Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 25 października 2018 r. - Strasburg

2. Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (2018/2869(RSP))

Debata odbyła się dnia 2 października 2018 (pkt 17 protokołu z dnia 2.10.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, w sprawie wzrostu neofaszystowskiej przemocy w Europie (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post, w imieniu grupy S&D, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé i Josep-Maria Terricabras, w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wzrostu neofaszystowskiej przemocy w Europie (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg w imieniu grupy ECR, w sprawie wzrostu przemocy neofaszystowskiej w Europie (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, w sprawie wzrostu neofaszystowskiej przemocy w Europie (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Głosowanie: pkt 13.12 protokołu z dnia 25.10.2018.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności