Zoznam 
Zápisnica
PDF 294kWORD 82k
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 7.Predloženie dokumentov
 8.Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. októbra 2018 (rozprava)
 9.Vyhlásenia predsedníctva
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Hlasovanie
  11.1.Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.2.Žiadosť o zbavenie imunity Sophie Montelovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.3.Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.4.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)
  11.5.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)
  11.6.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.7.Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  11.8.Podpora štrukturálnych reforiem v členských štátoch ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.9.Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.10.Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.11.Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.12.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (hlasovanie)
  11.13.Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I (hlasovanie)
  11.14.Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I (hlasovanie)
  11.15.Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)
  11.16.Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje * (hlasovanie)
  11.17.Námietka podľa článku 106: Obnovenie povolenia pre geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (hlasovanie)
  11.18.Námietka podľa článku 106: Povolenie pre geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hlasovanie)
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava)
 18.Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava)
 19.Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (rozprava)
 20.Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi ***I – Veterinárne lieky ***I – Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív ***I (rozprava)
 21.Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I (rozprava)
 22.Zloženie delegácií
 23.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (rozprava)
 24.Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov (rozprava)
 25.Závažné nedostatky pri vykonávaní nariadenia EÚ REACH a používanie netestovaných chemikálií v EÚ (rozprava)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.10 h.


2. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 2 zápisnice zo dňa 23.10.2018) bolo oznámené korigendum (P8_TA(2018)0180(COR01)).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o tomto korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), korigendum sa považuje za prijaté.


3. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)

Predseda oznámil, že od skupiny Verts/ALE a poslancov, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, dostal žiadosť o hlasovanie o rozhodnutí výboru AGRI začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)), spravodajca: Paolo De Castro (A8-0309/2018), ktoré bolo ohlásené v zápisnici z rokovania v pondelok 22. októbra 2018 (bod 9 zápisnice zo dňa 22.10.2018).

Hlasovanie sa uskutoční v nasledujúci deň v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

Predseda ohlásil, že od poslancov ani od jednej či viacerých politických skupín dosahujúcich aspoň strednú prahovú hodnotu nedostal žiadne žiadosti v súvislosti s ďalšími rozhodnutiami o začatí medziinštitucionálnych rokovaní, ktoré boli ohlásené v zápisnici z rokovania v pondelok 22. októbra 2018 (bod 9 zápisnice zo dňa 22.10.2018).

Výbory TRAN, IMCO, INTA a LIBE preto mohli začať rokovania po vypršaní lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.


4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 10. októbra 2018

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. októbra 2018

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje zoznam ukazovateľov na účely správy o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. októbra 2018

predložené gestorskému výboru: REGI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/86, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. októbra 2018

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na roky 2019 – 2021 (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. októbra 2018

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori na obdobie 2019 – 2021 (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. októbra 2018

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách na roky 2019 – 2021 (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. októbra 2018

predložené gestorskému výboru: PECH


5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a príloha XV k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o certifikáciu zdravia zvierat pri dovoze do Únie v súvislosti s prenosnými spongiformnými encefalopatiami (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - lehota: 17. januára 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o látku N-(2-metylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluórbenzamid (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - lehota: 13. decembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - lehota: 19. januára 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí linurónu v alebo na určitých výrobkoch (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - lehota: 18. decembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí iprodiónu v alebo na určitých výrobkoch (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - lehota: 17. decembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - lehota: 11. januára 2019)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - lehota: 5. januára 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - lehota: 19. januára 2019)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - lehota: 16. decembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III, IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlorantraniliprolu, klomazónu, cyklaniliprolu, fenazachínu, fenpikoxamidu, fluoxastrobínu, lambda-cyhalotrinu, mepikvátu, cibuľového oleja, tiaklopridu a valifenalátu v určitých produktoch alebo na nich (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - lehota: 18. decembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - lehota: 17. januára 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI


6. Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán v súlade s článkom 27 odsekom 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 20/2018 – oddiel III – Komisia.

Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán v súlade s článok 31 odsekom 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – oddiel III – Komisia.

V súlade s článok 31 odsekom 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – oddiel III – Komisia.

V súlade s článok 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov INF 3/2018 – Výbor regiónov.


7. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 28/2018 – Oddiel III – Komisia (N8-0104/2018 – C8-0432/2018 – 2018/2241(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. INFO 01/2018 – Oddiel III – Komisia (N8-0105/2018 – C8-0435/2018 – 2018/2242(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

2) parlamentných výborov

– Správa o žiadosti o zbavenie Steeva Brioisa imunity (2018/2075(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

– Správa o žiadosti o zbavenie Sophie Montelovej imunity (2018/2076(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

– Správa o žiadosti o zbavenie Georgiosa Kyrtsosa imunity (2018/2041(IMM)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. októbra 2018 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. októbra 2018 (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Predseda pripomenul priority Parlamentu v znení, v ktorom ich predložil Európskej rade.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Udo Bullmann v nadväznosti na vyhlásenia, s ktorými vystúpil Syed Kamall, Syed Kamall, aby sa ospravedlnil Udovi Bullmannovi, ktorý sa ešte vyjadril k vystúpeniu Syeda Kamalla (predseda upozornil, že Syed Kamall sa už ospravedlnil), Marek Jurek k vystúpeniu Uda Bullmanna (predseda pripomenul jeho pozíciu), Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD (predseda upozornil, že rečníci musia rešpektovať stanoviská a hodnoty druhých), Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer a Ana Gomes.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts k niektorým vyjadreniam predsedu, ako ich zverejnila tlač (predseda objasnil svoje slová), a Tania González Peñas.


9. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda pripomenul, že tohtoročnú Nobelovu cenu za mier získali laureáti Sacharovovej ceny Denis Mukwege (za rok 2014) a Nadia Muradová (za rok 2016).

Predseda vyzval pakistanské orgány, aby zabezpečili spravodlivý proces s Asiou Bibiovou, príslušníčkou kresťanskej menšiny, ktorá bola odsúdená za rúhanie a ktorej hrozí tresť smrti obesením.

V súvislosti so zajtrajším hlasovaním o uznesení o situácii vo Venezuele predseda vyjadril pohoršenie Parlamentu nad smrťou príslušníka opozície Fernanda Albána, ktorý umrel vo väzení. Vyzval venezuelskú vládu, aby rešpektovala ľudské práva a oslobodila všetkých politických väzňov, ako sa už stalo v prípade Lorenta Saleha, laureáta Sacharovovej ceny za rok 2017. Zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že Leopoldo López je ešte stále držaný v domácom väzení.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
podpredseda

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.08.


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Steeva Brioisa imunity [2018/2075(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0401)

Vystúpenia

Nicolas Bay, pred hlasovaním (predseda poskytol spresňujúce informácie).


11.2. Žiadosť o zbavenie imunity Sophie Montelovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Sophie Montelovej imunity [2018/2076(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0402)


11.3. Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Georgiosa Kyrtsosa imunity [2018/2041(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0403)


11.4. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)

— Návrhy na zmeny rozpočtových prostriedkov v oddiele III všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2019, pokiaľ ide o Komisiu;

— Návrhy na zmeny rozpočtových prostriedkov v oddieloch I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2019, pokiaľ ide o Parlament, Radu, Súdny dvor, Európsky dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, európskeho ombudsmana, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.

Podľa ustanovení zmlúv je na prijatie pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa rozpočtových prostriedkov potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Európskeho parlamentu.

(Prijaté pozmeňujúce návrhy sa nachádzajú v prílohe Prijaté texty.)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

Vystúpenia pred hlasovaním:

Daniele Viotti (spravodajca) navrhol nasledujúce technické zmeny v súlade s hlasovaním vo výbore BUDG:

Čísla:

Riadok 19 02 01 „Reakcia na krízy a vznikajúce krízy“ (pozmeňujúci návrh 1689): záväzky sa upravia na sumu 269 810 177 EUR;

Riadok 13 08 02 „Program na podporu štrukturálnych reforiem – Operačná technická pomoc presunutá z okruhu 2 (EPFRV)“ (pozmeňujúci návrh 1658): záväzky sa upravia na sumu 48 653 000 EUR, platby sa upravia na sumu 25 888 246 EUR;

Riadok 32 02 10 „Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)“ (pozmeňujúci návrh 1816): platby sa upravia na sumu 18 807 975 EUR;

Riadok 33 04 77 06 „Pilotný projekt – Obmedzenie dvojakej kvality výrobkov a posilnenie spotrebiteľských organizácií v Európskej únii“ (pozmeňujúci návrh 1753): záväzky sa upravia na sumu 1 260 000 EUR.

Pripomienky:

Riadok 21 02 07 03 „Ľudský rozvoj“: pozmeňujúci návrh 1700 sa opraví, aby pripomienky zodpovedali výsledku hlasovania vo výbore BUDG.

Riadok 15 02 77 23 Prípravná akcia – „Monitorovanie a koučing mladých ľudí, ktorým hrozí radikalizácia, prostredníctvom športu“ (pozmeňujúci návrh 1666) sa presunie z okruhu 1a) do okruhu 3.

Po hlasovaní vystúpili:

Karoline Edtstadler (predsedníčka Rady) vzala na vedomie rozdiely medzi pozíciou Parlamentu a pozíciou Rady a vyjadrila súhlas so zvolaním Zmierovacieho výboru v súlade s článkom 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Paul Rübig (spravodajca) k hlasovaniu.


11.5. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0404)


11.6. Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0405)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0405)

Absolutórium bolo zamietnutné (pozri článok 5 ods. 2 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


11.7. Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0406)

Absolutórium bolo zamietnutné (pozri článok 5 ods. 2 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).

Vystúpenia:

Predseda navrhol zmenu odseku 4 návrhu uznesenia tak, aby bolo v súlade s hlasovaním o rozhodnutí o udelení absolutória. Parlament tento návrh schválil.


11.8. Podpora štrukturálnych reforiem v členských štátoch ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Zamietnutý


11.9. Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0407)

Vystúpenia:

Branislav Škripek (spravodajca), pred hlasovaním.


11.10. Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0408)


11.11. Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0409)


11.12. Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0410)

Vystúpila Frédérique Ries (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


11.13. Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0411)


11.14. Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0412)


11.15. Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

VYHLÁSENIE PARLAMENTU a RADY

Schválené (P8_TA(2018)0413)


11.16. Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0414)


11.17. Námietka podľa článku 106: Obnovenie povolenia pre geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0490/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0415)


11.18. Námietka podľa článku 106: Povolenie pre geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0491/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0416)

(Rokovanie bolo pred vysvetleniami hlasovania na chvíľu prerušené.)


12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.41.


13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Daniele Viotti a Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson a Juan Fernando López Aguilar;

Správa: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica a Jadwiga Wiśniewska;

Správa: Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Vysvetlenia hlasovania budú pokračovať na zajtrajšom plenárnom rokovaní štvrtok 25. októbra 2018.


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.30 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

15. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.01.


16. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


17. Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava)

Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (2018/2888(RSP))

V rozprave vystúpil Marco Zanni, aby začal rozpravu navrhovanú skupinou ENF.

V rozprave vystúpili: Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Richard Corbett v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Jiří Payne v mene skupiny EFDD, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo a Péter Niedermüller.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.


18. Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava)

Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (predseda Dvora audítorov) uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch a Brian Hayes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias a Ivana Maletić.

V rozprave vystúpili: Günther Oettinger a Klaus-Heiner Lehne.

Rozprava sa skončila.


19. Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajcovia: Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton predstavili správu.

V rozprave vystúpil Santiago Fisas Ayxelà (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa v mene skupiny PPE, Arndt Kohn v mene skupiny S&D, David Campbell Bannerman v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, France Jamet v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná a David Coburn.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


20. Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi ***I – Veterinárne lieky ***I – Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o veterinárnych liekoch [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív, ktorým sa zrušuje smernica Rady 90/167/EHS [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête a Clara Aguilera uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Elsi Katainen (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Norbert Lins (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Daniel Buda v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos a Paolo De Castro.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête a Clara Aguilera.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.4 zápisnice zo dňa 25.10.2018, bod 13.5 zápisnice zo dňa 25.10.2018 a bod 13.6 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


21. Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georges Bach v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D a Kosma Złotowski v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Jill Seymour v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann a Innocenzo Leontini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.7 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


22. Zloženie delegácií

Predseda dostal od skupiny Verts/ALE túto žiadosť o menovanie:

Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva: Tilly Metz namiesto Indreka Taranda

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


23. Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andor Deli (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Henna Virkkunen v mene skupiny PPE, Seb Dance v mene skupiny S&D, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi a Paloma López Bermejo.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

V rozprave vystúpil Carlos Zorrinho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili Violeta Bulc a Andrzej Grzyb.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.8 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


24. Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000084/2018), ktorú položila Petra Kammerevert pre Komisiu: Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert rozvinula otázku.

Phil Hogan (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Luigi Morgano v mene skupiny S&D, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Phil Hogan.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, o podpore automatického vzájomného uznávania diplomov (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.21 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


25. Závažné nedostatky pri vykonávaní nariadenia EÚ REACH a používanie netestovaných chemikálií v EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závažné nedostatky pri vykonávaní nariadenia EÚ REACH a používanie netestovaných chemikálií v EÚ (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Phil Hogan (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL a Martin Häusling.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpili Phil Hogan a Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 629.223/OJJE).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.14 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia