Index 
Notulen
PDF 295kWORD 81k
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 7.Ingekomen stukken
 8.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018 (debat)
 9.Verklaringen van de Voorzitter
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Stemmingen
  11.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.4.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 – alle afdelingen (stemming)
  11.5.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 - alle afdelingen (stemming)
  11.6.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.7.Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  11.8.Steun voor structurele hervormingen in de lidstaten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.9.De start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Ierland* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.10.De start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Ierland* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.11.De start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Kroatië* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.12.Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (stemming)
  11.13.Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles ***I (stemming)
  11.14.Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken ***I (stemming)
  11.15.Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (stemming)
  11.16.Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken * (stemming)
  11.17.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 (stemming)
  11.18.Bezwaar op grond van artikel 106: het verlenen van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (stemming)
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 17.Evaluatie van het Verdrag van Lissabon (actualiteitendebat)
 18.Presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer - 2017 (debat)
 19.Invoer van cultuurgoederen ***I (debat)
 20.Het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ***I - Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I - De vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders ***I (debat)
 21.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I (debat)
 22.Samenstelling delegaties
 23.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (debat)
 24.Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's (debat)
 25.Ernstig gebrek aan uitvoering van de Reach-verordening van de EU en het gebruik van niet-geteste chemische stoffen in de EU (debat)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.10 uur geopend.


2. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P8_TA(2018)0180(COR01) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 2 van de notulen van 23.10.2018).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, een verzoek hebben ingediend om deze rectificatie in stemming te brengen, wordt ze geacht te zijn goedgekeurd.


3. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)

De Voorzitter deelt mee dat hij van de Verts/ALE-Fractie en van een aantal leden dat ten minste de middelhoge drempel bereikt een verzoek heeft ontvangen om te stemmen over het besluit van de commissie AGRI om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018), zoals aangekondigd in de notulen van maandag 22 oktober 2018 (punt 9 van de notulen van 22.10.2018).

De stemming vindt morgen plaats, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoeken heeft ontvangen van leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, in verband met de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 22 oktober 2018 (punt 9 van de notulen van 22.10.2018).

De commissies TRAN, IMCO, INTA en LIBE konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.


4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 oktober 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft aanvragen tot bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen in de wijnsector, de bezwaarprocedure, gebruiksbeperkingen, wijzigingen van productdossiers, de annulering van bescherming en de etikettering en presentatie (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 oktober 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vastlegging van de lijst van indicatoren voor het verslag over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 oktober 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: REGI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/86 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Middellandse Zee (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren voor de periode 2019-2021 (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee voor de periode 2019-2021 (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren voor de periode 2019-2021 (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 oktober 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH


5. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad en bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie wat betreft de gezondheidscertificering bij invoer in de Unie ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - termijn: 17 januari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de stof N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamide (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - termijn: 13 december 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - termijn: 19 januari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van linuron in of op bepaalde producten (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - termijn: 18 december 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft maximumresidugehalten voor iprodion in of op bepaalde producten (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - termijn: 17 december 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 28 betreft (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - termijn: 11 januari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - termijn: 5 januari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 19 betreft (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - termijn: 19 januari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - termijn: 16 december 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprool, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, uienolie, thiacloprid en valifenalaat in of op bepaalde producten (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - termijn: 18 december 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor servers en gegevensopslagproducten overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 617/2013 van de Commissie (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - termijn: 17 januari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


6. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 27, paragraaf 4,van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 20/2018 – Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 31, paragraaf 6, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijvingen DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 31, paragraaf 4, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 3/2018 – Comité van de Regio's.


7. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 28/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INFO 01/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois (2018/2075(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel (2018/2076(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (2018/2041(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018 (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

De Voorzitter wijst op de prioriteiten van het Parlement die hij heeft voorgesteld aan de Europese Raad.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Udo Bullmann naar aanleiding van verklaringen van Syed Kamall, Syed Kamall om zijn excuses aan te bieden aan Udo Bullmann, die terugkomt op de woorden van Syed Kamall (de Voorzitter merkt op dat Syed Kamall zijn excuses heeft aangeboden), Marek Jurek over de woorden van Udo Bullmann (de Voorzitter herhaalt zijn standpunt), Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie (de Voorzitter wijst erop dat de sprekers de standpunten en waarden van andere sprekers moeten eerbiedigen), Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer en Ana Gomes.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts over bepaalde verklaringen van de Voorzitter die in de pers zijn verschenen (de Voorzitter licht zijn verklaringen toe), en Tania González Peñas.


9. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter wijst erop dat de Nobelprijs voor de vrede is toegekend aan Denis Mukwege en Nadia Murad, beiden winnaars van de Sacharovprijs, respectievelijk in 2014 en 2016.

De Voorzitter doet een oproep aan de Pakistaanse autoriteiten om Asia Bibi, een vrouw uit de christelijke minderheid die is veroordeeld voor godslastering en die executie door ophanging riskeert, een eerlijk proces te geven.

In het licht van de stemming van morgen over een resolutie over de situatie in Venezuela uit de Voorzitter de verontwaardiging van het Parlement over het overlijden en de gevangenhouding van de opposant Fernando Albán. Hij herinnert de Venezolaanse regering eraan dat ze de mensenrechten moet eerbiedigen en alle politieke gevangenen moet vrijlaten, zoals reeds is gebeurd in het geval van Lorent Saleh, winnaar van de Sacharovprijs in 2017, waarbij hij echter betreurt dat Leopoldo López nog steeds onder huisarrest staat.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de stemmingen.)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.08 uur hervat.


11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


11.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois [2018/2075(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0401)

Voorafgaand aan de stemming werd het woord gevoerd door:

Nicolas Bay (De Voorzitter geeft nadere toelichting).


11.2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel [2018/2076(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0402)


11.3. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos [2018/2041(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0403)


11.4. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 – alle afdelingen (stemming)

— Ontwerpamendementen op de kredieten van afdeling III van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 betreffende de Commissie;

— Ontwerpamendementen op de kredieten van de afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Europese Ombudsman, de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese Dienst voor extern optreden.

Volgens de Verdragen is voor aanneming van de ontwerpamendementen de meerderheid van de leden van het Europees Parlement vereist.

(De aangenomen ontwerpamendementen zijn opgenomen in de bijlage bij de "Aangenomen teksten".)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

Voorafgaand aan de stemming werd het woord gevoerd door:

Daniele Viotti (rapporteur), die de volgende technische wijzigingen voorstelt, overeenkomstig de stemming in de commissie BUDG :

Cijfers:

Lijn 19 02 01 “Respons op crises en opkomende crises” (amendement 1689) : de vastleggingen worden aangepast ten bedrage van 269 810 177 EUR;

Lijn 13 08 02 “Steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) — Operationele technische bijstand overgeschreven van rubriek 2 (ELFPO)” (amendement 1658): de vastleggingen en de betalingen worden aangepast ten bedrage van respectievelijk 48 653 000 EUR en 25 888 246 EUR;

Lijn 32 02 10 “Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)” (amendement 1816) : de betalingen worden aangepast ten bedrage van 18 807 975 EUR;

Lijn 33 04 77 06 “Proefproject – Vermindering van kwaliteitsverschillen en versterking van consumentenorganisaties in de EU” (amendement 1753) : de vastleggingen worden aangepast ten bedrage van 1 260 000 EUR.

Toelichtingen:

Lijn 21 02 07 03 “Menselijke ontwikkeling”: in amendement 1700 worden correcties aangebracht om de toelichting in overeenstemming te brengen met de stemming in de commissie BUDG.

Tot slot, lijn 15 02 77 23 “Voorbereidende actie - Toezicht op en coaching van jongeren die het risico lopen te radicaliseren, via sport” (amendement 1666) wordt verplaatst van rubriek 1a) naar rubriek 3.

Na de stemming werd het woord gevoerd door:

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad), die wijst op de verschillen in het standpunt van het Parlement en dat van de Raad en die haar goedkeuring hecht aan de bijeenroeping van het bemiddelingscomité overeenkomstig artikel 314, lid 4, alinea c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Paul Rübig (rapporteur) over de stemming.


11.5. Algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 - alle afdelingen (stemming)

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Daniele Viotti en Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0404)


11.6. Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0405)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0405)

De kwijting wordt geweigerd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 2, onder b), van het Reglement).


11.7. Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPBESLUIT

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0406)

De kwijting wordt geweigerd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 2, onder b), van het Reglement).

Het woord werd gevoerd door:

de Voorzitter, die een wijziging voorstelt van paragraaf 4 van de ontwerpresolutie om deze in overeenstemming te brengen met de stemming over het kwijtingsbesluit. Het Parlement stemt hiermee in.


11.8. Steun voor structurele hervormingen in de lidstaten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft steun voor structurele hervormingen in de lidstaten [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Lambert van Nistelrooij en Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen


11.9. De start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Ierland* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Ierland [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0407)

Het woord werd gevoerd door:

Branislav Škripek (rapporteur), voorafgaand aan de stemming.


11.10. De start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Ierland* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Ierland [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0408)


11.11. De start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Kroatië* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Kroatië [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0409)


11.12. Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0410)

Het woord wordt gevoerd door Frédérique Ries (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


11.13. Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0411)


11.14. Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0412)


11.15. Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

VERKLARING VAN HET PARLEMENT EN VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0413)


11.16. Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0414)


11.17. Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0490/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0415)


11.18. Bezwaar op grond van artikel 106: het verlenen van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0491/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0416)

(In afwachting van de stemverklaringen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken.)


12. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.41 uur hervat.


13. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Daniele Viotti en Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson en Juan Fernando López Aguilar;

Verslag Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica en Jadwiga Wiśniewska;

Verslag Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

De stemverklaringen worden voortgezet tijdens de vergadering van morgen donderdag 25 oktober 2018.


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.30 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.01 uur hervat.


16. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


17. Evaluatie van het Verdrag van Lissabon (actualiteitendebat)

Evaluatie van het Verdrag van Lissabon (2018/2888(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Marco Zanni om het door de ENF-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, Richard Corbett, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Payne, namens de EFDD-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo en Péter Niedermüller.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Het debat wordt gesloten.


18. Presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer - 2017 (debat)

Presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer - 2017 (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (voorzitter van de Rekenkamer) geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch en Brian Hayes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Klaus-Heiner Lehne.

Het debat wordt gesloten.


19. Invoer van cultuurgoederen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Commissie internationale handel - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteurs: Alessia Maria Mosca en Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca en Daniel Dalton geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà (rapporteur voor advies van de Commissie CULT).

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Arndt Kohn, namens de S&D-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná en David Coburn.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca en Daniel Dalton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 25.10.2018.


20. Het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ***I - Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I - De vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders ***I (debat)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (eerste lezing) [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête en Clara Aguilera geven toelichting bij de verslagen..

Het woord wordt gevoerd doorVioleta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Elsi Katainen (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Norbert Lins (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Daniel Buda, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos en Paolo De Castro.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête en Clara Aguilera.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.4 van de notulen van 25.10.2018, punt 13.5 van de notulen van 25.10.2018 en punt 13.6 van de notulen van 25.10.2018.


21. Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georges Bach, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, en Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Jill Seymour, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann en Innocenzo Leontini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.7 van de notulen van 25.10.2018.


22. Samenstelling delegaties

De Voorzitter heeft van de Verts/ALE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-gemeenschap: Tilly Metz in plaats van Indrek Tarand.

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


23. Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andor Deli (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Henna Virkkunen, namens de PPE-Fractie, Seb Dance, namens de S&D-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi en Paloma López Bermejo.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carlos Zorrinho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Andrzej Grzyb.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.8 van de notulen van 25.10.2018.


24. Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000084/2018) van Petra Kammerevert aan de Commissie: Het bevorderen van automatische wederzijdse erkenning van diploma's (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert licht de vraag toe.

Phil Hogan (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Luigi Morgano, namens de S&D-Fractie, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, over het bevorderen van automatische wederzijdse erkenning van diploma's (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.21 van de notulen van 25.10.2018.


25. Ernstig gebrek aan uitvoering van de Reach-verordening van de EU en het gebruik van niet-geteste chemische stoffen in de EU (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Ernstig gebrek aan uitvoering van de Reach-verordening van de EU en het gebruik van niet-geteste chemische stoffen in de EU (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Phil Hogan (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, en Martin Häusling.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 629.223/OJJE).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.14 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid