Kazalo 
Zapisnik
PDF 282kWORD 81k
Sreda, 24. oktober 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 3.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (odobritev)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 7.Predložitev dokumentov
 8.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 17. in 18. oktobra 2018 (razprava)
 9.Izjave predsedujočega
 10.Nadaljevanje seje
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Zahteva za odvzem imunitete Steevu Brioisu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.2.Zahteva za odvzem imunitete Sophie Montel (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.3.Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.4.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki (glasovanje)
  
11.5.Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki (glasovanje)
  
11.6.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.7.Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  
11.8.Podpora za strukturne reforme v državah članicah ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.9.Začetek avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Irskem* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.10.Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Irskem* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.11.Začetek avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.12.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (glasovanje)
  
11.13.Vzpostavitev, delovanje in uporaba schengenskega informacijskega sistema na področju mejnih kontrol ***I (glasovanje)
  
11.14.Vzpostavitev, delovanje in uporaba schengenskega informacijskega sistema na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ***I (glasovanje)
  
11.15.Uporaba schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ***I (glasovanje)
  
11.16.Uskladitev strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače * (glasovanje)
  
11.17.Obnovitev odobritve za gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (glasovanje)
  
11.18.Odobritev za gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (glasovanje)
 12.Nadaljevanje seje
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanj
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 17.Ocena Lizbonske pogodbe (tematska razprava)
 18.Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2017 (razprava)
 19.Uvoz kulturnih dobrin ***I (razprava)
 20.Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ***I - Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ***I - Proizvodnja, dajanje na trg in uporaba medicirane krme ***I (razprava)
 21.Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I (razprava)
 22.Sestava delegacij
 23.Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz ***I (razprava)
 24.Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (razprava)
 25.Resne pomanjkljivosti pri izvajanju uredbe Reach in uporaba nepreskušenih kemikalij v EU (razprava)
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.10.


2. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P8_TA(2018)0180(COR01) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 2 zapisnika z dne 23.10.2018).

Ker nobena politična skupina oziroma skupina poslancev, katerih število bi dosegalo vsaj spodnji prag, ni zahtevala glasovanja o popravku (člen 231(4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


3. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (odobritev)

Predsednik je sporočil, da je od skupine Verts/ALE in več poslancev, ki dosegajo vsaj srednji prag, prejel zahtevo za glasovanje o odločitvi odbora AGRI o začetku medinstitucionalnih pogajanj na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Poročevalec: Paolo De Castro (A8-0309/2018), razglašeno v zapisniku v ponedeljek, 22. oktobra 2018 (točka 9 zapisnika z dne 22.10.2018).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika bo glasovanje potekalo jutri.

Predsednik je sporočil, da ostalih odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj, razglašenih v zapisniku v ponedeljek, 22. oktobra 2018 (točka 9 zapisnika z dne 22.10.2018), od določenega števila poslancev ali politične skupine oziroma skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, ni prejel zahteve za glasovanje.

Odbori TRAN, IMCO, INTA in LIBE so tako po izteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika lahko začeli pogajanja.


4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 10. oktobra 2018

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvijo (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. oktobra 2018

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o določitvi seznama kazalnikov za poročilo o uporabi Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 16. oktobra 2018

posredovano pristojnemu odboru: REGI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v Sredozemskem morju (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. oktobra 2018

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2019–2021 (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. oktobra 2018

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju v obdobju 2019–2021 (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. oktobra 2018

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah za obdobje 2019–2021 (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. oktobra 2018

posredovano pristojnemu odboru: PECH


5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IX k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 ter Priloge XV k Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011 glede veterinarskih spričeval za uvoz v Unijo v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - rok: 17. januarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede snovi N-(2-metilcikloheksil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamid (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - rok: 13. decembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - rok: 19. januarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za linuron v ali na nekaterih proizvodih (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - rok: 18. decembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za iprodion v ali na nekaterih proizvodih (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - rok: 17. decembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - rok: 11. januarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - rok: 5. januarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - rok: 19. januarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - rok: 16. decembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III, IV in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorantraniliprol, klomazon, ciklaniliprol, fenazakvin, fenpikoksamid, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat, olje čebule, tiakloprid in valifenalat v ali na nekaterih proizvodih (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - rok: 18. decembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - rok: 17. januarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


6. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

V skladu s členom 27, odstavek 4, finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ seznanil z odobritvijo prerazporeditev odobritev DEC 20/2018 – razdelek III – Komisija.

V skladu s členom 31, odstavek 6, finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ obvestil o odobritvi prerazporeditev odobritev DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – razdelek III – Komisija.

V skladu s členom 31, odstavek 4, finančne uredbe je Odbor za proračun odločil odobriti prerazporeditev odobritev DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – razdelek III – Komisija.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi odobritev INF 3/2018 – Odbor regij.


7. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 28/2018 – Oddelek III – Komisija (N8-0104/2018 – C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev INFO 01/2018 – Oddelek III – Komisija (N8-0105/2018 – C8-0435/2018 – 2018/2242(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od odborov

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Steevu Brioisu (2018/2075(IMM)) – odbor JURI – Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Sophie Montel (2018/2076(IMM)) – odbor JURI – Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (2018/2041(IMM)) – odbor JURI – Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 17. in 18. oktobra 2018 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 17. in 18. oktobra 2018 (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi

Predsednik je spomnil na prioritete Parlementa, kot jih je predstavil na zasedanju Evropskega sveta.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Udo Bullmann o govoru Syeda Kamalla, Syed Kamall, ki se je opravičil Udu Bullmannu, ki se je vrnil na govor Syeda Kamalla (predsednik je opozoril, da se je Syed Kamall opravičil), Marek Jurek o govoru Uda Bullmanna (predsednik je opozoril na svoje stališče), Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFDD (predsednik je opozoril, da morajo govorniki spoštovati stališča in vrednote drugih), Nicolas Bay v imenu skupine (prvi del) ENF, in Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer in Ana Gomes.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Govorila sta Frans Timmermans in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.

°
° ° °

Govorili so Philippe Lamberts o nekaterih izjavah predsednika, kot so bile predstavljene v medijih (predsednik je svoje izjave pojasnil), in Tania González Peñas.


9. Izjave predsedujočega

Predsednik je opozoril, da je bila Nobelova nagrada za mir podeljena Denisu Mukwegeju in Nadii Murad, prejemnikoma nagrade Saharova leta 2014 oziroma 2016.

Predsednik je pakistanske oblasti pozval k poštenemu sojenju za Asio Bibi, pripadnico krščanske manjšine, ki je bila osojena zaradi bogokletstva in bi lahko bila usmrčena z obešenjem.

V luči jutrišnjega glasovanja o resoluciji o razmerah v Venezueli je predsednik izrazil ogorčenost Parlamenta, ker je v priporu umrl član opozicije Fernando Albán. Venezuelsko vlado je pozval, naj spoštuje človekove pravice in izpusti vse politične zapornike, kot je to že storila v primeru Lorenta Saleha, prejemnika nagrade Saharova leta 2017, hkrati pa je izrazil obžalovanje, da je Leopoldo López še vedno v hišnem priporu.

(Seja je bila pred začetkom glasovanja za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
podpredsednik

10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.08.


11. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


11.1. Zahteva za odvzem imunitete Steevu Brioisu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Steevu Brioisu [2018/2075(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0401)

Govori

Nicolas Bay pred glasovanjem (predsednik je podal pojasnila).


11.2. Zahteva za odvzem imunitete Sophie Montel (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Sophie Montel [2018/2076(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0402)


11.3. Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) [2018/2041(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0403)


11.4. Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki (glasovanje)

— Osnutki dopolnitev proračunskih sredstev oddelka III splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019, kar zadeva Komisijo;

— Osnutki dopolnitev proračunskih sredstev oddelkov I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX in X splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019, kar zadeva Evropski parlament, Svet, Sodišče, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, varuha človekovih pravic, evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropsko službo za zunanje delovanje.

V skladu z določbami Pogodb je za sprejetje osnutkov dopolnitev potrebna večina vseh poslancev Evropskega parlamenta.

(Sprejete dopolnitve je mogoče najti v prilogi pod naslovom „Sprejeta besedila“.)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

Govori pred glasovanjem:

Daniele Viotti (poročevalec), ki je predlagal naslednje tehnične spremembe v skladu z glasovanjem v odboru BUDG :

Zneski :

Vrstica 19 02 01 „Odziv na krizne razmere in nastajajoče krizne razmere“ (dopolnitev 1689): odobritve bodo prilagojene na 269 810 177 EUR;

Vrstica 13 08 02 „Program za podporo strukturnim reformam – Operativna tehnična pomoč, prerazporejena iz H2 (EKSRP)“ (dopolnitev 1658): odobritve in plačila bodo prilagojena na 48 653 000 EUR oziroma 25 888 246 EUR;

Vrstica 32 02 10 „Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)“ (dopolnitev 1816): plačila bodo prilagojena na 18 807 975 EUR;

Vrstica 33 04 77 06 „Pilotni projekt – Omejitev dvojne kakovosti izdelkov in krepitev organizacij EU“ (dopolnitev 1753): odobritve bodo prilagojene na 1 260 000 EUR.

Opombe:

Vrstica 21 02 07 03 „Človekov razvoj“: dopolnitev 1700 bo popravljena, da bodo opombe ustrezale izidu glasovanja v odboru BUDG.

Vrstica 15 02 77 23 „Pripravljalni ukrep – Spremljanje in mentorstvo mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, prek športa“ (dopolnitev 1666) je iz razdelka 1(a) prestavljena v razdelek 3.

Govori po glasovanju:

Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) je opozorila na razlike v stališčih Parlamenta in Sveta in dejala, da se strinja s sklicem spravnega odbora v skladu s členom 314(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Paul Rübig (poročevalec) o glasovanju.


11.5. Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki (glasovanje)

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 – vsi oddelki [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Daniele Viotti in Paul Rübig (A8-0313/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0404)


11.6. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marco Valli (A8-0300/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0405)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0405)

Zavrnitev podelitve razrešnice (glej člen 5(2)(b) Priloge IV Poslovnika).


11.7. Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A8-0299/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG SKLEPA

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0406)

Zavrnitev podelitve razrešnice (glej člen 5(2)(b) Priloge IV Poslovnika).

Govori

Predsednik je predlagal, da se spremeni odstavek 4 resolucije, da bo v skladu z glasovanjem o odločitvi glede razrešnice. Parlament se je strinjal.


11.8. Podpora za strukturne reforme v državah članicah ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Soporočevalca: Lambert van Nistelrooij in Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

Zavrnjeno


11.9. Začetek avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Irskem* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Irskem [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0407)

Govori

Branislav Škripek (poročevalec) pred glasovanjem.


11.10. Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Irskem* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Irskem [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0408)


11.11. Začetek avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Hrvaškem [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0409)


11.12. Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0410)

Govorila je Frédérique Ries (poročevalka), po glasovanju, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


11.13. Vzpostavitev, delovanje in uporaba schengenskega informacijskega sistema na področju mejnih kontrol ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0411)


11.14. Vzpostavitev, delovanje in uporaba schengenskega informacijskega sistema na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in Sklepa Komisije 2010/261/EU [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0412)


11.15. Uporaba schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

IZJAVA PARLAMENTA in SVETA

Odobreno (P8_TA(2018)0413)


11.16. Uskladitev strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0414)


11.17. Obnovitev odobritve za gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0490/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0415)


11.18. Odobritev za gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0491/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0416)

(Seja je bila v pričakovanju obrazložitev glasovanja za trenutek prekinjena.)


12. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 13.41.


13. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Daniele Viotti in Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson in Juan Fernando López Aguilar;

Poročilo: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica in Jadwiga Wiśniewska;

Poročilo: Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Razlage glasovanja se bodo nadaljevale na jutrišnji seji četrtek 25. oktobra 2018.


14. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 14.30.)


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

15. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.01.


16. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


17. Ocena Lizbonske pogodbe (tematska razprava)

Ocena Lizbonske pogodbe (2018/2888(RSP))

Govoril je Marco Zanni za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina ENF.

Govorila sta Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so Danuta Maria Hübner v imenu skupine PPE, Richard Corbett v imenu skupine S&D, Richard Sulík v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Jiří Payne v imenu skupine EFDD, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos, samostojni poslanec, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo in Péter Niedermüller.

Govoril je Frans Timmermans.

Razprava se je zaključila.


18. Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2017 (razprava)

Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2017 (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (predsednik Računskega sodišča) je predstavil poročilo.

Govoril je: Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Martina Dlabajová v imenu skupine ALDE, in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch in Brian Hayes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias in Ivana Maletić.

Govorila sta Günther Oettinger in Klaus-Heiner Lehne.

Razprava se je zaključila.


19. Uvoz kulturnih dobrin ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Soporočevalca: Alessia Maria Mosca in Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca in Daniel Dalton sta predstavila poročilo.

Govoril je: Santiago Fisas Ayxelà (pripravljavec mnenja odbora CULT).

Govorila je: Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Jarosław Wałęsa v imenu skupine PPE, Arndt Kohn v imenu skupine S&D, David Campbell Bannerman v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, France Jamet v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil in Sergio Gaetano Cofferati.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná in David Coburn.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca in Daniel Dalton.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.1 zapisnika z dne 25.10.2018.


20. Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ***I - Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ***I - Proizvodnja, dajanje na trg in uporaba medicirane krme ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o proizvodnji, dajanju na trg in uporabi medicirane krme ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/167/EGS [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête in Clara Aguilera so predstavili poročila.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Stanislav Polčák (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Elsi Katainen (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Norbert Lins (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Daniel Buda v imenu skupine (prvi del) PPE, Karin Kadenbach v imenu skupine (prvi del) S&D, Bolesław G. Piecha v imenu skupine (prvi del) ECR, Gesine Meissner v imenu skupine (prvi del) ALDE, Martin Häusling v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Merja Kyllönen v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Jacques Colombier v imenu skupine (prvi del) ENF, Lampros Fountoulis, samostojni poslanec, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos in Paolo De Castro.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Cristian-Silviu Buşoi in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili so Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête in Clara Aguilera

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.4 zapisnika z dne 25.10.2018, točka 13.5 zapisnika z dne 25.10.2018 in točka 13.6 zapisnika z dne 25.10.2018.


21. Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy je predstavila poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Georges Bach v imenu skupine (prvi del) PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine (prvi del) S&D in Kosma Złotowski v imenu skupine (prvi del) ECR.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govorili so Dominique Riquet v imenu skupine ALDE, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Jill Seymour v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann in Innocenzo Leontini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini in Notis Marias.

Govorila sta Violeta Bulc in Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.7 zapisnika z dne 25.10.2018.


22. Sestava delegacij

Predsednik je od skupine Verts/ALE prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

Delegacija za odnose z Andsko skupnostjo: Tilly Metz namesto Indreka Taranda

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


23. Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/EU o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb poročevalec je predstavil poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Andor Deli (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Henna Virkkunen v imenu skupine PPE, Seb Dance v imenu skupine S&D, Jan Huitema v imenu skupine ALDE, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi in Paloma López Bermejo.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govoril je: Carlos Zorrinho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias in Georgios Epitideios.

Govorila sta Violeta Bulc in Andrzej Grzyb.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.8 zapisnika z dne 25.10.2018.


24. Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000084/2018), ki ga je postavila Petra Kammerevert Komisiji: Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert je predstavila vprašanje.

Phil Hogan (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Luigi Morgano v imenu skupine S&D, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine ALDE, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Georgios Epitideios.

Govoril je: Phil Hogan.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Petra Kammerevert v imenu odbora CULT o spodbujanju samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.21 zapisnika z dne 25.10.2018.


25. Resne pomanjkljivosti pri izvajanju uredbe Reach in uporaba nepreskušenih kemikalij v EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Resne pomanjkljivosti pri izvajanju uredbe Reach in uporaba nepreskušenih kemikalij v EU (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Phil Hogan (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so José Inácio Faria v imenu skupine (prvi del) PPE, Carlos Zorrinho v imenu skupine (prvi del) S&D, Bas Eickhout v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Younous Omarjee v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL in Martin Häusling.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Stanislav Polčák.

Govorila sta Phil Hogan in Karoline Edtstadler.

Razprava se je zaključila.


26. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 629.223/OJJE).


27. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.14.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Zadnja posodobitev: 9. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov