Index 
Protokoll
PDF 289kWORD 80k
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 7.Inkomna dokument
 8.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2018 (debatt)
 9.Uttalanden av talmannen
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Omröstning
  
11.1.Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.2.Begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.3.Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.4.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 – alla avsnitt (omröstning)
  
11.5.Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt (omröstning)
  
11.6.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.7.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  
11.8.Stöd till strukturreformer i medlemsstaterna ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.9.Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Irland* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.10.Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Irland* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.11.Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Kroatien* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.12.Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I (omröstning)
  
11.13.Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller ***I (omröstning)
  
11.14.Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I (omröstning)
  
11.15.Användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (omröstning)
  
11.16.Harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker * (omröstning)
  
11.17.Invändning enligt artikel 106: Förnyat godkännande av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 (omröstning)
  
11.18.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (omröstning)
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Utvärdering av Lissabonfördraget (debatt om en aktuell fråga)
 18.Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2017 (debatt)
 19.Import av kulturföremål ***I (debatt)
 20.Godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel ***I - Veterinärmedicinska läkemedel ***I - Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel ***I (debatt)
 21.Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***I (debatt)
 22.Delegationernas sammansättning
 23.Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (debatt)
 24.Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (debatt)
 25.Allvarliga brister i genomförandet av Reach-förordningen och användningen av icke testade kemikalier i EU (debatt)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.


2. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P8_TA(2018)0180(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 2 i protokollet av den 23.10.2018).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.


3. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)

Talmannen meddelade att han hade mottagit en begäran om omröstning från Verts/ALE-gruppen och från ett antal ledamöter som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet avseende AGRI-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Föredragande: Paolo De Castro (A8-0309/2018), som hade tillkännagjorts i protokollet från måndagen den 22 oktober 2018 (punkt 9 i protokollet av den 22.10.2018).

Omröstningen skulle äga rum nästa dag, i enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han inte hade mottagit några begäranden från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet avseende övriga beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar som hade tillkännagivits i protokollet från måndagen den 22 oktober 2018 (punkt 9 i protokollet av den 22.10.2018).

Utskotten TRAN, IMCO, INTA och LIBE hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 69.c2 i arbetsordningen löpt ut.


4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 10 oktober 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn, invändningsförfarandet, begränsningar i fråga om användning, ändringar av produktspecifikationer, avregistrering av skydd samt märkning och presentation (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 oktober 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av förteckningen över indikatorer för rapporten om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 16 oktober 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: REGI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/86 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Medelhavet (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 oktober 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i nordvästliga vatten för perioden 2019–2021 (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 oktober 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i Nordsjön för perioden 2019–2021 (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 oktober 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten för perioden 2019–2021 (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 oktober 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH


5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 och av bilaga XV till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller utfärdande av hälsointyg vid import till unionen i fråga om transmissibla spongiforma encefalopatier (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - tidsfrist: 17 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller ämnet N-(2-metylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobensamid (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - tidsfrist: 13 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - tidsfrist: 19 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för linuron i eller på vissa produkter (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - tidsfrist: 18 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för iprodion i eller på vissa produkter (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - tidsfrist: 17 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller internationell redovisningsstandard 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - tidsfrist: 11 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - tidsfrist: 5 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på Internationell redovisningsstandard 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - tidsfrist: 19 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - tidsfrist: 16 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorantraniliprol, klomazon, cyklaniliprol, fenazakin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalotrin, mepikvat, lökolja, tiakloprid och valifenalat i eller på vissa produkter (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - tidsfrist: 18 december 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av ekodesignkrav för servrar och datalagringsprodukter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - tidsfrist: 17 januari 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


6. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om att man godkänt anslagsöverföring DEC 20/2018 – Avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om att man godkänt anslagsöverföringarna DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – Avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 31.4 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om att man godkänt anslagsöverföringarna DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – Avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 3/2018 – Regionkommittén.


7. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 28/2018 – Avsnitt III – kommissionen (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INFO 01/2018 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (2018/2075(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Betänkande om begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet (2018/2076(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (2018/2041(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0351/2018)


8. Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2018 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2018 (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talmannen påminde om parlamentets prioriteringar, som han hade lagt fram för Europeiska rådet.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Udo Bullmann till följd av Syed Kamall uttalanden, Syed Kamall som bad Udo Bullmann om ursäkt, varpå Udo Bullmann åter yttrade sig om Syed Kamalls inlägg (talmannen påpekade att Syed Kamall bett om ursäkt), Marek Jurek som yttrade sig om Udo Bullmanns inlägg (talmannen upprepade sin ståndpunkt), Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen (talmannen påminde om att talarna ska respektera de andras åsikter och värderingar), Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Sotirios Zarianopoulos, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer och Ana Gomes.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Frans Timmermans och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

°
° ° °

Talare: Philippe Lamberts yttrade sig om vissa uttalanden som talmannen skulle ha gjort enligt pressen (talmannen klargjorde sina uttalanden), och Tania González Peñas.


9. Uttalanden av talmannen

Talmannen påminde om att Nobels fredspris hade tilldelats Denis Mukwege och Nadia Murad, lauréats du prix Sakharov en 2014 et 2016 respectivement.

Talmannen vädjade till de pakistanska myndigheterna att sörja för en rättvis rättgång för Asia Bibi, en kvinna som tillhör en kristen minoritet och som dömts för hädelse och riskerar att avrättas genom hängning.

Med anledning av nästa dags omröstning om en resolution om situationen i Venezuela uttryckte talmannen parlamentets bestörtning över oppositionsmedlemmen Fernando Albáns död i fängsligt förvar. Han uppmanade Venezuelas regering att respektera de mänskliga rättigheterna och frige alla politiska fångar, vilket redan var fallet med Lorent Saleh, 2017 års Sacharovpristagare, medan Leopoldo López dessvärre fortfarande satt i husarrest.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.08.


11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet [2018/2075(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0401)

Inlägg:

Nicolas Bay yttrade sig före omröstningen (talmannen gav närmare upplysningar).


11.2. Begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet [2018/2076(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0402)


11.3. Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet [2018/2041(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0403)


11.4. Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 – alla avsnitt (omröstning)

— Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt III i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 avseende kommissionen,

— Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 avseende Europaparlamentet, rådet, domstolen, Revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten.

Enligt fördragen måste en majoritet av Europaparlamentets samtliga ledamöter rösta för ett förslag till ändring för att det ska antas.

(De antagna förslagen till ändringar återfinns i bilagan ”Antagna texter".)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Inlägg före omröstningen:

Daniele Viotti (föredragande) föreslog följande tekniska ändringar, i enlighet med omröstningen i BUDG-utskottet:

Belopp:

Budgetpost 19 02 01 Hantering av kriser och begynnande kriser” (ÄF 1689): Åtagandebemyndigandena kommer att justeras till 269 810 177 EUR.

Bugetpost 13 08 02 ”Stödprogrammet för strukturreformer – Operativt tekniskt stöd överfört från H2 (Ejflu) (ÄF 1658): Åtagande- och betalningsbemyndigandena kommer att justeras till 48 653 000 EUR respektive 25 888 246 EUR.

Bugetpost 32 02 10 Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter” (ÄF 1816): Betalningsbemyndigandena kommer att justeras till 18 807 975 EUR.

Bugetpost 33 04 77 06 ”Pilotprojekt —Begränsning av kvalitetsskillnader och starkare konsumentorganisationer i EU” (ÄF1753): Åtagandebemyndigandena kommer att justeras till 1 260 000 EUR.

Anmärkningar:

Bugetpost 21 02 07 03 Mänsklig utveckling”: ÄF 1700 kommer att rättas till så att anmärkningarna speglar resultatet av omröstningen i BUDG-utskottet.

Och slutligen: Budgetpost 15 02 77 23 ”Förberedande åtgärd – Övervakning och coaching genom idrott för ungdomar som riskerar att bli radikaliserade” (ÄF1666) flyttas från rubrik 1a till rubrik 3.

Inlägg efter omröstningen:

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) noterade skillnaderna mellan parlamentets respektive rådets ståndpunkter och gav sitt samtycke till sammankallandet av förlikningskommittén i enlighet med artikel 314.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Paul Rübig (föredragande) yttrade sig om omröstningen.


11.5. Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt (omröstning)

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 – alla avsnitt [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti och Paul Rübig (A8-0313/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0404)


11.6. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marco Valli (A8-0300/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0405)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0405)

Ansvarsfrihet beviljades inte (se bilaga IV, artikel 5.2 b i arbetsordningen).


11.7. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0299/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0406)

Ansvarsfrihet beviljades inte (se bilaga IV, artikel 5.2 b i arbetsordningen).

Inlägg:

Talmannen föreslog en ändring av punkt 4 i resolutionsförslaget i syfte att bringa den i överensstämmelse med omröstningen om beslutet om ansvarsfrihet. Parlamentet godkände detta.


11.8. Stöd till strukturreformer i medlemsstaterna ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna [COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij och Constanze Krehl (A8-0316/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades.


11.9. Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Irland* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Irland [11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0407)

Inlägg:

Branislav Škripek (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


11.10. Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Irland* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Irland [11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0408)


11.11. Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Kroatien* (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Kroatien [11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0409)


11.12. Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0410)

Talare: Frédérique Ries (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


11.13. Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0411)


11.14. Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0412)


11.15. Användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

UTTALANDE AV PARLAMENTET och RÅDET

Godkändes (P8_TA(2018)0413)


11.16. Harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker [COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0414)


11.17. Invändning enligt artikel 106: Förnyat godkännande av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0490/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0415)


11.18. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0491/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0416)

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på röstförklaringarna.)


12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.41.


13. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Daniele Viotti och Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Miltiadis Kyrkos, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Maria Spyraki, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson och Juan Fernando López Aguilar;

Betänkande Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Spyraki, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica och Jadwiga Wiśniewska;

Betänkande Bart Staes - A8-0299/2018
Maria Spyraki.

Röstförklaringar: fortsättning vid sammanträdet följande dag, dvs. torsdagen den 25 oktober 2018.


14. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.30.)


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

15. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.01.


16. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


17. Utvärdering av Lissabonfördraget (debatt om en aktuell fråga)

Utvärdering av Lissabonfördraget (2018/2888(RSP))

Talare: Marco Zanni som inledde den debatt som föreslagits av ENF-gruppen.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Richard Corbett för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Jiří Payne för EFDD-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo och Péter Niedermüller.

Talare: Frans Timmermans.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2017 (debatt)

Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2017 (2018/2760(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (revisionsrättens ordförande) redogjorde för betänkandet.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Richard Sulík, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arndt Kohn, Lambert van Nistelrooij, Georgi Pirinski, Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch och Brian Hayes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Zigmantas Balčytis, Notis Marias och Ivana Maletić.

Talare: Günther Oettinger och Klaus-Heiner Lehne.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Import av kulturföremål ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Utskottet för internationell handel - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alessia Maria Mosca och Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Alessia Maria Mosca och Daniel Dalton redogjorde för betänkandet.

Talare: Santiago Fisas Ayxelà (föredragande av yttrande från utskottet CULT).

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, Arndt Kohn för S&D-gruppen, David Campbell Bannerman för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Nicola Danti, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Dietmar Köster, Czesław Hoc, Stanislav Polčák, Luigi Morgano, Jiří Pospíšil och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Kateřina Konečná och David Coburn.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Violeta Bulc, Alessia Maria Mosca och Daniel Dalton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 25.10.2018.


20. Godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel ***I - Veterinärmedicinska läkemedel ***I - Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Clara Aguilera (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête och Clara Aguilera redogjorde för betänkandena.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Stanislav Polčák (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Elsi Katainen (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Norbert Lins (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Daniel Buda för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos och Paolo De Castro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête och Clara Aguilera

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.4 i protokollet av den 25.10.2018, punkt 13.5 i protokollet av den 25.10.2018 och punkt 13.6 i protokollet av den 25.10.2018.


21. Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Georges Bach för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, och Kosma Złotowski för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Dominique Riquet för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Jill Seymour för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Andor Deli, Karoline Graswander-Hainz, Izaskun Bilbao Barandica, Karima Delli, Rosa D'Amato, Christelle Lechevalier, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Jakop Dalunde, Claudia Schmidt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Janusz Zemke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann och Innocenzo Leontini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini och Notis Marias.

Talare: Violeta Bulc och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.7 i protokollet av den 25.10.2018.


22. Delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från Verts/ALE-gruppen om att följande utnämning skulle godkännas:

Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen: Tilly Metz i stället för Indrek Tarand

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framfördes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


23. Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Andrzej Grzyb redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Andor Deli (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Henna Virkkunen för PPE-gruppen, Seb Dance för S&D-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Tiemo Wölken, Pavel Telička, Florent Marcellesi och Paloma López Bermejo.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Violeta Bulc och Andrzej Grzyb.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.8 i protokollet av den 25.10.2018.


24. Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000084/2018) från Petra Kammerevert till kommissionen: Främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (B8-0415/2018)

Petra Kammerevert utvecklade frågan.

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Luigi Morgano för S&D-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, José Inácio Faria och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Phil Hogan.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Petra Kammerevert, för utskottet CULT, om främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (2018/2838(RSP)) (B8-0492/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.21 i protokollet av den 25.10.2018.


25. Allvarliga brister i genomförandet av Reach-förordningen och användningen av icke testade kemikalier i EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Allvarliga brister i genomförandet av Reach-förordningen och användningen av icke testade kemikalier i EU (2018/2887(RSP))

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Phil Hogan (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, och Martin Häusling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Phil Hogan och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 629.223/OJJE).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.14.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy