Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 25 oktober 2018 - Straatsburg

2. De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 2 oktober 2018 (punt 17 van de notulen van 2.10.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé en Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg, namens de ECR-Fractie, over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Stemming: punt 13.12 van de notulen van 25.10.2018.

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid