Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg

3. Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000095/2018), ktorú položili Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz a Josef Weidenholzer pre Komisiu: Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (B8-0410/2018)

Rozprava sa uskutočnila vo štvrtok 4. októbra 2018 (bod 12 zápisnice zo dňa 4.10.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez a Paloma López Bermejo, v mene skupiny GUE/NGL, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner a Bas Eickhout, v mene skupiny Verts/ALE, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos, v mene skupiny S&D, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi a Laura Agea, v mene skupiny EFDD, o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve priemyselného chovu brojlerov (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE, o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve na chov brojlerov (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg a Beata Gosiewska, v mene skupiny ECR, o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve na chov brojlerov (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve chovu brojlerov (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Hlasovanie: bod 13.13 zápisnice zo dňa 25.10.2018.

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia