Index 
Proces-verbal
PDF 293kWORD 82k
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 3.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Transferuri de credite și decizii bugetare
 7.Depunere de documente
 8.Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie 2018 (dezbatere)
 9.Declarațiile Președintelui
 10.Reluarea ședinței
 11.Votare
  
11.1.Cerere de ridicare a imunității lui Steeve Briois (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.2.Cerere de ridicare a imunității lui Sophie Montel (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.3.Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.4.Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 – toutes sections (vot)
  
11.5.Bugetul general al Uniunii Europene pentru 2019 - toate secțiunile (vot)
  
11.6.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.7.Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)
  
11.8.Sprijinirea reformelor structurale în statele membre ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.9.Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Irlanda* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.10.Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.11.Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.12.Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (vot)
  
11.13.Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul verificărilor la frontiere ***I (vot)
  
11.14.Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală ***I (vot)
  
11.15.Utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I (vot)
  
11.16.Armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice * (vot)
  
11.17.Obiecție în conformitate cu articolul 106: Reînnoirea autorizației pentru porumbul modificat genetic NK603 × MON 810 (vot)
  
11.18.Obiecție în conformitate cu articolul 106: Autorizația pentru porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (vot)
 12.Reluarea ședinței
 13.Explicații privind votul
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 15.Reluarea ședinței
 16.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 17.Evaluarea Tratatului de la Lisabona (dezbatere pe o temă de actualitate)
 18.Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi pe 2017 (dezbatere)
 19.Importul bunurilor culturale ***I (dezbatere)
 20.Autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar ***I - Medicamentele de uz veterinar ***I - Fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate ***I (dezbatere)
 21.Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri ***I (dezbatere)
 22.Componența delegațiilor
 23.Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ***I (dezbatere)
 24.Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor (dezbatere)
 25.Gravă lipsă a punerii în aplicare a Regulamentului REACH al UE și utilizarea produselor chimice netestate în UE (dezbatere)
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Încheierea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.10.


2. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P8_TA(2018)0180(COR01)) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 2 al PV din 23.10.2018).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus [articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


3. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)

Președintele a anunțat că a primit o cerere de vot din partea Grupului Verts/ALE, precum și din partea unui număr de deputați în Parlamentul European care ating cel puțin pragul mediu cu privire la decizia comisiei AGRI de a iniția negocieri interinstituționale pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente (COM(2018)0173 – C8-0139/2018-2018/0082(COD)). Raportor: Paolo De Castro (A8-0309/2018), anunțată în procesul-verbal de luni 22 octombrie 2018 (punctul 9 al PV din 22.10.2018).

Votul va avea loc mâine, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Președintele a anunțat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu cu privire la celelalte decizii de a iniția negocieri interinstituționale anunțate în procesul-verbal de luni 22 octombrie 2018 (punctul 9 al PV din 22.10.2018).

Prin urmare, Comisiile TRAN, IMCO, INTA și LIBE au putut începe negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 octombrie 2018

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 17 octombrie 2018

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulament delegat al Comisiei de stabilire a listei indicatorilor pentru raportul privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 16 octombrie 2018

retrimis comisiei competente: REGI

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/86 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 octombrie 2018

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulament delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de nord-vest pentru perioada 2019-2021 (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 octombrie 2018

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulament delegat al Comisiei de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului pentru perioada 2019-2021 (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 octombrie 2018

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulament delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest pentru perioada 2019-2021 (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 octombrie 2018

retrimis comisiei competente: PECH


5. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei XV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei în ceea ce privește certificarea sanitară a importurilor în Uniune din punctul de vedere al encefalopatiilor spongiforme transmisibile (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - termen: 17 ianuarie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește substanța N-(2-metilciclohexil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamidă (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - termen: 13 decembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - termen: 19 ianuarie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru linuron din sau de pe anumite produse (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - termen: 18 decembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru iprodion din sau de pe anumite produse (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - termen: 17 decembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - termen: 11 ianuarie 2019)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - termen: 5 ianuarie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - termen: 19 ianuarie 2019)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - termen: 16 decembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III, IV și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clorantraniliprol, clomazon, ciclaniliprol, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cihalotrin, mepiquat, ulei de ceapă, tiacloprid și valifenalat din sau de pe anumite produse (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - termen: 18 decembrie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de stabilire a unor cerințe de proiectare ecologică pentru servere și produse pentru stocarea datelor în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 617/2013 al Comisiei (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - termen: 17 ianuarie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI


6. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 20/2018 - secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 31 alineatul (6) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 - secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 31 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 - secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecții față de transferul de credite INF 3/2018 – Comitetul Regiunilor.


7. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite DEC 28/2018 - Secțiunea III - Comisie (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INFO 01/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Steeve Briois (2018/2075(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Sophie Montel (2018/2076(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (2018/2041(IMM)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie 2018 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie 2018 (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Președintele a reamintit prioritățile Parlamentului, astfel cum le-a prezentat Consiliului European.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Udo Bullmann în urma observațiilor lui Syed Kamall, Syed Kamall pentru a cere scuze lui Udo Bullmann, care a revenit asupra intervenției lui Syed Kamall (Președintele a observat că Syed Kamall și-a cerut scuze), Marek Jurek cu privire la intervenția lui Udo Bullmann (Președintele a reamintit poziția sa), Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD (Președintele a reamintit că vorbitorii trebuie să respecte pozițiile și valorile celorlalți), Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Sotirios Zarianopoulos, neafiliat.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer și Ana Gomes.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit: Frans Timmermans și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.

°
° ° °

Au intervenit: Philippe Lamberts cu privire la anumite remarci ale Președintelui astfel cum au fost relatate în presă (Președintele a făcut precizări cu privire la remarcile sale), și Tania González Peñas.


9. Declarațiile Președintelui

Președintele a reamintit că premiul Nobel pentru pace a fost decernat lui Denis Mukwege și lui Nadia Murad, laureați ai premiului Saharov în 2014 și respectiv în 2016.

Președintele a lansat un apel autorităților pakistaneze, în favoarea unui proces echitabil pentru Asia Bibi, o femeie din minoritatea creștină condamnată pentru blasfemie, care riscă să fie executată prin spânzurare.

Având în vedere votarea mâine a unei rezoluții referitoare la situația din Venezuela, Președintele a exprimat indignarea Parlamentului cu privire la moartea în detenție a opozantului Fernando Albán. El solicită guvernului Venezuelei să respecte drepturile omului și să elibereze toți prizonierii politici, așa cum s-a întâmplat deja cu laureatul Premiului Saharov 2017, Lorent Saleh, regretând că Leopoldo López continuă să fie arestat la domiciliu.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Vicepreședinte

10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.08.


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Cerere de ridicare a imunității lui Steeve Briois (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Steeve Briois [2018/2075(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0401)

Au intervenit

Nicolas Bay, înainte de votare (Președintele a făcut precizări).


11.2. Cerere de ridicare a imunității lui Sophie Montel (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Sophie Montel [2018/2076(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0402)


11.3. Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos [2018/2041(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0403)


11.4. Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 – toutes sections (vot)

— Proiecte de amendamente la creditele din secțiunea III a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 în ceea ce privește Comisia;

— Proiecte de modificare a creditelor din secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX și X din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 în ceea ce privește Parlamentul European, Consiliul, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu dispozițiile tratatelor, proiectele de amendament trebuie adoptate cu majoritatea deputaților în Parlamentul European.

(Proiectele de amendamente adoptate figurează în anexă la „Texte adoptate”.)

(Majoritatea deputaților care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

Intervenții înainte votului:

Daniele Viotti (raportor) a propus modificările tehnice următoare, potrivit votului din comisia BUDG :

Cifre:

Linia 19 02 01 „Reacția la situațiile de criză și de criză emergentă” (amendamentul 1689): Angajamentele vor fi ajustate la 269 810 177 EUR;

Linia 13 08 02 Programul de sprijin pentru reforma structurală (PSRS) — Asistență tehnică operațională transferată de la rubrica 2 (FEADR) (Amendamentul 1658): Creditele de angajament și de plată vor fi ajustate la 48 653 000 EUR și, respectiv, la 25 888 246 EUR;

Linia 32 02 10 „Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)” (amendamentul 1816): Plățile vor fi ajustate la 18 807 975 EUR;

Linia 33 04 77 06 „Proiect-pilot — Limitarea standardelor duble de calitate a produselor și întărirea organizațiilor consumatorilor în Uniunea Europeană” (amendamentul 1753): Angajamentele vor fi ajustate la 1 260 000 EUR.

Observații:

Linia 21 02 07 03 „Dezvoltarea umană”: Amendamentul 1700 va fi corectat, astfel încât observațiile să corespundă rezultatului votului din comisia BUDG.

În sfârșit, linia 15 02 77 23 „Acțiune pregătitoare - Monitorizarea și îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care sunt expuși riscului de radicalizaree” (amendamentul 1666) este mutat de la rubrica 1a) la rubrica 3.

Intervenții după votare:

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu al Consiliului) a luat act de diferențele dintre poziția Parlamentului și cea a Consiliului și și-a dat acordul pentru convocarea comitetului de conciliere în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Paul Rübig (raportor) cu privire la votare.


11.5. Bugetul general al Uniunii Europene pentru 2019 - toate secțiunile (vot)

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate secțiunile [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Daniele Viotti și Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0404)


11.6. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0405)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0405)

Descărcarea este refuzată [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (2) litera (b) din regulament].


11.7. Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE DECIZIE

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0406)

Descărcarea este refuzată [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (2) litera (b) din regulament].

Intervenții

Președintele a propus o modificare la alineatul (4) din propunerea de rezoluție pentru a-l alinia la votul privind decizia de descărcare de gestiune. Parlamentul și-a dat acordul.


11.8. Sprijinirea reformelor structurale în statele membre ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportori: Lambert van Nistelrooij și Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Respins


11.9. Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Irlanda* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la decizia de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Irlanda [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0407)

Intervenții

Branislav Škripek (raportor), înaintea votului.


11.10. Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0408)


11.11. Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la decizia de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0409)


11.12. Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0410)

Au intervenit Frédérique Ries (raportoare), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


11.13. Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul verificărilor la frontiere ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0411)


11.14. Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0412)


11.15. Utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

DECLARAȚIE A PARLAMENTULUI și a CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2018)0413)


11.16. Armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0414)


11.17. Obiecție în conformitate cu articolul 106: Reînnoirea autorizației pentru porumbul modificat genetic NK603 × MON 810 (vot)

Propunere de rezoluție B8-0490/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0415)


11.18. Obiecție în conformitate cu articolul 106: Autorizația pentru porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (vot)

Propunere de rezoluție B8-0491/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0416)

Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea explicațiilor votului.


12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.41.


13. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Daniele Viotti și Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson și Juan Fernando López Aguilar;

Raport Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica și Jadwiga Wiśniewska;

Raport Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Explicațiile voturilor vor urma în ședința de mâine, joi 25 octombrie 2018.


14. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.30.)


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

15. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.01.


16. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


17. Evaluarea Tratatului de la Lisabona (dezbatere pe o temă de actualitate)

Evaluarea Tratatului de la Lisabona (2018/2888(RSP))

A intervenit Marco Zanni pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul ENF.

Au intervenit: Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Danuta Maria Hübner, în numele Grupului PPE, Richard Corbett, în numele Grupului S&D, Richard Sulík, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Payne, în numele Grupului EFDD, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo și Péter Niedermüller.

A intervenit Frans Timmermans.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi pe 2017 (dezbatere)

Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi pe 2017 (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (Președintele Curții de Conturi) a făcut prezentarea.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, și Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch și Brian Hayes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias și Ivana Maletić.

Au intervenit: Günther Oettinger și Klaus-Heiner Lehne.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Importul bunurilor culturale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Comisia pentru comerț internațional - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportori: Alessia Maria Mosca și Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca și Daniel Dalton și-au prezentat raportul.

A intervenit Santiago Fisas Ayxelà (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT).

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Jarosław Wałęsa, în numele Grupului PPE, Arndt Kohn, în numele Grupului S&D, David Campbell Bannerman, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, France Jamet, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil și Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná și David Coburn.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca și Daniel Dalton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.1 al PV din 25.10.2018.


20. Autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar ***I - Medicamentele de uz veterinar ***I - Fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind medicamentele de uz veterinar [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête și Clara Aguilera și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit Stanislav Polčák (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Elsi Katainen (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Norbert Lins (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Daniel Buda, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos și Paolo De Castro.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian-Silviu Buşoi și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête și Clara Aguilera

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.4 al PV din 25.10.2018, punctul 13.5 al PV din 25.10.2018 și punctul 13.6 al PV din 25.10.2018.


21. Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Georges Bach, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, și Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit: Dominique Riquet, în numele Grupului ALDE, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Jill Seymour, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann și Innocenzo Leontini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini și Notis Marias.

Au intervenit: Violeta Bulc și Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.7 al PV din 25.10.2018.


22. Componența delegațiilor

Președintele a primit de la Grupul Verts/ALE următoarea cerere de numire:

Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină: Tilly Metz care îl înlocuiește pe Indrek Tarand

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


23. Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Andor Deli (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Henna Virkkunen, în numele Grupului PPE, Seb Dance, în numele Grupului S&D, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi și Paloma López Bermejo.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

A intervenit Carlos Zorrinho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Violeta Bulc și Andrzej Grzyb.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.8 al PV din 25.10.2018.


24. Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000084/2018) adresată de Petra Kammerevert Comisiei: Promovarea recunoașterii reciproce a diplomelor (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert a dezvoltat întrebarea.

Phil Hogan (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Luigi Morgano, în numele Grupului S&D, María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Georgios Epitideios.

A intervenit Phil Hogan.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Petra Kammerevert, în numele Comisiei CULT, referitoare la promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.21 al PV din 25.10.2018.


25. Gravă lipsă a punerii în aplicare a Regulamentului REACH al UE și utilizarea produselor chimice netestate în UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Gravă lipsă a punerii în aplicare a Regulamentului REACH al UE și utilizarea produselor chimice netestate în UE (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Phil Hogan (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: José Inácio Faria, în numele Grupului PPE, Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, și Martin Häusling.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Phil Hogan și Karoline Edtstadler.

Dezbaterea s-a încheiat.


26. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 629.223/OJJE).


27. Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la ora 22.14.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretarul General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate