Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg

2. Nárast neofašistického násilia v Európe (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Rozmach neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 2. októbra 2018 (bod 17 zápisnice zo dňa 2.10.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, o náraste neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post, v mene skupiny S&D, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé a Josep-Maria Terricabras, v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL, o náraste neonacistického násilia v Európe (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, o náraste neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg v mene skupiny ECR, o náraste neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, o náraste neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Hlasovanie: bod 13.12 zápisnice zo dňa 25.10.2018.

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia