Indeks 
Protokół
PDF 297kWORD 82k
Środa, 24 października 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Składanie dokumentów
 8.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-18 października 2018 r. (debata)
 9.Oświadczenia Przewodniczącego
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Głosowanie
  11.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve'a Brioisa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Sophie Montel (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.4.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (głosowanie)
  11.5.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (głosowanie)
  11.6.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.7.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  11.8.Wsparcie dla reform strukturalnych w państwach członkowskich ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.9.Decyzja wykonawcza w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.10.Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.11.Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.12.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (głosowanie)
  11.13.Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie systemu informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie kontroli granicznych ***I (głosowanie)
  11.14.Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych ***I (głosowanie)
  11.15.Użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)
  11.16.Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie)
  11.17.Odnowienie zezwolenia na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę NK603 × MON 810 (głosowanie)
  11.18.Zezwolenie na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (głosowanie)
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 14.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Ocena Traktatu z Lizbony (debata na aktualny temat)
 18.Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2017 r. (debata)
 19.Przywóz dóbr kultury ***I (debata)
 20.Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I - Weterynaryjne produkty lecznicze ***I - Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej ***I (debata)
 21.Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***I (debata)
 22.Skład delegacji
 23.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (debata)
 24.Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (debata)
 25.Poważna w sytuacja w zakresie niewdrażania unijnego rozporządzenia REACH oraz wykorzystania w UE nieprzebadanych substancji chemicznych (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.10.


2. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P8_TA(2018)0180(COR01) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu wczorajszym (pkt 2 protokołu z dnia 23.10.2018).

Jako że żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), zostało ono uznane za zatwierdzone.


3. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)

Przewodniczący poinformował, że otrzymał wniosek złożony przez grupę Verts/ALE oraz przez posłów w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg o poddanie pod głosowanie decyzji komisji AGRI dotyczącej rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Sprawozdawca: Paolo De Castro (A8-0309/2018), ogłoszonej w protokole z poniedziałku 22 października 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 22.10.2018).

Głosowanie odbędzie się w dniu jutrzejszym zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu.

Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał wniosku od posłów ani od grupy politycznej (grup politycznych) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg w sprawie pozostałych decyzji o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych ogłoszonych w protokole z poniedziałku 22 października 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 22.10.2018).

Komisje TRAN, IMCO, INTA i LIBE mogły więc rozpocząć negocjacje po upływie terminu, o którym mowa w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 10 października 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 17 października 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające wykaz wskaźników na potrzeby sprawozdania dotyczącego stosowania rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 października 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2017/86 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 października 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach północno-zachodnich na okres 2019–2021 (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 października 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów dennych w Morzu Północnym na lata 2019–2021 (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 października 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach południowo-zachodnich na okres 2019–2021 (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 października 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH


5. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do świadectw zdrowia przy przywozie do Unii w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - termin: 17 stycznia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do substancji N-(2-Metylocykloheksylo)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamid (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - termin: 13 grudnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - termin: 19 stycznia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości linuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - termin: 18 grudnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości iprodionu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - termin: 17 grudnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - termin: 11 stycznia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - termin: 5 stycznia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - termin: 19 stycznia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - termin: 16 grudnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu, chlomazonu, cyklaniliprolu, fenazachiny, fenpikoksamidu, fluoksastrobiny, lambda-cyhalotryny, mepikwatu, oleju cebulowego, tiakloprydu i walifenalatu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - termin: 18 grudnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - termin: 17 stycznia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


6. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 20/2018 – sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 31 ust. 6 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zadecydowała o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – sekcja III – Komisja.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wnosić zastrzeżeń wobec przesunięcia środków INF 3/2018 – Komitet Regionów.


7. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 28/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INFO 01/2018 - Sekcja III - Komisja (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Steeve’a Brioisa (2018/2075(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Sophie Montel (2018/2076(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa (2018/2041(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-18 października 2018 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-18 października 2018 r. (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Przewodniczący przypomniał o priorytetach Parlamentu, które przedstawił Radzie Europejskiej.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Udo Bullmann w odpowiedzi na wystąpienie Syeda Kamalla, Syed Kamall, aby przeprosić Udo Bullmanna, który ponownie odniósł się do wystąpienia Syeda Kamalla (Przewodniczący przypomniał, że Syed Kamall wyraził przeprosiny), Marek Jurek w sprawie wystąpienia Udo Bullmanna (Przewodniczący przypomniał o swoim stanowisku), Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD (Przewodniczący przypomniał, że mówcy powinni odnosić się z szacunkiem do opinii i wartości wyznawanych przez innych), Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, i Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer i Ana Gomes.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali: Frans Timmermans i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

°
° ° °

Głos zabrali: Philippe Lamberts w sprawie niektórych wypowiedzi Przewodniczącego, w formie, w jakiej przedstawiła je prasa (Przewodniczący wyjaśnił swoje wypowiedzi), i Tania González Peñas.


9. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący przypomniał, że Pokojową Nagrodę Nobla przyznano Denisowi Mukwege i Nadii Murad, laureatom Nagrody im. Sacharowa z 2014 i 2016 r.

Przewodniczący zaapelował do pakistańskich władz o sprawiedliwy proces dla Asii Bibi, przedstawicielki chrześcijańskiej mniejszości skazanej za bluźnierstwo, której grozi kara śmierci przez powieszenie.

W związku z jutrzejszym głosowaniem nad rezolucją o Wenezueli Przewodniczący wyraził oburzenie Parlamentu w związku ze śmiercią przetrzymywanego opozycjonisty Fernando Albána. Wezwał on rząd Wenezueli do przestrzegania praw człowieka i do wypuszczenia na wolność wszystkich więźniów politycznych, jak miało to miejsce w przypadku Lorenta Saleha, laureata Nagrody im. Sacharowa z 2017 r. Wyraził jednocześnie ubolewanie, że Leopoldo López nadal pozostaje w areszcie domowym.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.08.


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


11.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve'a Brioisa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve'a Brioisa [2018/2075(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0401)

Wystąpienia

Nicolas Bay, przed głosowaniem (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


11.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Sophie Montel (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o uchylenie immunitetu Sophie Montel [2018/2076(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0402)


11.3. Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa [2018/2041(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0403)


11.4. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (głosowanie)

— Projekty poprawek dotyczących środków w sekcji III budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 w odniesieniu do Komisji;

— Projekty poprawek dotyczących środków w sekcjach I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych lub Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Zgodnie z postanowieniami traktatów projekty poprawek są przyjmowane większością głosów posłów do Parlamentu Europejskiego.

(Przyjęte projekty poprawek znajdują się w załączniku do „Tekstów przyjętych”)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

Wystąpienia przed głosowaniem:

Daniele Viotti (sprawozdawca) zaproponował następujące zmiany techniczne, zgodnie z głosowaniem w komisji BUDG :

Liczby:

Linia 19 02 01 Reagowanie w sytuacjach kryzysu lub początku kryzysu” (poprawka 1689): środki na zobowiązania zostają ustalone na poziomie 269 810 177 EUR;

Linia 13 08 02 „Program wspierania reform strukturalnych (SRSP) Operacyjna pomoc techniczna przesunięta z H2 (EFRROW)” (poprawka 1658): środki na zobowiązania i środki na płatności zostają ustalone na poziomie odpowiednio 48 653 000 EUR i 25 888 246 EUR;

Linia 32 02 10 „Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)” (poprawka 1816): środki na płatności zostają ustalone na poziomie 18 807 975 EUR;

Linia 33 04 77 06 „Projekt pilotażowy – Ograniczenie podwójnej jakości i wzmocnienie organizacji konsumenckich w UE” (poprawka 1753): środki na zobowiązania zostają ustalone na poziomie 1 260 000 EUR.

Uwagi:

Linia 21 02 07 03 „Rozwój społeczny”, poprawka 1700 zostanie skorygowana, żeby uwzględnić uwagi zgodnie z wynikiem głosowania w komisji BUDG.

Ponadto linia 15 02 77 23 „Działanie przygotowawcze - Sport jako metoda monitoringu i coachingu młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw (poprawka 1666) została przeniesiona z działu 1a) do działu 3.

Wystąpienia po głosowaniu:

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) odnotowała różnice między stanowiskiem Parlamentu i stanowiskiem Rady i wyraziła zgodę na zwołanie komitetu pojednawczego zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Paul Rübig (sprawozdawca) na temat głosowania.


11.5. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (głosowanie)

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Daniele Viotti i Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0404)


11.6. Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0405)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0405)

Absolutorium nie udzielono (patrz załącznik IV art. 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu).


11.7. Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0406)

Absolutorium nie udzielono (patrz załącznik IV art. 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu).

Wystąpienia

Przewodniczący zaproponował zmianę w ust. 4 projektu rezolucji w celu uzgodnienia z wynikiem głosowania w sprawie decyzji o udzieleniu absolutorium. Parlament wyraził zgodę.


11.8. Wsparcie dla reform strukturalnych w państwach członkowskich ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Współsprawozdawcy: Lambert van Nistelrooij i Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Odrzucono


11.9. Decyzja wykonawcza w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0407)

Wystąpienia

Branislav Škripek (sprawozdawca), przed głosowaniem.


11.10. Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0408)


11.11. Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0409)


11.12. Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0410)

Głos zabrała Frédérique Ries (sprawozdawczyni), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


11.13. Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie systemu informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie kontroli granicznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0411)


11.14. Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0412)


11.15. Użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

OŚWIADCZENIE PARLAMENTU i RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0413)


11.16. Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0414)


11.17. Odnowienie zezwolenia na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę NK603 × MON 810 (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0490/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0415)


11.18. Zezwolenie na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0491/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0416)

(Posiedzenie zostało chwilowo zawieszone w oczekiwaniu na wyjaśnienia dotyczące głosowania.)


12. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.41.


13. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Sprawozdanie Daniele Viotti'ego i Paula Rübiga - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson i Juan Fernando López Aguilar;

Sprawozdanie Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica i Jadwiga Wiśniewska;

Sprawozdanie Barta Staesa - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu będą kontynuowane na jutrzejszym posiedzeniu plenarnym czwartek 25 października 2018 r.


14. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.30.)


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

15. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.01.


16. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


17. Ocena Traktatu z Lizbony (debata na aktualny temat)

Ocena Traktatu z Lizbony (2018/2888(RSP))

Głos zabrał Marco Zanni, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę ENF.

Głos zabrali: Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE, Richard Corbett w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Payne w imieniu grupy EFDD, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo i Péter Niedermüller.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Debata została zamknięta.


18. Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2017 r. (debata)

Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2017 r. (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) dokonał prezentacji.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch i Brian Hayes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Klaus-Heiner Lehne.

Debata została zamknięta.


19. Przywóz dóbr kultury ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Współsprawozdawcy: Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Santiago Fisas Ayxelà (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT).

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jarosław Wałęsa w imieniu grupy PPE, Arndt Kohn w imieniu grupy S&D, David Campbell Bannerman w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, France Jamet w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil i Sergio Gaetano Cofferati.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná i David Coburn.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 25.10.2018.


20. Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I - Weterynaryjne produkty lecznicze ***I - Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz uchylającego dyrektywę Rady 90/167/EWG [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête i Clara Aguilera przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali Stanislav Polčák (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Elsi Katainen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Norbert Lins (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Daniel Buda w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos i Paolo De Castro.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête i Clara Aguilera

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.4 protokołu z dnia 25.10.2018, pkt 13.5 protokołu z dnia 25.10.2018 i pkt 13.6 protokołu z dnia 25.10.2018.


21. Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Georges Bach w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, i Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dominique Riquet w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Jill Seymour w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann i Innocenzo Leontini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini i Notis Marias.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.7 protokołu z dnia 25.10.2018.


22. Skład delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy Verts/ALE następujący wniosek o nominację:

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej: Tilly Metz zamiast Indreka Taranda

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


23. Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Andor Deli (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Henna Virkkunen w imieniu grupy PPE, Seb Dance w imieniu grupy S&D, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi i Paloma López Bermejo.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Andrzej Grzyb.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.8 protokołu z dnia 25.10.2018.


24. Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000084/2018), które skierowała Petra Kammerevert do Komisji: Promowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert rozwinęła pytanie.

Phil Hogan (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Luigi Morgano w imieniu grupy S&D, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Phil Hogan.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Petra Kammerevert, w imieniu komisji CULT, w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.21 protokołu z dnia 25.10.2018.


25. Poważna w sytuacja w zakresie niewdrażania unijnego rozporządzenia REACH oraz wykorzystania w UE nieprzebadanych substancji chemicznych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Poważna w sytuacja w zakresie niewdrażania unijnego rozporządzenia REACH oraz wykorzystania w UE nieprzebadanych substancji chemicznych (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Phil Hogan (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: José Inácio Faria w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, i Martin Häusling.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Phil Hogan i Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 629.223/OJJE).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.14.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności