Indekss 
Protokols
PDF 289kWORD 81k
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 3.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 6.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 7.Dokumentu iesniegšana
 8.Eiropadomes 2018. gada 17. un 18. oktobra sanāksmes secinājumi (debates)
 9.Priekšsēdētāja paziņojumi
 10.Sēdes atsākšana
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Pieprasījums atcelt Steeve Briois imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.2.Pieprasījums atcelt Sophie Montel imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.3.Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.4.Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projekts: visas iedaļas (balsošana)
  11.5.Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas (balsošana)
  11.6.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.7.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)
  11.8.Atbalsts strukturālām reformām dalībvalstīs ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.9.Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.10.Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.11.Īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.12.Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I (balsošana)
  11.13.Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana robežpārbaužu jomā ***I (balsošana)
  11.14.Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās ***I (balsošana)
  11.15.Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi ***I (balsošana)
  11.16.Priekšlikums par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem * (balsošana)
  11.17.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: atļaujas atjaunošana ģenētiski modificētai kukurūzai NK603 × MON 810 (balsošana)
  11.18.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 atļaušana (balsošana)
 12.Sēdes atsākšana
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 15.Sēdes atsākšana
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 17.Lisabonas līguma izvērtēšana (debates par aktuāliem jautājumiem)
 18.Revīzijas palātas 2017. gada pārskata izklāsts (debates)
 19.Kultūras priekšmetu imports ***I (debates)
 20.Cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība ***I - Veterinārās zāles ***I - Ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošana, laišana tirgū un lietošana ***I (debates)
 21.Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***I (debates)
 22.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 23."Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I (debates)
 24.Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana (debates)
 25.Nopietni trūkumi ES REACH regulas īstenošanā un nepārbaudītu ķimikāliju izmantošana Eiropas Savienībā (debates)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.10.


2. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P8_TA(2018)0180(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (23.10.2018. protokola 2. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


3. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš no Verts/ALE grupas, kā arī vairākiem deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, ir saņēmis pieprasījumu balsot par AGRI komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Referents: Paolo De Castro (A8-0309/2018). Par minēto lēmumu bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 22. oktobra, sēdes protokolā (22.10.2018. protokola 9. punkts).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu balsošana notiks nākamajā dienā.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz pārējiem lēmumiem par iestāžu sarunu sākšanu, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 22. oktobra, sēdes protokolā (22.10.2018. protokola 9. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to TRAN, IMCO, INTA un LIBE komitejas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


4. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (C(2018)06511 – 2018/2875(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 10. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz cilmes vietas nosaukumu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un tradicionālo apzīmējumu aizsardzības pieteikumiem vīna nozarē, iebilduma procedūru, lietošanas ierobežojumiem, produkta specifikācijas grozījumiem, aizsardzības anulēšanu un marķēšanu un noformēšanu (C(2018)06622 – 2018/2889(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 17. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka rādītāju sarakstu ziņojumam par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) (C(2018)06651 – 2018/2880(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: REGI

- Komisijas deleģētajai regulai, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2017/86, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā (C(2018)06718 – 2018/2893(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 18. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido 2019.–2021. gada izmetumu plānu dažām demersālajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos (C(2018)06789 – 2018/2896(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 18. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka detalizētus noteikumus, kā īstenot izkraušanas pienākumu dažās demersālajās zvejniecībās Ziemeļjūrā 2019.–2021. gadā (C(2018)06793 – 2018/2895(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 18. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido 2019.–2021. gada izmetumu plānu dažām demersālajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (C(2018)06794 – 2018/2894(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 18. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH


5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz transmisīvās sūkļveida encefalopātijas sakarā īstenotu veterināro sertifikāciju importam Savienībā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 IX pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XV pielikumu (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - termiņš: 2019. gada 17. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz vielu N-(2-metilcikloheksil)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamīds groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - termiņš: 2018. gada 13. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - termiņš: 2019. gada 19. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz linurona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un V pielikumu groza attiecībā uz iprodiona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - termiņš: 2018. gada 17. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 28. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - termiņš: 2019. gada 11. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - termiņš: 2019. gada 5. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 19. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - termiņš: 2019. gada 19. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar kuru groza un labo Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - termiņš: 2018. gada 16. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III, IV un V pielikumu groza attiecībā uz hlorantraniliprola, klomazona, ciklaniliprola, fenazakvīna, fenpikoksamīda, fluoksastrobīna, lambda-cihalotrīna, mepikvata, sīpolu eļļas, tiakloprīda un valifenalāta maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko nosaka ekodizaina prasības serveriem un datu glabāšanas ražojumiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/125/EK un groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - termiņš: 2019. gada 17. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


6. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 20/2018, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 6. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 4. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumus DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 3/2018 – Reģionu komiteja.


7. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 28/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 – 2018/2241(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INFO 01/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 – 2018/2242(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti (2018/2075(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Sophie Montel imunitāti (2018/2076(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (2018/2041(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0351/2018).


8. Eiropadomes 2018. gada 17. un 18. oktobra sanāksmes secinājumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2018. gada 17. un 18. oktobra sanāksmes secinājumi (2018/2772(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Priekšsēdētājs atgādināja par Parlamenta prioritātēm, ar kurām viņš bija iepazīstinājis Eiropadomi.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Udo Bullmann saistībā ar Syed Kamall izteikumiem, Syed Kamall, atvainojoties Udo Bullmann, kurš vēlreiz izteicās par Syed Kamall uzstāšanos (sēdes vadītājs norādīja, ka Syed Kamall ir atvainojies), Marek Jurek – par Udo Bullmann uzstāšanos (sēdes vadītājs atkārtoja savu nostāju), Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā (sēdes vadītājs atgādināja, ka runātājiem ir jāizrāda cieņa pret citu nostāju un vērtībām), Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer un Ana Gomes.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Frans Timmermans un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.

°
° ° °

Uzstājās Philippe Lamberts par konkrētiem priekšsēdētāja izteikumiem, kas atspoguļoti presē (priekšsēdētājs paskaidroja savus izteikumus), un Tania González Peñas.


9. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs atgādināja, ka Nobela Miera prēmija tika piešķirta Denis Mukwege un Nadia Murad, kuri ieguva Saharova balvu attiecīgi 2014. un 2016. gadā.

Priekšsēdētājs aicināja Pakistānas varasiestādes nodrošināt taisnīgu tiesu Asia Bibi – kādai kristiešu minoritātes sievietei, kas notiesāta par zaimošanu un var tikt sodīta ar nāvi pakarot.

Saistībā ar rītdienas balsošanu par rezolūciju par situāciju Venecuēlā priekšsēdētājs pauda Parlamenta sašutumu par opozicionāra Fernando Albán nāvi apcietinājumā. Viņš aicināja Venecuēlas valdību ievērot cilvēktiesības un atbrīvot visus politiskos ieslodzītos tāpat, kā jau tika atbrīvots 2017. gada Saharova balvas laureāts Lorent Saleh, vienlaikus paužot nožēlu par to, ka Leopoldo López joprojām atrodas mājas arestā.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.08.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


11.1. Pieprasījums atcelt Steeve Briois imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti [2018/2075(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0401).

Uzstāšanās

Nicolas Bay pirms balsošanas (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).


11.2. Pieprasījums atcelt Sophie Montel imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Sophie Montel imunitātil [2018/2076(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0402).


11.3. Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti [2018/2041(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0351/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0403).


11.4. Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projekts: visas iedaļas (balsošana)

— Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta III iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Komisiju;

— Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Eiropas Parlamentu, Padomi, Tiesu, Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Eiropas ombudu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Ārējās darbības dienestu.

Saskaņā ar Līgumu noteikumiem, lai grozījumu projektus pieņemtu, tiem ir jāsaņem Eiropas Parlamenta deputātu balsu vairākums.

(Pieņemto grozījumu projekti atrodami pielikumā “Pieņemtie teksti”.)

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

Uzstāšanās pirms balsošanas:

Daniele Viotti (referents) ierosināja šādus tehniskus grozījumus atbilstoši balsojumam BUDG komitejā:

Summas:

19 02 01. pozīcija “Reaģēšana krīzes gadījumā un iespējamas krīzes” (grozījums Nr. 1689): saistības tiks koriģētas uz EUR 269 810 177;

13 08 02. pozīcija “Strukturālo reformu atbalsta programma (SRAP) – Operatīvā tehniskā palīdzība, kas pārcelta no H2 (ELFLA)” (grozījums Nr. 1658): saistības un maksājumi tiks koriģēti uz attiecīgi EUR 48 653 000 un EUR 25 888 246;

32 02 10. pozīcija “Energoregulatoru sadarbības aģentūra” (grozījums Nr. 1816): maksājumi tiks koriģēti uz EUR 18 807 975;

33 04 77 06. pozīcija “Izmēģinājuma projekts — Divējādas kvalitātes ierobežošana un patērētāju organizāciju nostiprināšana Eiropas Savienībā” (grozījums Nr. 1753): saistības tiks koriģētas uz EUR 1 260 000.

Piezīmes:

21 02 07 03. pozīcija “Cilvēces attīstība”: grozījums Nr. 1700 tiks izlabots, lai piezīmes atbilstu BUDG komitejas balsojuma rezultātam.

Visbeidzot, 15 02 77 23. pozīcija “Sagatavošanas darbība – Radikalizācijas riskam pakļauto jauniešu uzraudzība un konsultēšana ar sporta pasākumu palīdzību” (grozījums Nr. 1666) ir pārvietots no 1.a izdevumu kategorijas uz 3. izdevumu kategoriju.

Uzstāšanās pēc balsošanas:

Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) pieņēma zināšanai atšķirības starp Parlamenta un Padomes nostāju un pauda piekrišanu Samierināšanas komitejas sasaukšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu.

Paul Rübig (referents) - par balsojumu.


11.5. Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas (balsošana)

Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets: visas iedaļas [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Daniele Viotti un Paul Rübig (A8-0313/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0404).


11.6. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marco Valli (A8-0300/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0405).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0405).

Budžeta izpilde netika apstiprināta (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu).


11.7. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)

Otrais ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0299/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0406).

Budžeta izpilde netika apstiprināta (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu).

Uzstāšanās

Sēdes vadītājs ierosināja grozījumu rezolūcijas priekšlikuma 4. punktā, lai tas atbilstu balsojumam par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi. Parlaments pauda savu piekrišanu.


11.8. Atbalsts strukturālām reformām dalībvalstīs ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referenti: Lambert van Nistelrooij un Constanze Krehl (A8-0316/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


11.9. Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Branislav Škripek (A8-0344/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

PROJEKTS PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0407).

Uzstāšanās

Branislav Škripek (referents) – pirms balsošanas.


11.10. Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Branislav Škripek (A8-0343/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

PROJEKTS PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0408).


11.11. Īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Branislav Škripek (A8-0345/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

PROJEKTS PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0409).


11.12. Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Frédérique Ries (A8-0317/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0410).

Pēc balsošanas uzstājās Frédérique Ries (referente), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


11.13. Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana robežpārbaužu jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A8-0347/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0411).


11.14. Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1986/2006, Padomes Lēmumu 2007/533/TI un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0412).


11.15. Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

PARLAMENTA UN PADOMES PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0413).


11.16. Priekšlikums par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Miguel Viegas (A8-0307/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0414).


11.17. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: atļaujas atjaunošana ģenētiski modificētai kukurūzai NK603 × MON 810 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0490/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0415).


11.18. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0491/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0416).

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, gaidot balsojumu skaidrojumus.)


12. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.41.


13. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Daniele Viotti un Paul Rübig ziņojums - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson un Juan Fernando López Aguilar;

Frédérique Ries ziņojums - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica un Jadwiga Wiśniewska;

Bart Staes ziņojums - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Balsojumu skaidrojumi turpināsies nākamās dienas, t. i., ceturtdienas, 2018. gada 25. oktobra, sēdē.


14. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.30.)


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.01.


16. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


17. Lisabonas līguma izvērtēšana (debates par aktuāliem jautājumiem)

Lisabonas līguma izvērtēšana (2018/2888(RSP)).

Uzstājās Marco Zanni, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi ENF grupa.

Uzstājās Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Danuta Maria Hübner PPE grupas vārdā, Richard Corbett S&D grupas vārdā, Richard Sulík ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Payne EFDD grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo un Péter Niedermüller.

Uzstājās Frans Timmermans.

Debates tika slēgtas.


18. Revīzijas palātas 2017. gada pārskata izklāsts (debates)

Revīzijas palātas 2017. gada pārskata izklāsts (2018/2760(RSP)).

Klaus-Heiner Lehne (Revīzijas palātas priekšsēdētājs) iepazīstināja ar pārskatu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch un Brian Hayes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias un Ivana Maletić.

Uzstājās Günther Oettinger un Klaus-Heiner Lehne.

Debates tika slēgtas.


19. Kultūras priekšmetu imports ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referenti: Alessia Maria Mosca un Daniel Dalton (A8-0308/2018).

Alessia Maria Mosca un Daniel Dalton iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Santiago Fisas Ayxelà (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Jarosław Wałęsa PPE grupas vārdā, Arndt Kohn S&D grupas vārdā, David Campbell Bannerman ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná un David Coburn.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca un Daniel Dalton.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.1. punkts.


20. Cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība ***I - Veterinārās zāles ***I - Ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošana, laišana tirgū un lietošana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par veterinārajām zālēm [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Françoise Grossetête (A8-0046/2016).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu un par Padomes Direktīvas 90/167/EEK atcelšanu [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Clara Aguilera (A8-0075/2016).

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête un Clara Aguilera iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Stanislav Polčák (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Elsi Katainen (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Norbert Lins (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Daniel Buda PPE grupas vārdā, Karin Kadenbach S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos un Paolo De Castro.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête un Clara Aguilera

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.4. punkts, 25.10.2018. protokola 13.5. punkts un 25.10.2018. protokola 13.6. punkts.


21. Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018).

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Georges Bach PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā un Kosma Złotowski ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Dominique Riquet ALDE grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Jill Seymour EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann un Innocenzo Leontini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini un Notis Marias.

Uzstājās Violeta Bulc un Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.7. punkts.


22. Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis Verts/ALE grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu:

Delegācija attiecībām ar Andu Kopienu: Tilly Metz – Indrek Tarand vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


23. "Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/33/ES par "tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018).

Andrzej Grzyb iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Andor Deli (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Henna Virkkunen PPE grupas vārdā, Seb Dance S&D grupas vārdā, Jan Huitema ALDE grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi un Paloma López Bermejo.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Carlos Zorrinho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias un Georgios Epitideios.

Uzstājās Violeta Bulc un Andrzej Grzyb.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.8. punkts.


24. Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000084/2018) un kuru uzdeva Petra Kammerevert Komisijai: Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana (B8-0415/2018).

Petra Kammerevert izvērsa jautājumu.

Phil Hogan (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Luigi Morgano S&D grupas vārdā, María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Georgios Epitideios.

Uzstājās Phil Hogan.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Petra Kammerevert CULT komitejas vārdāpar automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšanu (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.21. punkts.


25. Nopietni trūkumi ES REACH regulas īstenošanā un nepārbaudītu ķimikāliju izmantošana Eiropas Savienībā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nopietni trūkumi ES REACH regulas īstenošanā un nepārbaudītu ķimikāliju izmantošana Eiropas Savienībā (2018/2887(RSP)).

Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Phil Hogan (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās José Inácio Faria PPE grupas vārdā, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā un Martin Häusling.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Stanislav Polčák.

Uzstājās Phil Hogan un Karoline Edtstadler.

Debates tika slēgtas.


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 629.223/OJJE).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.14.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika