7.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)
  11.8.Parama struktūrinėms reformoms valstybėse narėse ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.9.Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Airijoje pradžia* (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.10.Automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžia* (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.11.Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžia* (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.12.Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ***I (balsavimas)
  11.13.Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas patikrinimams kertant sieną ***I (balsavimas)
  11.14.Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas policijos ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose ***I (balsavimas)
  11.15.Šengeno informacinės sistemos naudojimas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams ***I (balsavimas)
  11.16.Akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimas * (balsavimas)
  11.17.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603 × MON 810 atnaujinimas (balsavimas)
  11.18.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (balsavimas)
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 17.Lisabonos sutarties vertinimas (diskusija aktualia tema)
 18.Audito Rūmų 2017 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
 19.Kultūros vertybių importas ***I (diskusijos)
 20.Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra ***I - Veterinariniai vaistai ***I - Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas ***I (diskusijos)
 21.Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ***I (diskusijos)
 22.Delegacijų sudėtis
 23.Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones ***I (diskusijos)
 24.Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas (diskusijos)
 25.Dideli ES REACH reglamento įgyvendinimo trūkumai ir neištirtų cheminių medžiagų naudojimas ES (diskusijos)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.10 val.


2. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P8_TA(2018)0180(COR01) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2018 10 23 protokolo 2 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


3. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas)

Pirmininkas pranešė, kad jis gavo Verts/ALE frakcijos ir ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus prašymą balsuoti dėl AGRI komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas, remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Pranešėjas: Paolo De Castro (A8-0309/2018), paskelbta 2018 m. spalio 22 d., pirmadienio, protokole (2018 10 22 protokolo 9 punktas).

Balsavimas vyks rytoj pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį.

Pirmininkas pranešė, kad jis negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymo dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, paskelbtų 2018 m. spalio 22 d., pirmadienio, protokole (2018 10 22 protokolo 9 punktas).

Taigi TRAN, IMCO, INTA ir LIBE komitetai, pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui, galėjo pradėti derybas.


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl vyno sektoriaus kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir tradicinių terminų apsaugos paraiškų, prieštaravimo procedūros, vartojimo apribojimų, produkto specifikacijų keitimo, apsaugos panaikinimo, ženklinimo ir pateikimo (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) taikymo ataskaitos rodiklių sąrašas (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: REGI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas 2019–2021m. tam tikrai demersinių išteklių žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą demersinių išteklių žvejybą Šiaurės jūroje, įgyvendinimo 2019–2021m. nuostatos (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas 2019–2021m. tam tikrai demersinių išteklių žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. spalio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH


5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl veterinarinio į Sąjungą importuojamų produktų sertifikavimo, susijusio su užkrečiamosiomis spongiforminėmis encefalopatijomis, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 IX priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011 XV priedas (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 17 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl N-(2-metilcikloheksil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamido iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo derinant prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 19 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios linurono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios iprodiono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir V priedai (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 17 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 28-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 11 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 19-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 19 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 16 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorantraniliprolo, klomazono, ciklaniliprolo, fenazakvino, fenpikoksamido, fluoksastrobino, lambda cihalotrino, mepikvato, svogūnų aliejaus, tiakloprido ir valifenalato koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III, IV ir V priedai (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 17 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


6. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį, Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino asignavimų perkėlimą Nr. DEC 20/2018 – III skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 6 dalį, Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino asignavimų perkėlimus Nr. DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – III skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 4 dalį, Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimus Nr. DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – III skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti asignavimų perkėlimui Nr. INF 3/2018 – Regionų komitetas.


7. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 28/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INFO 01/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Steeve‘o Briois (Steeve Briois) imunitetą (2018/2075(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Sophie Montel imunitetą (2018/2076(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą (2018/2041(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. 2018 m. spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2018 m. spalio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Pirmininkas priminė Parlamento prioritetus, kurie buvo pateikti Europos Vadovų Tarybai.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Udo Bullmann dėl Syed Kamall kalbos, Syed Kamall atsiprašė Udo Bullmann, kuris dar pakomentavo Syed Kamall kalbą, (pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad Syed Kamall atsiprašė), Marek Jurek dėl Udo Bullmann kalbos (pirmininkas priminė jo poziciją), Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (pirmininkas priminė, kad kalbėtojai turi gerbti kitų poziciją ir vertybes), Nicolas Bay ENF frakcijos vardu ir Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer ir Ana Gomes.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.

°
° ° °

Kalbėjo: Philippe Lamberts dėl spaudoje pasirodžiusių Pirmininko pasisakymų (Pirmininkas paaiškino savo pasisakymus) ir Tania González Peñas.


9. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas priminė, kad Nobelio Taikos premija įteikta Denis Mukwege ir Nadia Murad, atitinkamai 2014 ir 2016 metų Sacharovo premijos laureatams.

Pirmininkas kreipėsi į Pakistano valdžios institucijas, prašydamas, kad šventvagyste kaltinamos krikščionių mažumos atstovės Asia Bibi, kuriai gresia mirties bausmė pakariant, byla būtų nagrinėjama teisingai.

Rengiantis rytojaus dieną balsuoti dėl rezoliucijos dėl padėties Venesueloje, Pirmininkas pareiškė Parlamento pasipiktinimą dėl opozicijos nario Fernando Albán mirties kalėjime. Jis ragino Venesuelos vyriausybę paisyti žmogaus teisių ir išlaisvinti visus politinius kalinius, kaip jau padaryta 2017 m. Sacharovo premijos laureato Lorent Saleh atveju. Kartu jis piktinosi, kad Leopoldo López vis dar taikomas namų areštas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.08 val.


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


11.1. Prašymas atšaukti Steeve'o Briois (Steeve Briois) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Steeve‘o Briois (Steeve Briois) imunitetą [2018/2075(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0401)

Kalbėjo:

Nicolas Bay, prieš balsavimą, (pirmininkas pateikė paaiškinimus).


11.2. Prašymas atšaukti Sophie Montel imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Sophie Montel imunitetą [2018/2076(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0402)


11.3. Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą [2018/2041(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0403)


11.4. 2019 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai (balsavimas)

— Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto III skirsnio (Komisija) asignavimų pakeitimų projektai;

— Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsnių (Europos Parlamentas, Taryba, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas, Ombudsmenas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir Europos išorės veiksmų tarnyba) asignavimų pakeitimų projektai.

Pagal sutarčių nustatas, kad pakeitimų projektai būtų priimti, reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma.

(Patvirtintų pakeitimų projektai pateikiami priede „Priimti tekstai“.)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

Kalbėjo prieš balsavimą:

Daniele Viotti (pranešėjas) pasiūlė toliau nurodytus techninius pakeitimus, atitinkančius balsavimą BUDG komitete:

Skaičiai:

19 02 01 eilutė „Reagavimas į krizes ir kylančias krizes“ (1689 pakeitimas): įsipareigojimai bus patikslinti – 269 810 177 EUR;

13 08 02 eilutė „ Struktūrinių reformų rėmimo programa (SRSP) – Techninė pagalba veiklai, perkelta iš H2 (EŽŪFKP)“ (1658 pakeitimas): įsipareigojimai ir mokėjimai bus patikslinti – atitinkamai 48 653 000 EUR ir 25 888 246 EUR;

32 02 10 eilutė „Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)“ (1816 pakeitimas): mokėjimai bus patikslinti – 18 807 975 EUR;

33 04 77 06 eilutė „Bandomasis projektas – Dvejopos kokybės ribojimas ir vartotojų organizacijų stiprinimas Europos Sąjungoje“ (1753 pakeitimas): įsipareigojimai bus patikslinti – 1 260 000 EUR.

Pastabos:

21 02 07 03 eilutė „Žmogaus socialinė raida“: 1700 pakeitimas bus pataisytas, kad pastabos atitiktų balsavimo BUDG komitete rezultatus.

Be to, 15 02 77 23 eilutė „Parengiamieji veiksmai – Jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, stebėsena ir ugdomasis vadovavimas jiems per sportą“ (1666 pakeitimas) perkelta iš 1a išlaidų kategorijos į 3 išlaidų kategoriją.

Kalbėjo po balsavimo::

Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) atkreipė dėmesį į Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumus ir oficialiai sutiko sušaukti Taikinimo komitetą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalies c) pastraipą.

Paul Rübig (pranešėjas) dėl balsavimo.


11.5. Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)

Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Daniele Viotti ir Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0404)


11.6. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0405)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0405)

Biudžeto įvykdymas nepatvirtintas (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 2 dalies b punktą).


11.7. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0406)

Biudžeto įvykdymas nepatvirtintas (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 2 dalies b punktą).

Kalbėjo:

Pirmininkas pasiūlė dalinai pakeisti pasiūlymo dėl rezoliucijos 4 dalį, kad jis atitiktų balsavimą dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Parlamentas tam pritarė.


11.8. Parama struktūrinėms reformoms valstybėse narėse ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjai: Lambert van Nistelrooij ir Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Atmesta


11.9. Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Airijoje pradžia* (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Airijoje pradžios projekto [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0407)

Kalbėjo:

Branislav Škripek (pranešėjas), prieš balsavimą.


11.10. Automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžia* (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Airijoje pradžios projekto [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0408)


11.11. Automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžia* (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Kroatijoje pradžios projekto [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0409)


11.12. Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0410)

Kalbėjo: Frédérique Ries (pranešėja) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


11.13. Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas patikrinimams kertant sieną ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0411)


11.14. Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas policijos ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0412)


11.15. Šengeno informacinės sistemos naudojimas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

PARLAMENTO ir TARYBOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0413)


11.16. Akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0414)


11.17. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603 × MON 810 atnaujinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0490/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0415)


11.18. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0491/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0416)

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki paaiškinimų dėl balsavimo laiko.)


12. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 13.41 val.


13. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Daniele Viotti ir Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson ir Juan Fernando López Aguilar;

Pranešimas: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica ir Jadwiga Wiśniewska;

Pranešimas: Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks rytdienos, ketvirtadienis 2018 m. spalio 25 d., posėdyje.


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 14.30 val.)


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

15. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.01 val.


16. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


17. Lisabonos sutarties vertinimas (diskusija aktualia tema)

Lisabonos sutarties vertinimas (2018/2888(RSP))

Kalbėjo Marco Zanni, pradėdama ENF frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo: Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: Danuta Maria Hübner PPE frakcijos vardu, Richard Corbett S&D frakcijos vardu, Richard Sulík ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Payne EFDD frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo ir Péter Niedermüller.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Diskusijos baigtos.


18. Audito Rūmų 2017 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)

Audito Rūmų 2017 m. metinės ataskaitos pristatymas (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (Audito Rūmų pirmininkas) padarė pristatymą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch ir Brian Hayes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias ir Ivana Maletić.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Klaus-Heiner Lehne.

Diskusijos baigtos.


19. Kultūros vertybių importas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjai: Alessia Maria Mosca ir Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca ir Daniel Dalton pristatė pranešimą.

Kalbėjo Santiago Fisas Ayxelà (CULT komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jarosław Wałęsa PPE frakcijos vardu, Arndt Kohn S&D frakcijos vardu, David Campbell Bannerman ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová), Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná ir David Coburn.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca ir Daniel Dalton.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.1 punktas


20. Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra ***I - Veterinariniai vaistai ***I - Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veterinarinių vaistų [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vaistinių pašarų gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 90/167/EEB [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête ir Clara Aguilera pristatė pranešimus.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo Stanislav Polčák (AGRI komiteto nuomonės referentas), Elsi Katainen (AGRI komiteto nuomonės referentė), Norbert Lins (ENVI komiteto nuomonės referentas), Daniel Buda PPE frakcijos vardu, Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu, Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos ir Paolo De Castro.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian-Silviu Buşoi ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête ir Clara Aguilera

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.4 punktas, 2018 10 25 protokolo 13.5 punktas ir 2018 10 25 protokolo 13.6 punktas


21. Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Georges Bach PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, ir Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Dominique Riquet ALDE frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Jill Seymour EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Cramer), Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann ir Innocenzo Leontini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini ir Notis Marias.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.7 punktas


22. Delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo Verts/ALE frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis: Tilly Metz vietoj Indrek Tarand

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


23. Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Andor Deli (TRAN komiteto nuomonės referentas), Henna Virkkunen PPE frakcijos vardu, Seb Dance S&D frakcijos vardu, Jan Huitema ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi ir Paloma López Bermejo.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Carlos Zorrinho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Andrzej Grzyb.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.8 punktas


24. Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000084/2018), kurį pateikė Petra Kammerevert Komisijai: Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert pateikė klausimą.

Phil Hogan (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Luigi Morgano S&D frakcijos vardu, María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Phil Hogan.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Petra Kammerevert CULT komiteto vardu dėl automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimo (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.21 punktas


25. Dideli ES REACH reglamento įgyvendinimo trūkumai ir neištirtų cheminių medžiagų naudojimas ES (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Dideli ES REACH reglamento įgyvendinimo trūkumai ir neištirtų cheminių medžiagų naudojimas ES (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Phil Hogan (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: José Inácio Faria PPE frakcijos vardu, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, ir Martin Häusling.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo: Phil Hogan ir Karoline Edtstadler.

Diskusijos baigtos.


26. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 629.223/OJJE).


27. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.14 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 9 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika